(18.40 hodin)
(pokračuje Heger)

Vedle uvedeného opatření pozbývá své opodstatnění s ohledem na navrhovanou změnu poskytování dotačního programu, kdy bude ve většině oborů studujícím poskytována dotace jenom na první část specializačního vzdělávání a lékaři tady tedy v každém případě delší dobu ještě zůstanou, aby vzdělání mohli dokončit. Obdobnou změnou se navrhuje zrušit stabilizační dohody i v zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních, aby nedošlo k neodůvodněným diskrepancím mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Dalším motivačním prvkem, kterým je opatření podporující skloubení profesního a rodinného života, je prodloužení doby možného přerušení specializačního vzdělávání z dnešních tří let na pět let, a to rovněž jak pro lékaře, tak pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Jsou zde ještě další drobné úpravy, které zohledňují některé nové skutečnosti a potřeby praxe od poslední velké novelizace zákona.

Zdravotní výbor po projednání tento vládní návrh podpořil a ve svém usnesení č. 55 doporučil, aby s ním Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas ve znění dvou pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny v usnesení výboru, a s těmito návrhy se ztotožňuji. Dovolím si požádat o podporu tohoto návrhu a v další rozpravě ještě vystoupím s žádostí o zkrácení lhůty do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 375/1. Nyní se slova ujme zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Marek Šnajdr. Prosím.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že vše podstatné bylo řečeno, dokonce včetně usnesení výboru, takže se k tomu pouze připojuji s tím, že výbor skutečně tento návrh zákona projednal a doporučil Poslanecké sněmovně jeho přijetí ve znění dvou pozměňovacích návrhů, tj. jeden je legislativně technický a druhý pouze posunutí účinnosti tohoto zákona, takže já se s tím ztotožňuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy jsou přihlášeni poslanci a poslankyně: pan Jiří Zemánek a Milana Emmerová. Pan poslanec Zemánek dostává v tuto chvíli slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, bych se chtěl vyjádřit k části číslo 9 - správní delikty a sankce, paragraf 60a, tj. financování specializačního vzdělávání.

Nejprve mám drobnou připomínku k návrhu pana ministra Hegera, aby byl umožněn lékařům po získání specializace okamžitý odchod do zemí EU. Domnívám se, že doba pěti let, která je stanovena v současné době po vykonání atestační zkoušky pro odchod z ČR, byla dost dlouhá. Proto navrhuji toto období zkrátit na tři roky, nikoliv však odejít ihned. Domnívám se, že lékaři, kteří byli finančně podporováni při studiu naším státem, by měli své získané vzdělání investovat především do léčení obyvatel naší republiky.

Dále bych si dovolil navázat na pana poslance Marka Šnajdra. Myslím si, že od počátku specializace by měli být finančními dotacemi zvýhodněny především obory, které v té době budou nedostatkové. Nesouhlasím s tím, aby byly od začátku specializačního programu podporovány všechny obory stejnou částkou, aby finanční podpora těchto v dané době nedostatkových oborů byla rozložena do tří let, aby se tyto obory nemusely potýkat v posledním roce své specializace s finančními problémy.

Bod následující se týká bodu číslo 12, kdy ministerstvo přeruší čerpání dotace po dobu přerušení specializačního vzdělávání rezidenta. Celková doba by neměla, nebo nesmí překročit pět let. V tomto případě bych zachoval původní znění, to znamená tři roky. Ve zdravotnických oborech se domnívám, že je příliš rychlý nárůst nových informací a doba pěti let mimo bezprostřední kontakt s praxí je v tomto oboru podle mého názoru neakceptovatelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Slovo bude mít nyní paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážení přítomní, dovolte mi, abych se vyjádřila k této novelizaci zákona č. 95/2004 Sb., kde jsou uváděny některé prospěšné normy, které vedou k větším jistotám absolventů lékařských a farmaceutických fakult. Nemohu však souhlasit s tím, že postgraduální vzdělávání těchto pracovníků má být decentralizováno, resp. má dojít k diverzifikaci systému postgraduálního vzdělávání lékařů, aniž by byl zřejmý prospěch vyplývající z této změny. Plně se tentokrát stavím za obavy České lékařské komory, která varuje před destrukcí stávajícího fungujícího systému. Transformace systému z jednoho subjektu, tj. v současné době IPVZ, tedy Institut pro vzdělávání zdravotníků, na sedm lékařských fakult považuje vědecká rada České lékařské komory za nebezpečný experiment, který může vést k dalšímu zhoršení stavu postgraduálního vzdělávání lékařů v ČR.

Když si vezmu ku pomoci prohlášení vědecké rady České lékařské komory, tak kromě toho, že vypichuje zásluhy Institutu pro vzdělávání zdravotníků, tak tady vyslovuje určité obavy, a já se za ně stavím, že diskrepance úrovně vzdělávání na jednotlivých fakultách, a to od organizace všech akcí až po vlastní atestační zkoušky, je velkým nebezpečím a jsme příliš malá země na to, abychom měli několik medicínských kuchařek. Myslím, že tento styl vzdělávání k tomu nepochybně povede.

Z těchto důvodů, když byste dovolila, paní místopředsedkyně, podávám pozměňovací návrh, kdy v části první článku římská jedna se body 9, 10, 18, 19, 20 a 21 vypouštějí. Následující body se přečíslují. Stručně je potom uvedeno odůvodnění, které jsem se snažila sdělit v předchozím textu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. S ohledem, na to, že jsme v obecné rozpravě, tak vás požádám, abyste v podrobné rozpravě na tyto své přednesené návrhy ještě jednou odkázala. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP