(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu ukončím a otevřu podrobnou. Poprosím pana zpravodaje o návrh usnesení.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Usnesení rozpočtového výboru z 9. schůze 21. května 2014 ke zprávě České národní banky, hospodaření za rok 2013.

Po úvodním slově zástupce České národní banky pana Řežábka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí zprávu České národní banky o hospodaření za rok 2013;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 3 zákona číslo 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí Zprávu ČNB o hospodaření za rok 2013";

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Zeptám se, zda je zde zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Usnesení zde přednesl pan zpravodaj. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, že Sněmovna vezme na vědomí tento materiál. Kdo je tedy pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 78, přihlášeno je 162, pro 132, proti byli 2. Tento návrh byl přijat.

 

Končím bod 89. Děkuji panu guvernérovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem 101, což je

 

101.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013
/sněmovní tisk 189/

Stanovisko NKÚ bylo doručeno jako tisk 189/1 a já mezi námi vítám pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, pana Miloslava Kalu. Prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby se ujal slova a uvedl předložený návrh. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, státní rozpočet na rok 2013 byl schválen zákonem číslo 504/2012 Sb. jako schodkový s deficitem 100 mld. Kč. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 1076,4 mld. Kč a výdaje v objemu 1176,4 mld. Kč.

Ve vztahu k zákonem schválenému státnímu rozpočtu na rok 2013 byly celkové skutečné příjmy vyšší o 1,4 % a výdaje nebyly dočerpány o 0,3 % rozpočtu. Plnění celkových příjmů na 101,4 % představovalo překročení rozpočtu ve výši 15,5 mld. Kč, které bylo ovlivněno překročením nedaňových a ostatních příjmů v částce 25,7 mld. Kč, výpadkem daňových příjmů v objemu 4,6 mld. Kč a výpadkem příjmů z pojistného na sociální zabezpečení v částce 5,6 mld. Kč. Výši nedaňových a ostatních příjmů ovlivnily především příjmy z rozpočtu Evropské unie a odvod 6 mld. Kč ze státního podniku Lesy České republiky do příjmů kapitoly Ministerstva zemědělství. Meziročně byly celkové dosažené příjmy státního rozpočtu o 40,5 (?) mld. Kč, to je o 3,8 %, vyšší než v roce 2012, když nejvíce vzrostly (nesrozumitelné) příjmy. Daňová kvóta zaznamenala v roce 2013 růst o 0,5 procentního bodu na 33,5 % HDP. Vliv na ni měla především novela zákona o DPH, která zvýšila obě sazby daně o 1 procentní bod na 15 a 21 %. Dále pak zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků, respektive snížení vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, a to z 60 na 40 %.

Celkové výdaje schváleného státního rozpočtu byly čerpány na 99,7 %, bylo dosaženo úspory rozpočtované částky ve výši 3,2 mld. Kč. Té bylo dosaženo především v oblasti neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů včetně úrokových výdajů státního dluhu. Ve výdajích je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vykázaných v minulých letech, když v průběhu roku 2013 došlo ke snížení nároků o 90,4 mld. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 až 2013 k 1. 1. 2014 dosáhl 146,6 mld. Kč a byl o 13,4 mld. Kč vyšší než stav k 1. 1. 2013. Jde převážně o prostředky, které jsou nebo mají být kryty ze zdrojů Evropské unie. Tyto prostředky mohou kapitoly čerpat v roce 2014 a v dalších letech. Meziročně celkové skutečné výdaje státního rozpočtu vzrostly oproti roku 2012 o 20,7 mld. Kč, to je o 1,8 %. Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2013 dosáhl 30,2 %, zatímco v roce 2012 to bylo 30 %. Podíl mandatorních výdajů na celkových výdajích dosáhl 57,1 %, to je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2012.

Výsledný schodek státního rozpočtu za rok 2013 ve výši 81,3 mld. Kč byl o 18,7 mld. Kč nižší oproti zákonem předpokládaném objemu a o 19,7 mld. Kč nižší než schodek vykázaný v roce 2012.

Podíl vykázaného schodku státního rozpočtu na HDP v roce 2013 činil 2,1 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v roce 2012. Vykázaný schodek státního rozpočtu na rok 2013 ve výši 81,3 mld. Kč se navrhuje vypořádat financujícími položkami takto: vydanými státními dluhopisy ve výši 78,6 mld. Kč, přijatými dlouhodobými úvěry ve výši 4,9 mld. Kč, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, jejich zvýšení ve výši 2,2 mld. Kč.

Vypořádání schodku státního rozpočtu vyplynulo ze zákona číslo 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, a skutečné struktury a výše jednotlivých zdrojů krytí výsledného schodku.

Vážené paní poslankyně, poslanci, žádám vás jménem vlády, abyste předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání schodku státního rozpočtu za rok 2013, tak jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane vicepremiére.

Já bych vás ještě, než pokročíme v tomto bodu, informoval, že pan poslanec Adámek se omlouvá z dnešního jednání od 12. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Gabal se omlouvá do 10 hodin rovněž z pracovních důvodů. Ještě bych vás chtěl informovat, že na vaše emaily v souladu s příslibem vám byl rozeslán zkrácený pořad 10. schůze a bude tak činěno i nadále. Jakmile vždy ráno bude tento materiál upraven podle aktuální situace, tak bezprostředně poté vám bude rozeslán. Doufám, že přispěje k lepší orientaci v pořadu Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP