(11.00 hodin)
(pokračuje Sivera)

Uvedený návrh je jedním z mála, který zde projednáváme, který zjednodušuje a zpřehledňuje právní systém České republiky. Přístup ostatních ministerstev ke snižování administrativy je dle názoru nejenom mého, ale i podnikatelů nedostatečný. Pouze pro připomenutí. Plán na snížení administrativní zátěže mluvil o zátěži asi 86 miliard korun a jako největšího zatěžovatele stanovil Ministerstvo práce a sociálních věcí, potom Ministerstvo zdravotnictví, dále Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí. Do konce roku 2010 tento plán počítá s tím, že se ušetří 20 % z částky 86 miliard korun, což je asi 17 miliard, a je to v souladu s tím, co doporučuje Evropská komise v rámci snižování administrativní zátěže.

Zde bych rád ovšem upozornil na průzkum Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků, kteří ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v loňském roce udělali průzkum, a převážná většina dotázaných uvedla, že nezaznamenala žádné vážné snížení administrativní zátěže. Jako největšího zatěžovatele uvedla správu sociálního zabezpečení, dále pak zdravotní pojišťovny, statistický úřad a finanční úřad. Podnikatelé vyjádřili značné znepokojení nad přístupem a komplikovaným způsobem podávání projektů na čerpání evropských peněz, které jsou z velké části způsobené českými úředníky.

Nejnovější studie Světové banky, která je velice alarmující, řadí Českou republiky ze 178 zemí na 168. místo v administrativní zátěži pro podnikání. A není se co divit. Například splnění daňové povinnosti u tuzemských firem je v přepočtu 930 hodin. Druhé nejhorší je na tom Bulharsko, to má pouze 600 hodin, takže o třetinu méně.

Je vidět, že máme co zlepšovat, máme co napravovat. Z toho vyplývá, že viditelný pokrok přinese pouze racionalizace státní správy a její restrukturalizace, která bude doplněna o pokračování v projektu eStat a propojování databází státních institucí. Při přijímání nové legislativy je třeba důsledně dbát na dodržování systému RIA a hlavně u stávající legislativy je třeba, aby všechny exekutivní orgány si daly jako prioritu odstraňování a zjednodušování právních předpisů, které mají v kompetenci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, s ohledem na potřebnost tohoto předpisu avizuji, že budu navrhovat zkrácení lhůty k projednávání ve výboru na čtyři dny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí? Takže obecnou rozpravu končím.

Ptám se, zdali je potřeba závěrečných slov. Ale vy, pane poslanče, se hlásíte, takže ještě v rámci rozpravy vaše avizovaná myšlenka na zkrácení.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji. Opakuji, co jsem uvedl před chvílí. Navrhuji, aby došlo ke zkrácení lhůty k projednávání ve výborech, a to na čtyři dny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Na čtyři dny. Tak. S tím pak musí vyslovit souhlas navrhovatel samozřejmě.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška S uvedeným návrhem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže pak je to snad hlasovatelné.

Přistoupíme k návrhu organizačního výboru, který navrhl předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zdali je nějaká jiná osvěžující myšlenka. Není.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 98 rozhodneme o tom, kdo souhlasí s přikázáním hospodářskému výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 97 poslanců, pro 70, 1 proti. Takže návrh jsme přikázali hospodářskému výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání v tomto výboru o 56 dnů. Souhlas navrhovatele byl vysloven. Je na nás, abychom o tom hlasovali.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro 77, jeden proti. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Vondruškovi a panu poslanci Siverovi coby zpravodaji a končím projednání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

27.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Prosím, aby pan poslanec Šplíchal uvedl tento návrh za navrhovatele.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já jenom zopakuji, že jsme tento návrh připravovali po dohodě s fotbalovým svazem, s celým fotbalovým prostředím. Projednávali jsme ho ve výborech, v bezpečnostním výboru, projednával ho výbor školský, a dohodli jsme několik pozměňovacích návrhů, které tady budou předneseny.

Jsem přesvědčený, že náš návrh prospěje celému sportovnímu prostředí, a byl bych rád, kdyby se nám podařilo ho dotáhnout až do třetího čtení a pak ho schválit. To je na úvod vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Usnesení výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 756/2 až 5. Připomínám, že jsme v prvém čtení přikázali tento tisk k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro bezpečnost. Nyní prosím pana poslance Pavla Ploce, aby odůvodnil zprávu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Pavel Ploc: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ze dne 13. ledna, kdy projednal výbor toto usnesení - takhle: výbor toto usnesení předkladatelů Karla Šplíchala, zpravodajské zprávě poslance Pavla Ploce, po rozpravě přerušil projednávání tohoto návrhu. Můžu uvést doslova znění toho usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemusíte. Já si myslím, že věcně jsme srozuměni s tím, že výbor nepřijal usnesení, pouze to, že přerušil projednávání. (Ano.) Děkuji.

Nyní prosím pana poslance Čepelku, který je zpravodajem výboru pro bezpečnost, aby nás informoval o tom, jak probíhalo jednání v jeho výboru.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro bezpečnost opakovaně projednal tento materiál na své schůzi 14. ledna 2010. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova zástupce předkladatelů Karla Šplíchala, po zpravodajské zprávě výboru Jiřího Čepelky a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh poslanců Paroubka, Šplíchala a Ratha a Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 756, schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které byly přijaty. Ty návrhy vám byly rozdány do lavic. Dále pak výbor zmocnil zpravodaje, aby předložil tuto zprávu Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první a jediný přihlášen pan poslanec Ivan Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že téma sportu se stalo a je součástí přirozeného politického soutěžení před volbami, mi dovolte, abych z tohoto místa v obecné rozpravě k tomuto návrhu řekl, co si přeji a co si nepřeji v souvislosti s tímto návrhem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP