(12.00 hodin)
(pokračuje Jeník)

Hlavním cílem předložení tohoto zákona je úspora provozních nákladů, neboť je to v kontextu připravovaného státního rozpočtu a výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Ano, ten úřad, pokud se vybuduje, bude také něco stát, ale všechny náklady budou hrazeny z vnitřních zdrojů, jak náklady na personální vybavení, tak i náklady na kapacitní zabezpečení.

Závěrem mi dovolte jenom takovou malou vsuvku do roku 2006, nebo řečeno krátce, do celého minulého období, která se s námi line až doteď. Píše se rok 2006, je ještě tehdejší vláda sociální demokracie, ve svém rytmu investičních pobídek dává 800 milionů do průmyslové zóny LG Philips Hranice, když už je přece jenom jasné, že LG Philips nejspíše z republiky odejde, následně LG Philips odchází a ten prostor od té doby se spíše podobá než zaplněné průmyslové zóně, vůbec než průmyslové zóně, takovému prostoru duchů. Takže si musíme uvědomit i na margo toho, co tady bylo řečeno o jiných projektech zabývajících se trhem práce, že toto je samozřejmě složitá oblast a že cesty k tomu, jak udržet zaměstnanost a jak přispět k tomu, aby lidé měli práci, protože to je nejen fenomén, že si vydělávají peníze, ale je to i fenomén určitého jejich společenského uplatnění, jsou různé.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já také děkuji. V tuto chvíli již nemám další písemnou přihlášku, proto se chci se zeptat, jestli se ještě někdo hlásí. Prosím, pane poslanče Opálko, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Aniž bych reagoval na některá vystoupení, chci říci, že pokud je představa, že tento zákon je nějakým převratem, tak vás upozorňuji, že tento zákon má pouze 8 paragrafů, to je 1 až 8 v tom tisku, a pak se ho týká ještě § 40 o účinnosti. Pokud se chcete dozvědět o nějaké nové náplni, tak se nic nedozvíte, protože vše je odkázáno na podzákonné normy, to je ten § 2 odstavec 4, který jsem četl. Takže hovořit o tom, že tady dochází k nějaké nové změně, nové kvalitě, to je opravdu - neumím teď rychle najít nějaké adekvátní slovo, slušné (nápověda z okolí) - blbost. Děkuji, pane ministře. (Smích. Potlesk z řad poslanců KSČM.).

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Poprosím o závěrečného slovo navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já už nebudu hovořit dlouho. Chtěl bych poděkovat za podnětné připomínky, vnímám je, také za mnohou podporu tohoto tisku a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby podpořila tento tisk. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní může mít závěrečné slovo navrhovatelka, pardon, zpravodajka paní poslankyně Milada Emmerová. Prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych ráda shrnula rozsah dosavadní diskuse. Vystoupilo řádně 9 poslanců a několik ještě s technickými připomínkami. Byl podán celkem třikrát návrh na zamítnutí, a pokud by k tomu nedošlo, tak zamítnout návrh na zkrácenou lhůtu projednávání o 30 dnů. Prosím paní místopředsedkyni, aby dala o těchto návrzích hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Já ještě přivolám kolegy z kuloárů, aby mohli přijít.

 

Nejprve - abychom si stanovili postup - budeme hlasovat o zamítnutí, které tady padlo od více poslanců. Myslím, že v tuto chvíli můžu zahájit hlasování.

Kdo je pro zamítnutí, stisknete tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104, z přihlášených 140 pro 59, proti 75. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní zde máme - abychom to udělali správně procedurálně - návrh na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat výboru pro sociální politiku. Nejprve budeme hlasovat o tomto přikázání. Chci se zeptat, jestli někdo má ještě návrh na jiný výbor. Není tomu tak, takže budeme hlasovat pouze o tom, co nám tady připravil organizační výbor. To znamená, že tento návrh by projednával výbor pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 105, z přihlášených 141 pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále jsou tady dva návrhy, a to návrh na zkrácení lhůty na 30 dní a návrh na zamítnutí návrhu na zkrácení lhůty. Chci se zeptat zpravodajky - správně bychom tedy hlasovali nejprve o zamítnutí této zkrácené lhůty. (Projevy nesouhlasu.) Pouze o zkrácení. Dobře.

 

Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu, který přednesl navrhovatel, to znamená zkrácení lhůty na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 106, z přihlášených 141 pro 81, proti 57. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a tento návrh bude projednáván ve zkrácené době 30 dnů. Tím jsme skončili projednávání bodu č. 20.

 

Můžeme přejít na následující bod, kterým je

 

15.
Návrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 23/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Tento materiál vám byl rozdán jako sněmovní tisk č. 23. Jedná se o první čtení. Upozorňuji, že bylo navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení. Nicméně mi bylo doručeno veto tří poslaneckých klubů, a to klubu ODS, TOP 09 a Věci veřejné. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 23/1.

Já nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Petr Hulinský. (Poznámky z řad ČSSD.) Vidím, že bude navrhovat pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP