(10.10 hodin)

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 navrhuji doplnit následující investiční akce, které byly oficiálně zaslány a zaregistrovány na Ministerstvu financí:

1. Druhá etapa rekonstrukce koupaliště DTJ Květná pro Dělnickou tělovýchovnou jednotu Květná, obec Strání-Květná, Zlínský kraj, program 298110, s požadovanou dotací ve variantě A 15 mil. Kč, ve variantě B 7,5 mil. Kč.

2. Rekonstrukce a vybudování obecního domu v obci Bystřice pod Lopeníkem pro obec Bystřice pod Lopeníkem, Zlínský kraj, program 298110, s požadovanou dotací ve variantě A 20 mil. Kč, ve variantě B 15 mil. Kč.

3. Rekonstrukce školního hřiště Základní školy Dolní Němčí pro obec Dolní Němčí, Zlínský kraj, s požadovanou dotací 7 mil. Kč, program 298210.

4. Přístavba a stavební úpravy kuchyně základní školy, ulice Školní 600, Polešovice, pro obec Polešovice, Zlínský kraj, s požadovanou dotací 8,5 mil. Kč, program 298210.

5. Rekonstrukce Základní školy Velvary, pro obec Velvary, Středočeský kraj, s požadovanou dotací 4 mil. Kč, program 298210.

Pro finanční zajištění těchto pěti investičních akcí navrhuji snížit kapitolu 396 státní dluh, konkrétně položku úroky dluhové služby, o částku 54,5 mil. Kč, variantně o částku 42 mil. Kč.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další je pan poslanec Josef Smýkal, připraví se paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslanec Josef Smýkal: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych se přihlásil za prvé k pozměňovacímu návrhu, který jste obdrželi na lavice ve věci výstavby Finančního úřadu ve Veselí nad Moravou. Dále bych chtěl zařadit tyto pozměňovací návrhy:

Obnova Základní školy Slavičín s požadovanou dotací 14,77 mil. Kč.

Město Zubří, nástavba a modernizace základní školy, první etapa, ve výši 13,5 mil. Kč.

Rekonstrukce areálu Základní školy Luhačovice ve výši 8 mil. Kč.

Výměna oken v Základní škole Nedašov, ve výši požadované dotace 3 mil. Kč.

Přístavba tělocvičny v Základní škole v obci Lukov, Zlínský kraj, s požadovanou dotací 20 mil. Kč.

Rekonstrukce sportovního areálu v obci Osíčko, s požadovanou dotací 7 mil. Kč.

Obnova areálu I. základní školy Holešov ve výši 5 mil. Kč.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má paní poslankyně Hana Šedivá, připraví se Pavel Ploc.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já bych tady měla dva návrhy na zařazení do rozpočtu:

1. Město Studenka, IČO 298441, Moravskoslezský kraj, rekonstrukce kuchyně a jídelny, Základní škola sjednocení ve Studence, částka 6,566 mil. Kč, zařazení do programu 298210.

2. Město Příbor, IČO 298328, rovněž Moravskoslezský kraj, rekonstrukce jídelny Základní školy npr. Loma v Příboře, program 298220, částka 8 mil. Kč.

To vše z vládní rozpočtové rezervy. Částka by se převedla do všeobecné pokladniční správy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan poslanec Smýkal chce ještě opravit své prohlášení, které učinil před chvílí.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za pochopení. Omlouvám se. Já jsem jenom zapomněl dodat, že finanční zajištění - navrhuji snížit o tyto částky kapitolu 396 státní dluh, výdaje na úhradu dluhové služby. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím teď Pavla Ploce, připraví se Vlasta Bohdalová.

 

Poslanec Pavel Ploc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Dovolím si přečíst pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu na rok 2009. Tyto pozměňovací návrhy vám byly rozdány do poslaneckých lavic.

1. V kapitole 233 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se ve specifickém ukazateli věda a vysoké školy snižuje položka výzkum a vývoj o 150 mil. Kč.

2. V kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve specifickém ukazateli podpora činnosti v oblasti sportu, v položce tělovýchova, včetně programu 233510, se program 8, údržba sportovních zařízení, zvyšuje o 150 mil. Kč.

Stručné zdůvodnění. Náš stát již investoval velké množství finančních prostředků do rozvoje sportovní infrastruktury a bylo by naší velkou nezodpovědností o některá tato funkční sportoviště přijít. Bohužel, současná situace tomu nasvědčuje. V letošním roce došlo k výraznému poklesu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na údržbu a provoz sportovních zařízení a tento klesající trend dále pokračuje v návrhu na rok 2009. To vede a dále povede k chátrání a v některých případech až k ukončení provozu sportovišť, a to především v oblastech, kde je mizivá možnost sehnat sponzorské prostředky.

Vím, že řešení pomocí tohoto pozměňovacího návrhu není systémové, ale v současné době je jediné možné. Proto bude nezbytně nutné přijmout dlouhodobou koncepci rozvoje sportu a novelu zákona o podpoře sportu, aby nedocházelo k takovým excesům, že na jedné straně necháváme chátrat sportoviště a na druhé straně jdou finance z MŠMT na nesmyslný projekt Praha olympijská a komerčně úspěšné světové poháry v lyžování.

3. Třetím pozměňovacím návrhem je projekt rekonstrukce domu na informační a servisní centrum mládeže. Příjemce dotace PFC Český Dub, občanské sdružení, navrhovaná výše dotace 9 mil. Kč, v rámci kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 298110, navrhovaná částka jde na vrub vládní rozpočtové rezervy.

Krátké zdůvodnění. Tento projekt by měl sloužit jako servisní a informační centrum pro mládež, a to jak našich občanů, tak cizinců, zejména přistěhovalců, za účelem jejich lepší adaptability na české prostředí. Cílem tohoto projektu by mělo být zapojení těchto mladých lidí do sportu, kulturních akcí a vzdělávání všeho druhu.

4. Posledním návrhem je projekt Podještědské společenské centrum seniorů, příjemce dotace Všeobecný sportovní a kulturní podještědský spolek, občanské sdružení, navrhovaná výše dotace 12 mil. Kč, v rámci kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, program 298110, navrhovaná částka jde na vrub rozpočtové rezervy.

Už jenom stručné zdůvodnění. Jde o pilotní projekt v celém podještědském regionu, který by měl sloužit jako servisní, informační, vzdělávací a revitalizační centrum pro seniory. Spojovacím bodem by mělo být zapojení seniorů do revitalizace sportem a pohybem do kulturních akcí a vzdělávání všeho druhu.

Děkuji za podporu a vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím Vlastu Bohdalovou, připraví se Karel Sehoř.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, na lavici jsem vám rozdala písemný návrh mého pozměňovacího návrhu, který má dvě části:

a) Je to rozpočtová změna a týká se kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - specifický výdajový ukazatel výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací se zvyšuje o 300 mil. Kč v položce ONIF (?), regionální školství, zřizované územními správními celky.

Odůvodnění. Tato částka je účelově určena na poskytování nemocenských dávek pro zaměstnance regionálního školství, zřizované územními správními celky. Odkud tedy vzít tyto peníze? Kapitola 396 Státní dluh se specifický ukazatel úroky státního dluhu snižuje o 300 mil. Kč.

b) Druhá část mého návrhu je návrh na přijetí doprovodného usnesení. Týká se platů ve školství:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě České republiky část objemu mzdových prostředků určených ve státním rozpočtu v kapitole 333 MŠMT na zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství využít k úpravě zvýšení platových tarifů těchto zaměstnanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP