(9.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výboru k tomuto materiálu. Usnesení rozpočtového výboru vám bylo doručeno jako tisk 189/2. Stanovisko NKÚ projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 189/3. Prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru a jeho předsedu pana poslance Votavu, aby nás informoval o jednání výboru a případně o usnesení.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vládo. Já bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru. Nebudu tady již komentovat to, co řekl pan místopředseda vlády ohledně čísel státního závěrečného účtu, ale seznámím vás v rámci své zpravodajské zprávy pouze s usnesením rozpočtového výboru. Ale avizuji, že se hlásím potom s krátkým příspěvkem do rozpravy. Tedy to usnesení.

Usnesení rozpočtového výboru z 10. schůze ze dne 4. června k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013, tisk 189.

Po úvodním výkladu náměstkyně ministra financí a po vyslechnutí zpravodajských zpráv zpravodajů výborů a po rozpravě rozpočtový výbor projednal na společné schůzi se zpravodaji výborů usnesení výborů ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2013 a konstatuje, že všechny výbory doporučily Poslanecké sněmovně schválit nebo vzít na vědomí kapitoly, okruhy a finanční vztahy státního rozpočtu ke státním fondům podle přikázání z usnesení Poslanecké sněmovny č. 217 z 29. dubna 2014.

b) Výbor pro bezpečnost doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby při zpracování návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 zachovala pro Bezpečnostní informační službu alespoň úroveň výdajů ve výši schváleného rozpočtu pro rok 2014 a zabývala se možnostmi financování výstavby datového centra."

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu dále, za druhé, po projednání všech kapitol a vládního návrhu státního závěrečného účtu za rok 2013 jako celku včetně vládního návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k státnímu závěrečnému účtu za rok 2013 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2013, který pro státní rozpočet v roce 2013 vykazuje příjmy, výdaje a celkový schodek tak, jak uvedeno v tisku,

2. výsledky rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti v České republice za rok 2013 - opět tak, jak uvedeno, ve výši příjmů, výdajů a přebytku,

3. stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 2013 ve výši - jak uvedeno,

4. informaci o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů České republiky za rok 2013 podle údajů uvedených v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

5. informaci o stavu a vývoji státních záruk uvedenou v sešitu D návrhu státního závěrečného účtu,

6. informaci o stavech fondů organizačních složek státu uvedenou v sešitu F návrhu státního závěrečného účtu,

7. informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2013 podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku,

II. souhlasí s vypořádáním schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2013 financujícími položkami, tak jak uvedeno v tisku,

III. zmocňuje předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem tímto také učinil.

Děkuji za vaši pozornost a hlásím se do rozpravy, tak jak jsem uvedl na začátku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Koníčka, aby nás informoval o jednání tohoto výboru. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, kontrolní výbor se zabýval stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013, které máte jako sněmovní tisk 189/1, na své schůzi 11. června a přijal usnesení, ve kterém bere na vědomí stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 a žádá ministra financí, aby do 31. srpna 2014 předložil kontrolnímu výboru přijatá a připravovaná nápravná opatření ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a jako prvnímu bych dal slovo panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, který požádal o slovo. Prosím, aby vystoupil. Po něm je přihlášen pan poslanec Votava.

 

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013. Toto stanovisko vám předkládám v souladu s § 5 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. Chci vás informovat o tom, že vypracování stanoviska vycházelo z předloženého tisku 189, závěrečných účtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu zaslaných Nejvyššímu kontrolnímu úřadu jejich správci, ze schválených kontrolních závěrů kontrolních akcí a z dalších poznatků kontrolní a analytické činnosti.

Výsledkem hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 byl schodek ve výši 81,3 mld. Kč, což je o 18,7 mld. Kč lepší výsledek, než byl předpokládán upraveným zákonem o státním rozpočtu, a o téměř 20 mld. Kč lepší výsledek oproti roku 2012. Nižšího schodku bylo dosaženo zejména nedočerpáním rozpočtových výdajů ve výši 17,56 mld. Kč při překročení očekávaných příjmů o 1,17 mld. Kč.

O naplnění rozpočtových příjmů se kromě inkasa daně z přidané hodnoty zasloužily hlavně nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery, u kterých byla rozpočtovaná výše překročena o 10,8 mld. Kč. Na straně výdajů nebyly dočerpány kapitálové výdaje o 13,6 mld. Kč. Součástí návrhu rozpočtovaných příjmů na rok 2013 byly ve větší míře než v předchozím roce ostatní příjmy a transfery mimořádného charakteru, a to příjmy z prodeje kmitočtových pásem, příjmy od státních Lesů České republiky, příjmy z privatizačního účtu. Z těchto mimořádných příjmů byl ale realizován jen příjem od státního podniku Lesy České republiky a ve snížené výši, tj. 10 mld. Kč z privatizačního účtu.

Rozhodující podíl na snížení tempa zadlužování v roce 2013 měla změna přístupu k tvorbě rezervy peněžních prostředků pro vyloučení rizik souvisejících s financováním schodku státního rozpočtu a státního dluhu.

Jedním ze základních problémů snižování schodku veřejných financí je schodek systému důchodového pojištění, který je součástí celkového schodku státního rozpočtu. Dosud se k těmto mandatorním výdajům nepodařilo přiřadit zdroje, které budou v příštích letech potřeba k pokrytí tohoto schodku.

Pokud jde o dodržování závazků vůči Evropské unii, návrh státního závěrečného účtu nepřináší informace, že by docházelo k jejich porušování. Ohledně využití prostředků z fondů Evropské unie se návrh státního závěrečného účtu soustřeďuje na údaje, jaká výše prostředků byla čerpána a ve kterých oblastech byly tyto prostředky vynaloženy. Zda došlo k jejich optimálnímu využití, návrh státního závěrečného účtu nehodnotí. Z kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a z dalších zdrojů je zřejmé, že v této oblasti existují značné nedostatky a rezervy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP