(10.30 hodin)

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Takže myslím, že teď jsme si s panem poslancem Bendou vysvětlili, takže bych se, paní předsedající, vrátila už k návrhu, který jsem zde říkala. Hlasování o bodu C1 pana poslance Babora upřesňující byty zvláštního určení. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Navrhovatel: Souhlas)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 192 z přihlášených 174 poslanců pro 171, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat společně o bodu C2 a C5, protože tvoří logický celek. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Navrhovatel: Nesouhlas)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 193 z přihlášených 174 poslanců pro 51, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o bodu C3 vzhledem k tomu, že nebyl přijat D1. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Navrhovatel: Nesouhlas)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 194 z přihlášených 174 poslanců pro 71, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Posledním hlasováním ve skupině C je bod C7. Stanovisko negativní. (Navrhovatel: Nesouhlas)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 195 z přihlášených 174 poslanců pro 72, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: A tímto, vážená paní předsedající, mám za to, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. A pokud Poslanecká sněmovna souhlasí, že byly hlasovány všechny pozměňovací návrhy, pak vás, paní předsedající, prosím, abyste nechala hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ujistím se, zda Sněmovna souhlasí s tím, že bylo hlasováno o všech návrzích a žádný nebyl opomenut. Nevidím žádnou námitku, a proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 188, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 196. Z přihlášených 174 poslanců pro 100, proti 68. Tento návrh byl přijat a já mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci, děkuji také panu navrhovateli a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu, kterým je

 

76.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 134/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již zaujali svá místa ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Marek Šnajdr. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk číslo 134/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Z místa se hlásí pan poslanec Papež. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil jako předseda příslušného podvýboru k pozměňovacímu návrhu, který přednesl ke třetí části novely zákona pan poslanec Filip. Návrh se týká vydávání rybářských lístků. Návrh vrací částečně režim vydávání těchto lístků do roku 2003.

Chtěl bych k tomuto tématu říci, že my v zemědělském výboru i v příslušném podvýboru se touto problematikou zabýváme poměrně dlouhou dobu. Pravidelně diskutujeme toto téma s Českým rybářským svazem i Ministerstvem zemědělství. Jako vedení zemědělského výboru máme v tuto chvíli připravenu novelu příslušného zákona, která řeší stejnou věc prakticky stejně jako pozměňovací návrh pana poslance Filipa. On byl v podání tohoto pozměňovacího návrhu rychlejší, a protože chceme věc urychlit a nechceme bránit tomu, aby mohly být vydávány rybářské lístky podle nového režimu už před novou rybářskou sezónou, nebudeme tedy prozatím poslaneckou novelu a naši iniciativu podávat a podporujeme v tomto duchu i já osobně tedy podporuji v tomto duchu pozměňovací návrh pana poslance Filipa. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, dále do rozpravy se hlásí pan ministr zemědělství Ivan Fuksa a já mu dávám slovo. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Věcný záměr pana poslance Filipa je v pořádku, protože to, co jsem za půlroční diskusi s rybáři, ale především zástupci malých obcí slyšel za logistický problém, kdy jednotliví zájemci o rybářský lístek musí dojíždět do velkých vzdáleností, přitom tato iniciativa by logisticky celý tento problém usnadnila, tak je naprosto v pořádku a je to správný záměr.

Nicméně já jsem právě chtěl slyšet stanovisko zemědělského výboru, protože zemědělský výbor tuto problematiku probíral v předešlém půl roce. Měl stejný záměr, akorát zemědělský výbor hovořil o tom, že by to chtěl zapracovat v rámci komplexnější úpravy. Takže za této situace, pokud zemědělský výbor bude tuto problematiku řešit komplexně i s jinými záležitostmi a v tuto chvíli souhlasí, aby tato jednotlivost, která vlastně předběhla děj a předběhla tu celou událost, za Ministerstvo zemědělství vyslovuji souhlas.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP