(11.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Zelenkové a prosím nyní o slovo dalšího z přihlášených do této diskuse, tím je pan kolega Bičík. Po něm bude hovořit pan poslanec Liška. A dále zde mám ještě pět přihlášek. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, již nechci diskutovat o navržených základních ukazatelích návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, neboť se domnívám, že stanovisko našeho klubu zde bylo jeho zástupci již dostatečně zřetelně vyjádřeno. Stejně tak se domnívám, že moje vystoupení by nemělo vliv na vaše rozhodování při závěrečném hlasování tohoto bodu. Vystupuji však podle § 102 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem k části III usnesení doporučeného Sněmovně rozpočtovým výborem, tedy k usnesení o přikázání jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu našim výborům.

Konkrétně navrhuji, aby kapitola 377 Technologická agentura České republiky, která je návrhem přikazována do gesce hospodářského výboru, byla přikázána výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Krátké zdůvodnění. Když jsme zde projednávali velkou novelu zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, byla právě otázka vytvoření Technologické agentury jako nové organizační složky státu a jednotky hospodařící s vlastním rozpočtem předmětem diskusí, a to zejména z pohledu toho, že stávající Grantová agentura České republiky a nově vznikající Technologická agentura České republiky se budou podílet, bráno v komplexu, na rozdělování těchže prostředků, prostředků směřovaných do vědy, výzkumu, vývoje, inovací. My jsme jako jednu ze závažných připomínek zvažovali právě tu možnost, že rozdělením této věci a rozdělením i gesce v rámci našich výborů dojde k znepřehlednění kontroly toku finančních prostředků v jedné nebo druhé agentuře, neboť budou předmětem jednání různých výborů. Proto tento návrh. Věřím, kolegyně a kolegové, že jej potom v hlasování podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Nyní požádám o slovo pana kolegu Lišku, po něm je přihlášen pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Ondřej Liška: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych za Stranu zelených uvedl několik komentářů a sdělení k návrhu státního rozpočtu. Nechci opakovat to, co tady bylo řečeno, proto se omezím na to skutečně podstatné.

Je všem myslím zřejmé, že vláda pana premiéra Fischera a pan ministr Janota dostali velmi těžký úkol, a to připravit rozpočet v období, které ekonomicky České republice nepřeje, a zároveň v době, kdy náš rozpočet a stav veřejných financí není rozhodně v dobré kondici. Proto chci ujistit pana ministra i vládu, že mohou počítat s podporou poslanců a poslankyň Strany zelených v prvním čtení tohoto návrhu.

Je ale pravidlem, je to určitá zákonitost, že těžké časy jsou také příležitostí pro změnu. A pokud se podíváme z této perspektivy na návrh státního rozpočtu, potom musím konstatovat, že není vyhovující. Pokud v něm nenastanou změny, o kterých chci hovořit v příštích minutách, budeme zvažovat naši podporu a budeme vyjednávat i s vámi ostatními politickými partnery a samozřejmě s vládou o tom, jaké změny jsou možné a na jakých se můžeme shodnout.

Je jasné, že šetřit je nutné, ale plošně dokáže šetřit každý dobrý účetní. Rozpočet ale není pro účetní, ale je to otázka politických priorit a politických rozhodnutí. A pokud se na to podíváme z tohoto pohledu, tak vidíme, že z tohoto rozpočtu kape beton. Já se chci podívat na některé kapitoly, kde si myslíme, že se vláda dopouští špatných rozhodnutí, a kde je potřeba rozhodně korekce.

Vláda na základě tohoto návrhu rozpočtu se ukazuje, že šetří na oblastech, které jsou naprosto klíčové pro boj s krizí a také pro naši budoucnost, ovšem navyšuje prostředky tam, kde se evidentně dlouhodobě plýtvá a kde selhává veřejná kontrola v hospodaření s těmito prostředky. Když se podíváme na srovnání s rokem 2009, vidíme, že nejvyšší nárůst je u Ministerstva dopravy, je to o 148 %, zatímco ve školství jsme na 90 % stavu z roku 2009. A slyšel jsem argumenty, že tento nárůst v kapitole dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury je odůvodněn - zapřičiněn tím, že jde přece o kofinancování, neboť příspěvek z evropských fondů narůstá adekvátní částkou. Když se podíváme ale velmi konkrétně na ta čísla, vidíme, že kvůli příspěvkům z Evropské unie je nárůst odůvodněn pouze o 9 miliard, zatímco výdaje v této kapitole se navyšují o 22 miliard. Když to srovnáme s čísly, která jsou v kapitole vzdělávání či jiných, vidíme, že je to absolutní nepoměr a že to ukazuje na to, jaké priority vláda ve skutečnosti má a že nedodržuje ani vlastní programové prohlášení. (Velký hluk v sále.) Vláda v oblasti dopravy navyšuje tyto prostředky přesto, že máme naprosto prokazatelně v této oblasti obrovské nedostatky. Ať jsou to minulá zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který prokazatelně doložil, že objem prostředků, který plyne na výstavbu především dálnic, je ve srovnání se zeměmi OECD a Evropské unie o více než třetinu - téměř o 40 % vyšší. Čím je to dáno? Hovořil tady o tom i předseda klubu sociální demokracie Bohuslav Sobotka, který říkal: no protože se u nás krade, protože selhává kontrola nad těmito veřejnými prostředky. (Hluk v sále sílí.)

Když se podíváme na to, odkud prostředky, které scházejí jinde, vzít, je to především tato kapitola, která naopak navyšuje prostředky pro oblast, kde se plýtvá a hazarduje s veřejným zájmem. Koneckonců nedávno byly zveřejněny informace o studii, kterou zadal společný výbor českých a evropských úředníků, tzv. společný řídící výbor, který usiloval o analýzu toho, jakým způsobem se u nás vlastně staví a k čemu nám to je. Ukázalo se, že se čeští a evropští úředníci dobrali informací, které jsou alarmující. Ukázalo se na základě této analýzy, která mj. potvrdila analýzu z roku 2005, že z nějakých 30 velkých infrastrukturních investičních akcí, velkých dopravních staveb, je polovina úplně zbytečná a nedomyšlená. Neodpovídá to ani požadavkům na intenzitu dopravy a opakují se zde staré chyby.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, já ještě jednou požádám kolegy o klid.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Je to otázka, kterou je potřeba mnohem podrobněji pojednat ve chvíli, kdy budeme projednávat návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Přesto považuji za velmi důležité tady tyto informace sdělit, protože jasně prokazují, že se navyšuje neadekvátně tam, kde se plýtvá.

Když se podíváme na to, jakým způsobem jsou tyto stavby vlastně dlouhodobě realizovány, ukazuje se, a teď se dívám na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, že tyto priority jsou dány usnesením vlády o prioritách dopravní infrastruktury a také společným evropským záměrem TEN-T. To je však pouhá proklamace, neboť v návrhu rozpočtu schází řada staveb na tranzitních železničních koridorech, které jsou součástí evropského prioritního projektu číslo 22 z Balkánu do Německa atd.***
Přihlásit/registrovat se do ISP