(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství a ptám se, jestli někdo v obecné rozpravě má zájem vystoupit. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane navrhovateli? (Nikoli.) Pane zpravodaji? Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím shrnout. Děkuji.

 

Poslanec Milan Bičík: Pouze krátké shrnutí. Já mohu konstatovat, že v rozpravě zaznělo celkem čtrnáct diskusních příspěvků a technických připomínek, z toho tři vystupující vystupovali opakovaně. Pane předsedající, dál musíme postupovat podle jednacího řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Končím obecnou rozpravu. Protože nebyla podána žádná námitka proti postupu podle § 90 odst. 2, budeme rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já vás všechny odhlásím. Protože jsem několikrát vyzval, aby diskuse byly přeneseny do předsálí, tak zagonguji a přivolám kolegy, které jsem tímto způsobem jaksi vyhnal z jednacího sálu, aby se vrátili. Budeme rozhodovat o tom, jestli budeme pokračovat podle návrhu, který tady byl předložen, jako součásti návrhu změny zákona, tak jak Walter Bartoš předložil Poslanecké sněmovně.

Předložím návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 896 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Věřím, že se už všichni vrátili.

 

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování s pořadovým číslem 95 z přítomných 137 pro 92, proti 9. Návrh usnesení byl schválen.

 

Budeme tedy pokračovat v jednání podle § 90 odst. 2. Připomínám, že zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny umožňuje návrh vrátit navrhovateli k dopracování, zamítnout či přikázat k projednání výborům, a když pokračujeme, tak zahájím podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani nikoho z místa, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 896."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 139 pro 83, proti 17. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím šestý pevně zařazený bod, bod číslo 21 našeho pořadu schůze.

 

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu, a to bodem číslo

22.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 842/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Navrhovatelé předložili Poslanecké sněmovně návrh konat projednávání podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 842/1. Ale poslanecký klub ODS dal veto na projednávání podle § 90 odst. 2, takže není možné projednávat ve zkráceném znění tento návrh zákona. Přesto je to řádně zařazený bod.

Paní kolegyně Horníková už je u stolku zpravodajů pro navrhovatele a požádal bych pana kolegu Jana Babora, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím, aby paní poslankyně Zdeňka Horníková předložený návrh zákona uvedla. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jenom na úvod řekla, proč jsme se pokusili s kolegy, kteří pracují ve výboru i v dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení, předložit tento návrh v režimu § 90. A to proto, že nám zbývá velice málo času, a proto jsme se pokusili zachránit, co se zachránit dá.

Nacházíme se v období, kdy se připravují rozpočty, jak rozpočty jednotlivých ministerstev, tak rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení, který jednoznačně připravuje, schvaluje a Poslanecké sněmovně předkládá vláda. To bych chtěla jednoznačně zdůraznit. Vzhledem k tomu, že se nedá předpokládat, že by nějakým výrazným způsobem narostl rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj ani rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení, rozhodli jsme se jít cestou, kterou vám zde dnes chci navrhnout. Chci říci, že Státní fond rozvoje bydlení funguje od roku 2000 a od roku 2005 vlastně nezískal žádnou formu dotace, díky které by se tento fond mohl finančně naplňovat.

Státní fond vykonává vlastně funkci řekněme provozovatele velmi důležitého programu, a to je program rekonstrukce a modernizace bytového fondu, dříve se ten program nazýval jako program Panel. Dneska musím říci, že už to Panel není namístě, protože z tohoto programu jsou rekonstruovány a modernizovány byty postavené i ostatními technologiemi. Tento program je velice silně využíván. Je to jeden z klíčových programů. Vláda si je také vědoma toho, že je to klíčový program. Dokonce je to jedno z prioritních protikrizových opatření, respektive tento program je součástí prioritního protikrizového opatření, a bylo by jistě velice nezodpovědné, kdyby tento program nemohl pokračovat, stejně tak jako kdyby nemohla pokračovat podpora sociálního bydlení a kompenzace při deregulacích nájemného.

Proto přicházíme s návrhem, který se týká roku 2010, kde navrhujeme, aby byly využity prostředky, které dnes jsou ve Státním fondu rozvoje bydlení. Jsou to ale prostředky, které jsou určeny na krytí závazků fondu do budoucna. To jsou prostředky, které budou použity v následujících 10 až 12 letech. Jsme si tedy zároveň vědomi, že pokud bychom tyto prostředky přechodně použili v roce 2010 na krytí důležitých programů, že i další krok, který musí následovat, je doplnění těchto prostředků do Státního fondu rozvoje bydlení. To doplnění může jít jedinou cestou, to je cestou zákonnou, kde jasně přiznáme, že Státní fond rozvoje bydlení získá finanční prostředky ze státního rozpočtu, ale to až pro rok 2011.

Tolik bych chtěla k naší předloze. Takže závěrem ještě jednou shrnuji, že naše předloha má za cíl umožnit fungování programu především rekonstrukce a modernizace bytového fondu pro rok 2010. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP