(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Rozhlížím se vzhledem k tomu, že nemám úplný výhled tady přes kolegy. Nevidím nikoho. Takže obecnou rozpravu zároveň končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám také žádnou přihlášku, ale požádám pana místopředsedu Kasala, aby zopakoval návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, usnesení by mělo následující znění:

Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle zákona č. 157/1994 Sb. § 8, o státních vyznamenáních České republiky, tyto návrhy:

1. na propůjčení Řádu bílého lva uvedený pod č. 1,

2. na propůjčení Řádu Tomáše Garrigue Masaryka uvedené pod čísly 1 až 7,

3. na udělení medaile Za hrdinství uvedené pod čísly 1 až 5,

4. na udělení medaile Za zásluhy uvedené pod čísly 1 až 26.

Tolik návrh organizačního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo další do rozpravy podrobné? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Vím, že někteří své debaty přenesli do předsálí. Zazvoním. Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu usnesení Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 170. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 186 pro 155, proti 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Janu Kasalovi a končím bod č. 114. Pan místopředseda ještě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych rád využil této příležitosti a poděkoval zástupcům všech pěti poslaneckých klubů, kteří pracují velmi intenzivně v podvýboru pro přípravu návrhů na vyznamenání, za jejich aktivní práci. Jako dokument bych mohl uvést prezenční listinu ze zasedání, které se uskutečnilo před 14 dny, kde bylo přítomno všech 10 poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedo, já bych chtěla jenom takovou svoji malou chybu omluvit. V předchozím hlasování o počtech členů výborů, v hlasování č. 169, jsem hlasovala ne, ale na sjetině mám x. Nezpochybňuji hlasování, toto uvádím jenom pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže to bylo sdělení paní poslankyně Mertinové. Protože to bylo pro stenozáznam, nic se nemění na rozhodnutí, které bylo učiněno ve věci počtu členů ve výborech.

 

Nyní budeme pokračovat posledním bodem této schůze, protože ostatní body byly vyřazeny. Dnešním rozhodnutím mezi 11 až 11.30 jsme rozhodli o tom, že budeme ještě projednávat

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb.,
o znakové řeči a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 429/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh zákona místo ministryně Džamily Stehlíkové pan místopředseda vlády Petr Nečas. Je - paní ministryně je tady, takže se musíte dohodnout. Dobře, paní ministryně dorazila, takže jí rád udělím slovo. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych předložila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů. Tento úkol, který mi uložila vláda, vypracovat návrh tohoto zákona, vyplývá z národní strategie -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Projednáváme návrh zákona ve druhém čtení a rád bych, aby ti, kteří mají zájem, poslouchali paní ministryni Stehlíkovou, a ostatní, kteří mají zájem o projednávání jiných věcí, přenesli své diskuse do předsálí.

Prosím, pokračujte.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Tento úkol vyplývá z národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením. Je důležité podotknout, že předkládaná novela je zaměřena především na tyto oblasti: Má zajistit komunikační potřeby a prostředky občanů postižených hluchoslepotou na stejné úrovni jako u osob neslyšících, doplnit zákon o další v praxi používané prostředky komunikace především hluchoslepých osob, například vizualizace mluvené češtiny, Lormova abeceda, daktylografie, vibrační metoda Tadoma a další. Z tohoto hlediska je důležité také zrušit některé neplatné části zákona, které poukazují na neplatná ustanovení, a v neposlední řadě v tomto zákoně jde o terminologické zpřesnění používání názvu různých komunikačních prostředků.

Pochopitelně není v této Sněmovně zapotřebí zdůrazňovat, že hluchoslepota je kombinovaným a velmi těžkým zdravotním postižením, nehledě na to, že těch osob není mnoho, nicméně pomoc těmto osobám v komunikaci s vnějším světem je velice důležitým úkolem.

Chci ještě upozornit na to, že tento návrh zákona prošel ve fázi své přípravy velmi intenzivní debatou se zástupci nevládních organizací zastupujících osoby s různými formami zdravotního postižení majících vztah k nedoslýchavosti, hluchoslepotě a i v procesu projednávání tohoto návrhu ve školském výboru a při přípravě předložení tohoto zákona k druhému čtení tato jednání stále probíhají. My se k tomu stavíme vstřícně jako předkladatelé a snažíme se vyhovět a vyjít vstříc všem požadavkům asociací zdravotně postižených osob, pokud si vzájemně neodporují. (Neustálý hluk v sále.)

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní ministryni Džamile Stehlíkové. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 429/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Milan Bičík. Pane zpravodaji, máte slovo.

Ale opravdu prosím ostatní kolegy a kolegyně o klid. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh na změnu zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, obsažený ve sněmovním tisku 429, na své řádné schůzi dne 9. dubna letošního roku a po odůvodnění zástupce předkladatelů, zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení 111, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas. Současně pak výbor pod pořadovým číslem 113 přijal doprovodné usnesení, kterým požádal předkladatele, aby jednal s organizacemi neslyšících a hluchoslepých osob, tak aby ve druhém čtení mohly být k novele předloženy pozměňovací návrhy, na kterých bude shoda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP