(10.20 hodin)
(pokračuje Wenigerová)

Dále - odborná kvalifikace hudební a výtvarné výchovy na obou stupních základní školy. V současné době není možné, aby absolventi studijních programů učili na základní škole například hudební a výtvarnou výchovu, ačkoliv v základní umělecké škole mohou těmto předmětům vyučovat.

Dále odborná kvalifikace učitelů druhého stupně základní školy a učitelů střední školy - o tom hovořil pan ministr. To znamená, že doplňující pedagogické studium se dělilo pro druhý stupeň základní školy a střední školu. Teď to bude sjednoceno, a nakonec už některé pedagogické fakulty na tuto situaci zareagovaly a už připravují tady toto doplňující pedagogické studium pro druhý stupeň základní školy i pro střední školu.

Velice důležitou změnou je odborná kvalifikace učitele nižšího stupně víceletého gymnázia, která vlastně přináší možnost uplatnění absolventů učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy na nižším stupni víceletého gymnázia. Čili jedná se o věkově stejné kategorie dětí, z nichž některé chodí do druhého stupně základní školy, některé chodí do víceletého gymnázia.

Velmi často jsme slyšeli od ředitelů základních uměleckých škol, že velmi rádi zaměstnají ve svých základních uměleckých školách špičkové umělce, ale tito špičkoví umělci, ať už jsou to výtvarníci, hudebníci, skladatelé, nemohou být posuzováni jako kvalifikovaní. Tato novela to prosím umožňuje a záleží na písemné dohodě mezi ředitelem základní umělecké školy a výkonným umělcem, aby mohl být takto považován za kvalifikovaného.

Další velice důležitá změna se týká rovněž odborné kvalifikace učitelů cizích jazyků, kdy učitelé, kteří doposud byli nekvalifikovaní, velmi volali po tom, aby mohli být kvalifikováni i na základě jazykové zkoušky odpovídající minimálně úrovni C1 společného referenčního rámce pro jazyky. Novela tuto změnu přináší.

A další podstatná změna, která se váže směrem k vysokým školám, a věřím, že vysoké školy tuto změnu přivítají, je zpřístupnit možnost uskutečňování studia pedagogiky vysokým školám. Doposud mohou toto studium, kterým si mohou některé kategorie pedagogických pracovníků doplnit pedagogickou způsobilost, realizovat pouze zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Změnou je i zkrácení studia pro získávání kvalifikace. A to, že když někdo učí deset let na určitém typu školy a nebyl do této chvíle kvalifikován, jsem tedy hodnotila.

Takže tolik tedy zásadní změny, kterých se dotýká tato novela. Věřím, že bude předmětem, jak už jsem říkala, diskuse ve školském výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Zemánek, který je jediný přihlášený do obecné rozpravy v této chvíli.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tímto vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bych si dovolil vyjádřit se k hlavě číslo tři, což jsou předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, kde dochází ke změnám u následujících: učitel mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, učitel druhého stupně základní školy, učitel přípravné třídy základní školy, učitel střední školy atd. a končí to asistentem pedagoga a trenérem. Já se domnívám a doporučuji zvážit, jestli by nestálo za to dopracovat některé změny k těmto uvedeným v návrhu tohoto zákona, a to další postgraduální vzdělávání pro pedagogické pracovníky, které by mohlo a mělo zvýšit jejich poptávku na trhu práce, jelikož každý obor se rozvíjí a je nutné se neustále učit novým věcem. Toto další vzdělávání by bylo financováno jednak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a také by se dalo uvažovat, že by na toto studium mohla přispívat jejich alma mater. Možná je vhodné zavést atestace, jako mají například lékaři, které by se musely v pravidelných intervalech absolvovat. Po vykonání výše uvedených zkoušek by si tito pracovníci nejen zvyšovali kvalifikaci, ale především kvalitu výuky na daných školách. Samozřejmě, že toto stálé vzdělávání by se muselo odrazit i na jejich finančním ohodnocení.

Já věřím, že takto motivovaní pedagogové by byli velkým přínosem do našeho vzdělávacího systému a že by se tak zvýšila kvalita vzdělání v daných typech škol. Domnívám se, že řízené zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků, a tím i zvyšování úrovně všech stupňů škol, že tento trend by přivítali nejenom rodiče žáků a studentů, ale především sami studenti, kteří by měli patrně větší šanci na uplatnit se na trhu práce, a to především i mimo rámec naší republiky.

Děkuji za pozornost. Domnívám se, že do druhého čtení by se tyto návrhy mohly zapracovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Ptám se vás, zda ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr - v obecné rozpravě, nebo po ukončení se závěrečným slovem? Po ukončení. Takže pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu a slovo má pan ministr.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji, paní předsedající. Já jenom krátce zareaguji na kolegu Zemánka, na to, co řekl. Pokud bychom se v téhle novele zaobírali, tak jak já jsem si to přeložil, kariérním růstem učitele, což je nepochybně důležité a bohulibé téma, tím bychom zblokovali z mého pohledu to, co je teď v praxi a co je potřeba velmi rychle udělat. Tahle novela reaguje, jak řekla i paní poslankyně Wenigerová, na trošku pláč z terénu, na ty věci, které od toho roku 2005 nejsou ošetřeny, to znamená zejména ta prostupnost těch kvalifikací.

Takže já poprosím - řešme nyní aktuální problémy z praxe. To nic nebrání tomu, o čem samozřejmě na ministerstvu uvažujeme a co připravujeme, což je kariérní růst učitele. A pak bude skutečně i v odborných výborech velká diskuse, jakým směrem se vydat, jestli třeba směrem slovenským, kde jsou atestace, nebo jiným směrem. Ale přiznám se, že kdybychom pustili toto velmi závažné téma do této praktické novely, tak bychom to na dlouhou dobu zasekli.

Takže prosím ještě jednou, postupme to školskému výboru a pusťme to do druhého čtení. Garantuji tady jako ministr školství, že kariérním růstem učitelů se zaobírám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se ptám, zda někdo z vás navrhuje ještě jiný výbor, který by se měl předlohou zabývat. Neregistruji žádný takový návrh.

 

Jen co se situace u dveří trochu uklidní, zahájím hlasování o návrhu na přikázání tisku k projednání výboru školskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 31 z přihlášených 182 poslanců pro 143, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru školskému, a končím jeho projednávání v prvém čtení.

 

Budeme postupovat dále. Dalším naším bodem je

 

18.
Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 480/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrhováno prvé čtení podle § 90 odstavce 2, ale současně vás musím seznámit s vetem padesáti poslanců.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 480/1 a já nyní prosím, aby se slova ujal a předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Pavel Staněk. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP