(12.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám za vaše úvodní slova, vážená paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 746/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Marcela Mertinová. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám, paní předsedající, za slovo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 37. schůze ze dne 13. ledna 2010 k zmíněnému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 746.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka Kitzbergera za MŠMT, zpravodajské zprávě poslankyně Mertinové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 746, s těmito pozměňovacími návrhy:

1. V čl. I se v bodu 12 v § 7 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "nebo zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále jen "zkrácené studium k rozšíření odborné kvalifikace")", a písmeno e) se vypouští.

2. V čl. I v bodu 15 v § 8 odst. 1 písm. f) se vypouštějí slova: "nebo zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace, nebo pedagogickou praxí spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti na druhém stupni základní školy po dobu nejméně 10 let".

3. V čl. I v bodu 16: v § 9 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "nebo zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace".

4. V čl. I v bodu 25: v § 12 písmeno c) se vypouští.

5. V čl. I se za bod 31 vkládá nový bod 32, který zní: "32. § 18 včetně nadpisu zní:

Další je pak § 18 nazvaný Speciální pedagog, kde jsem zformulovala, předložila a osvojila si vlastně následující pozměňovací návrh, který schválil výbor: Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,

b) vysokoškolským vzděláním podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo podle § 8 odst. 1 písm. a) až c) a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku uskutečňovaném vysokou školou, nebo

c) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na vychovatelství nebo na sociální pedagogiku a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku uskutečňovaném vysokou školou.

Stávající body 32 až 58 se označují jako body 33 až 59.

(Reakce na poznámku z pléna:) Já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající odpovědět kolegům, že vzhledem k tomu, že by bylo dobře, a my jsme tak dohodnuti, aby toto bylo v záznamu, dovolím si ještě několik minutek, nebo spíš jednu minutu a dočíst to.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já se omlouvám, paní zpravodajko, vy nás tímto seznamujete s usnesením výboru? (Souhlas.) Dobře, děkuji.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: 6. V čl. I v bodu 45: v § 24 se doplňuje nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaci podle zvláštního právního předpisu.

7. V čl. II Přechodná ustanovení se vypouští odst. 1 a 2, stávající odstavce se přečíslují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám dvě písemné přihlášky, než dám pořadí paní poslankyni Bohdalové, a to přihlášku pana kolegy Bičíka a pana kolegy Plevy. Poté tedy paní poslankyně Bohdalová. Vážený pane poslanče Bičíku, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, vážená paní předsedající, dovolte, abych se v rámci podrobné rozpravy přihlásil k pozměňovacím návrhům k vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou jste obdrželi a byla vám rozdána v písemné podobě v úterý v odpoledních hodinách přímo do lavic. Dovolte stručné zdůvodnění.

Podstatou této sady návrhů je konkretizace doporučení obsaženého v dnes již zde citovaném usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 13. ledna, tedy usnesení č. 210, které, zjednodušeně řečeno, doporučuje Sněmovně vyřadit z návrhu novely návrh na zřízení takzvaného zkráceného studia k pro někoho rozšíření, pro někoho k získání další pedagogické kvalifikace, které by v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků organizovaly vysoké školy, ale také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, nebo také, a teď cituji § 22 odstavec 2 návrhu, organizace zřízená ministerstvem za účelem dalšího vzdělávání. V konečném důsledku ovšem jde o chápání a postoj ke komplexní přípravě pedagogických pracovníků na vzdělávací a výchovnou práci se svěřenými dětmi, žáky, studenty s ohledem na stupeň jejich duševního, fyzického vývoje, osobní dispozice, zdravotní stav, ale také rodinné zázemí a řadu dalších faktorů. Jde tedy o kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků, kde se diskuse ve výboru a diskuse nad návrhem této novely soustředila zejména do nejfrekventovanějších skupin pedagogů v regionálním školství, tedy učitelů mateřských škol, základních škol a středních škol, což je obsaženo zejména v § 7 až 9 zákona.

Tady byl ten problém. Proto také návrh, který sem byl předložen v únoru loňského roku, tak dlouho postával, proto se dostal na pořad jednání až v této době. Kromě jiného to byla také otázka, kterou s sebou vleče naše Sněmovna už od počátku tohoto volebního období, kterou jsme řešili na konci roku 2006, nedořešili do dneška, která se týká pracovněprávních otázek pedagogických pracovníků, konkrétně jejich přítomnosti na pracovišti mimo přímou vyučovací povinnost a jejich odměňování v rámci práce odpracované nad normální rozsah vyučovací povinnosti, tedy takzvaných přesčasových hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP