(16.10 hodin)
(pokračuje Liška)

Pamatuji si, že tam nesli obrovskou hnědou plentu, transparent, na kterém bylo švabachem napsáno Braune Macht, to znamená hnědá moc. Podal jsem trestní oznámení na tyto účastníky demonstrace, protože mi bylo zřejmé, že tato symbolika není vyložitelná, interpretovatelná jinak než jako přímý odkaz na fašistické hnutí 30. let a myslím si, že by měla být postižena. Bohužel, toto bylo odloženo s poukazem, že policie nebyla schopna ani na základě fotografií vypátrat, kdo tyto transparenty nesl.

Já bohužel vím, že to byli lidé z Olomouce, možná bych dohledal jejich adresy. Myslím si, že je tady skutečně někdy laxní přístup státu k této věci, nicméně chápu, že je tady potřeba vážit nebo nalézat rovnováhu mezi tím, kde ještě je hranice svobody projevu a kde už skutečně začíná výzva k porušování lidských práv na základě rasy, přesvědčení atd. Myslím si, že tohle ale policie velmi dobře sleduje.

Já jsem s některými experty, kteří v policii pracují, v kontaktu, a samozřejmě se soudními znalci a politology, kteří zneužívání této symboliky sledují a myslím si, že je na místě, aby - (Předsedající: Pane ministře, čas vypršel.)

Můžu říci ještě jednu větu? Poslední větu, omlouvám se. Myslím si, že role při postihování těchto podle mě společensky nebezpečných jevů přináleží i samosprávám, které mají sledovat např. při průběhu těchto demonstrací nebo pochodů neonacistů a můžou zasáhnout, a často nezasahují, ačkoli k výzvám tam dochází. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Milan Bičík, který bude interpelovat ministra Ondřeje Lišku ve věci financování regionálního školství.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane ministře, vývoj situace ve finančním zajištění potřeb vzdělávacího systému a zejména regionálního školství v posledních měsících potvrzuje, že obavy opozice, které jsme opakovaně vyjadřovali při projednávání rozpočtu kapitoly školství na letošní rok, a také její pozměňovací návrhy, které bohužel koalice neakceptovala, byly oprávněné. Stále výrazněji se ukazuje, že výdajová část rozpočtu na letošní rok nezajišťuje ani udržení reálné úrovně mezd pracovníků ve školství a že ostatní neinvestiční prostředky skutečně přidělené na školy jsou nižší nikoli o 25 %, ale o celou jednu třetinu. Svědčí o tom i desítky dopisů, elektronických zpráv, které dostávám jako předseda školského podvýboru a o kterých vím, že jsou poskytovány vašemu ministerstvu.

Vím ze sdělovacích prostředků o některých jednáních a o příslibech, které jste poskytl zástupcům školských odborů. Rád bych ovšem, aby o vašich postojích a vašich záměrech byla oficiálně informována také Poslanecká sněmovna, a proto se vás, pane ministře, ptám: Souhlasí vaše ministerstvo s propočty odborového svazu školství, které se týkají výše chybějících prostředků na běžné výdaje resortu v oblasti platů, mezd a příslušných odvodů? A souhlasí ministerstvo s dlouhodobě proklamovaným názorem opozice, že výše ostatních neinvestičních výdajů rozpočtu resortu v době prvního roku realizace kurikulární reformy v základním školství je nezodpovědná? A já říkám, že až ostudná. A za druhé: Jaké konkrétní kroky k nápravě hodláte prosazovat ve vládě, jaký výsledek těchto kroků byste pokládal za dostatečný z pohledu tohoto roku a také z pohledu dlouhodobější perspektivy?

Za odpovědi předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Odpovídat bude pan ministr Ondřej Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Vážený pane kolego, ptal jste se mě, zda souhlasím s propočty odborů. Nemám teď před sebou konkrétní čísla, která by pocházela od pracovníků odborů, ale můžu vám říci následující.

Řekl jsem veřejně opakovaně do médií i zde ve Sněmovně, i při jednání s odbory, že nepovažuji situaci ve financování regionálního školství za utěšenou, dobrou, a to především proto, že zde dochází k dlouhodobému, střednědobému řekněme, trendu, kdy reálné mzdy učitelů klesají. Myslím si, že ve srovnání mezinárodním, ale i co do role, kterou hrají učitelé v naší společnosti, měla by jim náležet odměna vyšší. Já jsem ale zároveň při každém takovémto prohlášení zdůraznil, že si myslím, že problém českého školství, třeba vyjmeme-li z toho to regionální, nespočívá pouze ve výši prostředků, které jsou zde alokovány, ale také ve způsobu, jakým jsou tyto prostředky rozdělovány, jakým způsobem doputují ke konkrétním učitelům a co to znamená pro kvalitu vzdělávání. Proto jsem od začátku učinil součástí vyjednávání s odbory také požadavek, aby další prostředky, které do regionálního školství případně půjdou, byly spojeny s efektivnějším způsobem jejich vynakládání a aby zároveň v sobě nesly motivující prvek.

Myslím si, že by učitelé perspektivně měli dostat lepší ohodnocení, o tom také jednám - ač mám písemné potvrzení od ministra financí pro potřeby interpelací, demonstrací a stávek, že peníze nejsou a nebudou. Já si ale myslím, když vrátím tuto debatu zpět do vážné polohy, že je o tomto potřeba jednat, a také jsem řekl, že o tom jednám. Jednám o tom s ministrem financí a snažím se najít prostor jak uvnitř resortu, rozpočtové kapitoly, tak ve spolupráci s ministrem financí, zda tyto prostředky budou, či nebudou. O tom teď vedeme jednání a já o závěrech těchto jednání vám nejsem schopen v tuto chvíli nic bližšího říci, protože probíhají.

Myslím si ale, že je důležité zdůraznit jednu věc, a na to vy jste poukázal také, a to je otázka propadu prostředků určených na pomůcky a výuku. Ten propad, kterého jsme svědky letošní rok, bude několikanásobně překryt a pokryt prostředky, které od příštího roku budou k dispozici z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a všechny školy, které se rozhodnou inovovat svoji výuku, které se zapojí do evropských projektů, budou moci doplnit pomůcky, vzdělávací potřeby právě z těchto prostředků. Finančních prostředků je tam dostatek a já věřím, že to velmi výrazně pomůže konkrétním školám.

Poslední věc, kterou chci říci je, a to je věc, kterou já vidím jako nedílnou součást téhle debaty a kterou jsem také naznačil, to je ten motivační prvek. Ve Finsku např. po zavedení reforem opustilo zhruba 30 % učitelů školství, a to právě na základě požadavků kvality. Já nic takového nyní neplánuji, ale říkám, že budu zavádět do systému pokud možno co nejvíce motivačních prvků, které posílí kvalitu učitelů, které vytvoří lepší podmínky pro učitele.

Bylo tady např. mnohokrát řečeno na této půdě, ale i jinde, že učitelé v regionálním školství jsou těmi - to je samozřejmě pravda - kteří nesou na svých ramenou, na svých bedrech kurikulární reformu. Ano, oni ji museli připravit, museli ji realizovat a ta kurikulární reforma postupuje dále do středního školství. Ale právě u nich by měly skončit, oni by měli pocítit prostředky z evropských fondů, z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, protože právě pro učitele, kteří se rozhodli inovovat svoji výuku a zkvalitňovat ji na základě projektů, tak právě oni budou ohodnoceni. To znamená, že chci, aby - (Předsedající: Pane ministře, zvoní!)

Poslední věta. To znamená chci, aby se systém, o kterém nyní vyjednávám, odrazil především v tom, že bez ohledu na věk, na odučená léta budou lépe hodnoceni kvalitní učitelé a že ve školství budou zůstávat mladí a kvalitní učitelé.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP