(16.00 hodin)

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si v rámci druhého čtení krátce uvést vládní návrh zákona o odpadech.

Cílem předkládané novely je rozšíření možnosti využití finančních prostředků pocházejících z poplatků, které se platí při registraci vybraných vozidel a které jsou účelově určené pouze na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Na tento účel je však každoročně čerpán pouze zlomek alokovaných finančních prostředků a jejich valná část tak v současné době zůstává nevyužita. Novela proto mění příslušné ustanovení zákona, čímž umožní využít tyto finanční prostředky nejen na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, ale také na ochranu jiných složek životního prostředí, např. na ochranu ovzduší nebo na podporu programu Zelená úsporám. Pokud bude navrhovaná změna schválena, přinese možnost využití až 1,5 mld. korun.

Předložený návrh byl dne 16. června projednán ve výboru pro životní prostřední. Tento výbor doporučil schválit zákon ve znění pozměňovacího návrhu, podle kterého se na konci článku I doplní slova "a jejích částí". S touto úpravou Ministerstvo životního prostředí souhlasí.

Děkuji za pozornost. (Hluk v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Ivanovi Fuksovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 376/1. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Jana Látku.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí z jeho 13. schůze ze dne 16. června 2011.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 376. Po odůvodnění ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy, zpravodajské zprávě poslance Jana Látky a po rozpravě výbor pro životní prostředí

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatého pozměňovacího návrhu: v čl. I § 37e odst. 6 na konci textu čl. I se doplňují slova "a jejích částí",

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny,

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Táži se, zda se někdo hlásí ve druhém čtení do obecné rozpravy k tomuto sněmovnímu tisku. Nikdo se nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se na přihlášku do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu, neb se nikdo nehlásí, a končím tím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu 128, sněmovního tisku 376 ve druhém čtení.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji nyní už projednávání bodů Senátem vrácených či zamítnutých. Budeme se věnovat nejprve bodu číslo

 

117.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 269/3/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 269/4. Doufám, že je zde přítomen pan senátor Dienstbier. Prosím tedy, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. A prosím, aby se vyjádřil jako první k usnesení Senátu. Pan senátor Dienstbier, prosím.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážená paní předsedající, vážení paní poslankyně, páni poslanci, pokusím se stručně shrnout důvody, proč Senát zamítl návrh zákona o soudních poplatcích a dalších souvisejících zákonech.

Hlavním důvodem je ústavně garantované právo na projednání věci před soudem a s tím související právo na právní pomoc. Podle názoru Senátu zvyšování soudních poplatků do jisté míry omezuje přístupnost těchto práv garantovaných jak mezinárodními smlouvami, tak Listinou základních práv a svobod. (V sále je silný hluk.)

My jsme měli v Senátu před několika - vidím, že to je stejně jedno, co tady říkám - my jsme měli v Senátu před několika týdny konferenci o zajištění právní pomoci. Na této konferenci mj. zaznělo, že už dnes je poměrně značná sociální bariéra v dostupnosti práva na právní pomoc a na spravedlivý proces. Tato novela zákona bariéru ještě zvyšuje. Je samozřejmě pravda, že nejde pouze o soudní poplatky. Ty zjevně netvoří největší část nákladů na právní pomoc a účast na řízení před soudem, ale je to samozřejmě významná složka - zvýšením této položky ke zvyšování bariéry dochází. A z těchto podle nás poměrně zásadních důvodů jsme se rozhodli návrh zákona zamítnout.

Děkuji vám za - "důkladnou" pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Dienstbierovi. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jen stručně budu konstatovat za navrhovatele, že my se domníváme, že tento návrh zákona má být schválen. Jsme přesvědčeni o tom, že nárůst poplatků, tak jak jej navrhuje vládní návrh zákona, v zásadě není faktickým nárůstem, ale vzhledem k tomu, že téměř deset let se soudní poplatky nezvyšovaly a rostla průměrná mzda v České republice, tak se jedná o faktické dorovnání soudních poplatků, jejich výše, ve vztahu k průměrné mzdě v České republice. To je argument číslo jedna.

Argument číslo dva je takový, že Česká republika by měla mít přibližně stejně velké poplatky jako jiné země Evropské unie, a to zvláště země sousední, ve vztahu k průměrné mzdě. A ono navýšení -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, to není atmosféra, ve které se dají projednávat zákony. Prosím vás opakovaně, abyste všichni věnovali pozornost pouze tomu, jemuž bylo uděleno slovo. Ostatní jednání přeneste mimo tuto síň.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Navýšení, které vláda navrhla, je v zásadě v takové rovině, že soudní poplatky, pokud návrh bude přijat, budou stejně veliké, jako jsou na Slovensku, v Polsku, v Německu či Rakousku, tedy občana bude v uvozovkách justice z hlediska soudních poplatků stát stejně, jako stojí jiné občany Evropské unie. (Stálý hluk v sále.) Jsme přesvědčeni, že návrh není jenom o zvyšování soudních poplatků, ale je též o spravedlivějším přerozdělení výše poplatků. Návrh např. zcela vyjímá určité typy řízení a zcela je osvobozuje od soudních poplatků, např. v případě, pokud jde o domácí násilí, nebo v případě, kdy jde o oběť trestného činu, která žádá odškodnění. To jsou myslím pozitivní změny, které je nutno vnímat, a tento návrh je přináší.

Poslední poznámka. Osobně se domnívám, že je i spravedlivé a správné, aby ti občané, kteří využívají služby justice, která je velmi nákladná, ročně stojí celý český stát česká justice přes 10 mld. korun, tak lidé, kteří využívají tyto služby, by se podle mého názoru měli alespoň symbolicky podílet na nákladech na českou justici oproti občanům, kteří platí daně, tedy platí českou justici, ale její služby nevyužívají.***
Přihlásit/registrovat se do ISP