(Jednání pokračovalo v 10.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené dámy, vážení pánové, přestávka končí. Poprosím pana poslance Cyrila Svobodu, aby se ujal funkce zpravodaje a předložil nám k hlasování návrhy, o kterých posléze rozhodneme.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, v diskusi vystoupilo osm poslankyň a poslanců a máme tady dva návrhy na usnesení. První návrh přednesla paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Němcová a tento návrh zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se dne 19. 6. 2009 zabývala průběhem výběrového řízení a. s. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou a konstatuje:

1. Podle dostupných informací vzniká podezření, že v průběhu konkurzního řízení nebyla dodržena odsouhlasená pravidla stanovená věřitelským výborem a odsouhlasená příslušným soudem.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády, aby se situací zabývala vláda na svém nejbližším zasedání a sledovala permanentně průběh celého konkurzního řízení.

Takto zní návrh paní místopředsedkyně Sněmovny Miroslavy Němcové. Navrhuji, pane místopředsedo, abyste dal hlasovat o návrhu tohoto usnesení. Sám za sebe jej doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se ještě pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Mám, pane předsedající, pane předkladateli, na vás prosbu. Nebylo by možné, aby o usnesení, které navrhuje paní místopředsedkyně Němcová, bylo hlasováno ve dvou částech, a to o jeho první a druhé části? (Mpř. Kasal: Určitě.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně Mazuchová se přihlásila k faktické poznámce? Nikolivěk.

Budeme hlasovat ve dvou hlasováních. Pan poslanec Svoboda asi ještě přečte první část, o které dám hlasovat bezprostředně.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Budeme-li hlasovat odděleně, potom v tom případě návětí platí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se dne 19. 6. 2009 zabývala průběhem výběrového řízení a. s. Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou a konstatuje:

Za prvé - pokud to bude jenom jedno usnesení, tak to když tak potom upravíme: Podle dostupných informací vzniká podezření, že v průběhu konkurzního řízení nebyla dodržena odsouhlasená pravidla stanovená věřitelským výborem a odsouhlasená příslušným soudem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 445. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 125 hlasujících pro 21 a proti 8. Ale vidím, že je žádost o posečkání na kontrolu hlasovacího zařízení. (Probíhá kontrola, nikdo se o slovo nepřihlásil.)

 

Zdá se, že můžeme přistoupit k hlasování o druhé části, ale je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a prosím o novou registraci. Prosím, pane poslanče Svobodo, přečtěte usnesení.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Druhý bod zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády, aby se situací zabývala vláda na svém nejbližším zasedání a sledovala permanentně průběh celého konkurzního řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 446. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 117 poslanců, pro 85, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Potom, pane místopředsedo, ještě můj návrh. A ten zní takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby uložila BIS poskytnout informace o osobách, které jsou angažovány mezi zájemci o koupi podniku Sklo Bohemia, a.s.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 447. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 121 poslanců, pro 74, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Nejsou-li námitky, nemyslím si, že je nezbytné dávat hlasovat o obou částech usnesení dohromady. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, což je bod

231.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 752/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr obrany Martin Barták a zpravodaj výboru pro obranu poslanec Milan Bičík. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 752/2, a otevírám rozpravu. Do rozpravy přihlášky nemám. Mohu rozpravu ukončit? Ano.

Ptám se pana místopředsedy vlády, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych vám chtěl nejprve poděkovat za vaše předchozí hlasování a za to, že jste tímto umožnili pokračovat v započatém legislativním procesu návrhu novely zákona o vojácích z povolání, který považuji za prioritní legislativní úkol Ministerstva obrany. Současně bych vás chtěl požádat o podpoření této novely, neboť jejím schválením dojde k podstatnému zlepšení a zkvalitnění právních poměrů vojáků z povolání, kteří dobrovolně konají službu v ozbrojených silách ČR. Děkuji vám tímto a prosím vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a ptám se pana zpravodaje, zdali hodlá vystoupit. Asi ano. Nehodlá? Nicméně nám musíte sdělit, jak budeme postupovat, ať už se vám chce, nebo ne. (Pobavení.)

 

Poslanec Milan Bičík: Nyní už hodlám, pane předsedající.

Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s postupem, který navrhuji pro hlasování o návrhu zákona. Nejprve bych chtěl konstatovat, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, že je tedy třeba hlasovat pouze o osudu podaných pozměňovacích návrhů, které máte obsaženy ve sněmovním tisku 752/2.

Doporučuji, aby Sněmovna v prvním hlasování vyjádřila svůj názor na pozměňovací návrh výboru pro obranu, který je obsažen pod písmenem A. Vzhledem k jednomyslnosti hlasování ve výboru si dovoluji navrhnout, abychom hlasovali o všech návrzích společně, tedy jedním hlasováním o A1 až A5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP