(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže to zkusíme spojit. Je tady návrh sloučit rozpravu. Sloučit rozpravu bodu číslo 19 s bodem číslo 20. Je tedy hlasování o sloučení obecné rozpravy, takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, sloučit obecnou rozpravu k bodu 19 a 20, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 118. Přihlášeno je 179 poslanců, pro hlasovalo 124, proti žádný, takže sloučení bylo provedeno.

 

Obecnou rozpravu jsme sloučili a teď bychom tedy provedli zdůvodnění jednotlivých bodů. Nejdříve bych dal slovo panu poslanci Paggiovi, který by v této chvíli ještě uvedl první čtení bodu 19, tedy ještě před obecnou rozpravou, takže to je ještě uvedení bodu 19. Pak to přerušíme a přejdeme k 20. Takže teď máte uvedení bodu 19. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji, pane předsedající.

Vláda předložila Sněmovně tento bod 23. března 2012 a ve stejný den byl rozeslán jako tisk poslancům. Zákon nahradí materii právního styku s cizinou, která je dosud upravena, jak řekl pan ministr, v hlavě 25 trestního řádu. Hlavně kvůli narůstajícímu množství implementací předpisů Evropské unie se hlava 25 trestního řádu neustále zvětšuje, z původních 13 paragrafů na současných více než 140. Končíme aktuálně § 460zp, takže je jistě záhodno celou tematiku vyjmout a vytvořit nový zákon a zastavit ten legislativní hydrocefalus, který vzniká.

Zákon vznikal téměř šest let. Pracovní skupina byla složena z odborníků z praxe, státních zástupců, soudců a úředníků Ministerstva spravedlnosti.

Novinky, které zákon přináší, především vyjasňují, které české orgány mají v různých případech pomáhat zahraniční justici. Přímý styk mezi dožadujícím a dožádaným orgánem dosud nebyl optimálně využíván. Když zahraniční justice žádá o spolupráci, existují různé možnosti. Podle stadia řízení může být adresátem státní zastupitelství nebo soud a podle věcné příslušnosti v závislosti na ustanovení trestního řádu o věcné příslušnosti může být adresátem okresní nebo krajský stupeň. To je tam poměrně detailně řešeno.

Zákon také zavádí možnost vyhlásit mezinárodní pátrání nejen po obviněném, ale i po osobě podezřelé. Na rozdíl od většiny jiných členských států Evropské unie musí česká justice nejprve podezřelému doručit usnesení o zahájení trestního stíhání, neboli varovat ho, a teprve poté po něm může pátrat. Na základě nového příkazu k zadržení osoby podezřelé bude tedy možno žádat o vydání či vydat evropský zatýkací rozkaz i na osobu podezřelou, a zvýšit tak pravděpodobnost dohledání a případného předání podezřelého do České republiky. Bude-li obviněný předán k trestnímu řízení do cizího státu, to je další novinka, v České republice bude nově od trestního řízení pouze dočasně upuštěno, nebude tedy zastaveno, a pokud cizí stát oznámí, že se ve věci nebude konat řízení, nebo pokud řízení ukončí nebo pokud bude dělat zbytečné průtahy, tak česká justice ho znovu obnoví v plné síle.

Zpřesňuje se také podoba spolupráce českých orgánů s mezinárodními trestními soudy a tribunály - z původních čtyř odstavců § 375 trestního řádu na čtyřicet paragrafů nového zákona.

Návrh obsahuje některé citlivé části. Jednou z nich je skryté vyšetřování příslušníků zahraničních bezpečnostních složek na území České republiky. Přeshraniční sledování cizozemským orgánem je řešeno v § 63 odst. 2 návrhu zákona. V podstatě jeho obsahem je, že pokud s tím české orgány nesouhlasí nebo pokud členové zahraničních bezpečnostních složek neobdrží povolení do pěti hodin od vstupu na českou půdu, musí sledování ukončit.

Norma také upravuje výslechy podezřelého, obviněného svědka nebo znalce prostřednictvím videokonference, práci s evropským zatýkacím rozkazem, zjednodušení uznávání a výkonu cizozemských rozhodnutí. Nově je koncipována úprava průvozů přes území České republiky pro účely mezinárodní justiční spolupráce a zákon také implementuje několik rámcových rozhodnutí Rady. To nejdůležitější je asi z 27. listopadu 2008 - o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody za účelem jejich výkonu v Evropské unii.

Ti z vás, kdo tento tisk prostudovali, jistě vědí, že jde o dosti rozsáhlou materii, o významnou oblast mezinárodní spolupráce naší země, která si zaslouží debatu na výborech a další postup legislativním procesem. Proto prosím všechny kolegy, aby propustili návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych přerušil projednávání bodu č. 19.

 

Přejdeme k bodu

 

20.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Požádám pana ministra Pavla Blažka, aby uvedl bod č. 20, pokud je toho schopen a neřekl už všechno u bodu 19. Zkuste to. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: On toho schopen je, ale řekl všecko u bodu 19. Nechci opakovat, myslím, že to bylo jasné. (V sále je stále neklid.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, takže jako by byl uveden i bod 20. Prosím pana poslance Paggia, jak se s tím vypořádá on.

 

Poslanec Viktor Paggio: Ano, bod 20 je pouze prováděcí záležitost k bodu 19, tedy vše již bylo řečeno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. V této chvíli tedy zahajuji společnou spojenou obecnou rozpravu k oběma bodům.

 


Sloučená obecná rozprava k bodům 19 a 20

Jenomže do této rozpravy, kterou jsme tak dobře spojili, se nikdo nehlásí. (Veselost v sále.) Poslanci, máte to spojené v jedné rozpravě, tak se přihlaste... Vidím, že zřejmě nebude... V tom případě obecnou rozpravu ukončím.

 

Vracím se opět do přerušeného bodu

 

19.
Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Tady můžeme pouze hlasovat přikázání předloženého návrhu k projednání ústavněprávnímu výboru, jestli někdo nemá ještě nějaký jiný výbor. Není.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat to ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 119. Přihlášeno je 178, pro hlasovalo 128, proti jediný, takže toto přikázání bylo provedeno.

 

To je asi všechno, co můžeme hlasovat k bodu 19, takže bod 19 končím.

 

Bereme bod

 

20.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
/sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Tady je také přikázání doporučeno ústavněprávnímu výboru, takže i tohle budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přikázat to ústavněprávnímu výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 120. Přihlášeno je 178 poslanců, pro hlasovali 130, proti žádný, takže přikázání bylo provedeno.

 

A to je vše. Děkuji tedy ministru i zpravodaji. Končím projednávání bodů č. 19 a 20.

Teď prosím pana poslance Gazdíka. Že by už se vám nechtělo pracovat? (Veselost v sále.)

 

Poslanec Petr Gazdík: Naopak, pane předsedající. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nám se chce tak pracovat, že si dovoluji požádat o hodinovou pauzu na jednání našeho poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jste slyšeli. Já tedy panu poslanci Gazdíkovi vyhovím a ukončím jednání Sněmovny tento den, tedy dnešní jednání Sněmovny. Upozorním vás, že zítra bude jednání pokračovat v 9 hodin ráno pevně zařazenými body. Tuším, že první zařazený bod je právě daňový balíček, takže načas, vážení kolegové.

Prosím, ještě pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jenom chci upozornit klub KSČM, že za deset minut jednáme v prostorách klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím tedy končím dnešní jednání a přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP