Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. května 2014
Přítomno: 188 poslanců

 

(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - oba dva -, zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Kolegyně a kolegové, já vás poprosím, abyste zaujali místa v sále, protože dnes budeme zahajovat schůzi složením slibu nového poslance, a prosím, abychom vytvořili důstojnou atmosféru. Ještě vyčkám chvíli, než kolegyně a kolegové zaujmou místa v sále, a budeme moci přistoupit ke slibu nového poslance za Michala Haška, který se vzdal svého poslaneckého mandátu.

 


Slib poslance

Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Prosím paní místopředsedkyni Sněmovny, aby mě zastoupila.

Paní předsedkyně Němcová, prosím máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jak již bylo řečeno, dne 30. dubna 2014 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal svého mandátu poslanec Michal Hašek. Tímto dnem zanikl panu poslanci poslanecký mandát a týž den vznikl poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Vlastimilu Gabrhelovi.

Mandátový a imunitní výbor na své schůzi dne 6. května 2014 přijal usnesení číslo 56, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písmene c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zanikl mandát poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Michalu Haškovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník - pan Vlastimil Gabrhel, kterému dne 30. dubna 2014 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V souladu s ustanovením § 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Vlastimil Gabrhel poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Sněmovnu, už se stalo, pan předseda také. (Stojí před stolkem zpravodajů.) Pan předseda posléze přijme slib nového poslance. Já vás ale nejprve všechny požádám, abyste povstali, a přečtu slib. (Všichni povstávají.)

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Vlastimil Gabrhel skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka.)

Děkuji, dámy a pánové. Panu poslanci gratuluji. (Všichni tleskají a poté usedají zpět do lavic.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dovolte mi, abych i z tohoto místa (vrátil se k předsednickému pultu) popřál panu poslanci mnoho úspěchů v jeho poslanecké práci.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan kolega Tejc - karta číslo 1, pan místopředseda Filip - karta číslo 2. Další informace tohoto směru nemám.

Chtěl bych vám sdělit, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jakubčík od 16 hodin pracovní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, pan poslanec Kořenek rodinné důvody, paní poslankyně Lorencová zdravotní důvody, pan poslanec Jiří Pospíšil pracovní důvody, pan poslanec Pavel Šrámek od 15.30 hodin bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová zahraniční cesta, paní poslankyně Zelienková zahraniční cesta. Rovněž žádám o svou omluvu, nebo omluvu mé osoby, od 15.30 hodin z důvodu účasti na pietním aktu v Plzni.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Sobotka pracovní důvody, pan vicepremiér Babiš zahraniční cesta, pan ministr Brabec pracovní důvody, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka zahraniční cesta, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Prachař pracovní důvody a pan ministr Stropnický od 17.30 hodin pracovní důvody.

Paní poslankyně, páni poslanci, tak jak bylo avizováno 29. dubna, u návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, což je tisk 47/4, který vrátil Senát v pátek 25. 4. Poslanecké sněmovně, je dnešním dnem již splněna zákonná lhůta. A já tedy navrhuji, abychom v souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu zařadili tento návrh zákona do 8. schůze Poslanecké sněmovny. Pokud nebude námitek, tak bych o tomto nechal hlasovat, a poté bych nechal vystoupit ty z vás, kteří jste se přihlásili ke změnám k pořadu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom zařadili tisk 47/4, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 161, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Zařadili jsme tento bod.

 

Pan předseda Kalousek hlasuje s kartou číslo 6.

Nyní zde mám přihlášky k programu a ještě jsem viděl přednostní práva. Pan předseda Sklenák, pan předseda Faltýnek, pan předseda Fiala a pan předseda Mihola. Tak v tomto pořadí. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, my máme na dnešní den zařazen jako 9. bod pevně bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti. Pan předseda vlády se dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů nemůže účastnit a velmi rád by byl projednávání tohoto bodu přítomen, proto si vás dovoluji požádat o jeho pevné zařazení na zítřek jako první bod dopoledne.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych poprosit o pevné zařazení za prvé bodů z bloku Smlouvy - druhé čtení, a to konkrétně body číslo 32 - tisk 68, 33 - tisk 69, 35 - tisk 75, bod 36 - tisk 79, na úterý 13. 5. jako první body odpoledního jednání, a za druhé body číslo 4 - tisk 72, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, a bod číslo 5 - tisk 86, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, na středu 7. 5. od jedenácti hodin. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP