(9.30 hodin)

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vládo, kolegové a kolegyně, dovolte, abych se také já před závěrečným hlasováním vyjádřil k projednávanému návrhu na změnu školského zákona. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane poslanče Bičíku, já vám úplně nerozumím, možná že je to nějaký můj problém. Ale já bych vás poprosil, kdyby se tady udělalo trochu víc klidu. (Předsedající zvoní zvoncem.)

 

Poslanec Milan Bičík: Rád bych se také vyjádřil k projednávanému návrhu na změnu školského zákona. Vyjadřovat se budu k té podobě, jakou máte v tisku, kde jsou obsaženy pozměňovací návrhy, tedy k té podobě, v jaké o něm budeme hlasovat.

Co bych chtěl říci za prvé. Myslím si, že se v průběhu projednávání jasně ukázalo, a to i vzhledem k příslušnosti hlavních navrhovatelů k vládní koalici, že řešit problematiku poslaneckým návrhem v tomto případě nebylo šťastné. Pokud někdo z ministerstva nebo odborníci vládních stran dospěli k závěru, že zákon je třeba změnit, mělo tak být učiněno vládním návrhem s potřebnou kvalitou zpracování, s řádným projednáním v připomínkovém řízení a s vazbou na úpravu příslušného prováděcího předpisu.

Za druhé bych rád, ač opoziční poslanec, ocenil snahu ministerstva upravit návrh do přijatelné podoby.

A teď k obsahu návrhu. Musím konstatovat, že případné přijetí návrhu nezmění demografickou situaci, tedy ani budoucí vývoj v počtu uchazečů o středoškolské studium, nezmění počet přijatých do prvních ročníků středních škol, a to těch středních škol, které stále ještě organizují v rámci přijímacího řízení přijímací zkoušky, protože ten je zkrátka dán kapacitou škol, rozhodnutím zřizovatele. Oslabí se však efekty výchovného působení základních škol v oblasti výchovy k volbě povolání, význam a smysl práce výchovných poradců na školách, možná i existující vazby mezi základními a středními školami v příslušném regionu.

Co návrh nepochybně změní, to bude počet nepřijatých uchazečů o studium na prestižních školách, kde je převis přihlášek, a obávám se osobně, že se tím změní, a to ve směru nahoru, i počet nespokojených nepřijatých uchazečů.

Oceňuji snahu ministerstva odstranit nedostatky návrhu a podpořím pozměňovací návrh kolegyň Zelenkové a Šojdrové, tak jak byl přednesen ve druhém čtení. Nikoliv pouze proto, že se obdobnými úvahami zabývalo i naše odborné zázemí, ale hlavně vzhledem ke stanovisku příslušné komise Asociace krajů jako zřizovatelů středních škol i jako stanovisku řady dalších odborníků.

Musím ale konstatovat, že při zpracování úprav návrhu se pozornost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy soustředila hlavně na technické úpravy a k tomu mediálně zajímavému tématu počtu podávaných přihlášek a že návrh, tak jak o něm budeme hlasovat, neřeší další problémy, na které rozprava ukázala a které zůstaly poněkud v pozadí zájmu. Tedy zejména podávání přihlášek ke vzdělávání uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem přímo řediteli střední školy, přestože je to na předepsaném tiskopisu, ve stanoveném termínu. A to zejména s ohledem na úlohu základních škol při celkovém vzdělávání a výchově žáka, formování jeho profesních zájmů a s ohledem na požadavky uvedené v paragrafu 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších změn, mám na mysli vyhlášku 671/2004 Sb. O co se jedná v tom paragrafu 1? Jsou to požadavky na další doklady požadované jako součást přihlášky ke studiu.

Určité problémy mám s konáním přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení ve dvou různých termínech, s určením konkrétního termínu pro daného uchazeče na pozvánce a s následným stanovením pořadí uchazečů podle výsledků dosažených ve dvou různých termínech přijímací zkoušky. A to nejen z tohoto důvodu, ale i v návaznosti na termíny náležitostí přijetí, na odvolání proti nepřijetí a na možnost konání náhradní zkoušky.

Navíc návrh změny prováděcího předpisu předpokládá 15denní období pro vypsání termínu přijímacích zkoušek, od 15. do 30. 4., čili je tam období minimálně deseti pracovních dnů, a tak se domníváme, že by bylo snadné a poměrně jednoduché umožnit a zajistit to, aby se termíny přijímací zkoušky u škol v daném regionu, u těch škol, které budou organizovat přijímací zkoušky, nepřekrývaly.

A pak jsou tu také nejasnosti týkající se nově zaváděného zápisového lístku, tedy potvrzení úmyslu se vzdělávat, do pěti pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku řediteli školy; písemná žádost o zpětné vydání žádný termín nemá, čili je možné ji podat třeba 4. 9. apod. Jistým problémem je možná také neexistence sankcí, která už předem vyvolává určité obavy z praktického fungování.

Mohl bych pokračovat, ale přejdu k závěru. Po zvážení očekávaného skutečného, toho přímého přínosu změny zákona a po porovnání s dalšími dopady, které už nebudou pozitivní, ale spíš negativní, nemohu doporučit aktivní podporu zákona v závěrečném hlasování ani vám a samozřejmě zejména svým kolegům z poslaneckého klubu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá stále rozprava ve třetím čtení. Ještě se hlásí pan ministr Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Já ještě pro pořádek a na základě upozornění legislativního odboru chci, aby byla ve stenozápisu následující věta - tedy k té novele, kterou jsem předložil, pardon, k pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil, totiž že dosavadní odstavce 6 až 23 se označí jako odstavce 5 až 22 a automaticky se přečíslují i další odkazy na odstavce v tomto zákoně zmíněné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se paní poslankyně Zelenková. - Zapomněl jsem na pana poslance Martínka. (Ten dává najevo, že dá přednost poslankyni Zelenkové) Dobrá. Nejdřív paní poslankyně Zelenková, pak pan poslanec Martínek. (V sále je stále velmi hlučno.)

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, není pochyb o tom, že myšlenka, která vedla navrhovatele tohoto zákona, je myšlenka dobrá. Umožnit uchazeči o středoškolské studium podat více přihlášek na střední školu se zdá být správné a ve své podstatě to správné je. Navrhovaný zákon však bohužel není příliš sladěn s legislativními a organizačními podmínkami, za kterých přijímací řízení a následně příprava nového školního roku probíhá. Při praktické realizaci zákona pak nastanou technické a organizační problémy...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, paní poslankyně. Já vás prosím, kolegové, o klid.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Nastanou technické a organizační problémy, a to tím větší, čím více přihlášek bude uzákoněno.

Hovořím-li o podmínkách, mám na mysli například fakt, že přijímací řízení probíhá v režimu takzvaného správního řízení. To má své lhůty, které budou celý proces velmi brzdit. Další důležitá věc je, že rozhodnutí ve správním řízení se nemůže jen tak zahodit, nýbrž je nutné ho zrušit, napsat nové, a to vždy do vlastních rukou adresáta. Nezapomínejme, že jedna zásilka přijde zhruba na 50 korun. Takovéto zásilky za 50 korun bude škola posílat vždy následně poté, co obdrží zápisové lístky sdělující skutečný zájem uchazečů, tedy potom, až bude škola vědět, kdo skutečně na její školu nastoupí. Modelově si můžeme představit, že při třech přihláškách škola v této první fázi naplní pouze třetinu své kapacity, pouze třetinu toho počtu, který by opravdu mohla přijmout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP