(9.10 hodin)

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Chtěl jsem poděkovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Máme tady bod číslo

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně
a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - třetí čtení

 

Bude to Martin Říman, který se ujme tohoto materiálu. A pak zpravodaj výboru pro obranu poslanec Milan Bičík. Pozměňovací návrhy tady byly, jsou uvedeny v tisku 295/2.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Zřejmě nikdo. V tom případě rozpravu můžeme ukončit.

Poprosím zpravodaje, aby nám rovnou sdělil postup při hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající nejprve konstatuji, že ve druhém čtení nebyl předložen návrh na zamítnutí novely zákona a jinak proběhlo ve druhém čtení předložení tří pozměňovacích návrhů, ve sněmovním tisku 295/2 je máte pod označením A1, A2 a B. Procedura bude proto velmi jednoduchá. Doporučuji, abychom hlasovali postupně o návrzích, které vzešly z výboru pro obranu, čili o návrhu A1, o návrhu A2, poté o návrhu B, který jsem předložil já v průběhu druhého čtení, a poslední čtvrté hlasování by rozhodlo o osudu celého zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo jednoduché, tak snad nikdo nebude nic namítat. Ptám se, jestli někdo namítá proti proceduře. Zřejmě ne, tak budeme postupovat podle této procedury a vy nám řeknete, o čem hlasujeme. Takže můžeme začít.

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji. Hlasujeme tedy o bodu A1, který se týká náležitostí žádostí a rozhodnutí o udělení licence k zacházení s vysoce nebezpečnými látkami. Bod A1 - stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře? (Také kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 196, přítomno je 177 poslanců, pro hlasuje 163, proti žádný. Tento pozměňovací návrh byl tedy přijat. A jaký bude další?

 

Poslanec Milan Bičík: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu označeném A2. Je to legislativně technický návrh. Upřesňuje, že problematika se týká přímo tohoto zákona. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Také kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 197, přítomno bylo 179, pro hlasovalo 166, proti žádný, takže návrh byl přijat. A nyní?

 

Poslanec Milan Bičík: Můžeme přistoupit k hlasování o bodu B. Jak jsem uvedl ve druhém čtení, jedná se v podstatě o to, že problém je přesunut a bude řešen v souvislosti s projednáváním tisku 281, protože se týká rejstříku trestů a je obsažen v pozměňovacích návrzích, které zde byly předloženy v průběhu druhého čtení k této problematice k tomuto sněmovnímu tisku. Stanovisko zpravodaje je tedy kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr? (Také kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 198. Přítomno 179, pro hlasovalo 165, proti žádný, takže také tento návrh byl přijat. Ještě něco?

 

Poslanec Milan Bičík: Prosím vás proto, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu celého zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže už nám zbývá jenom celý návrh zákona a návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 295, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Poslanec Milan Bičík: Zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 199, přítomno je 180, pro hlasovalo 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Myslím, že můžeme ukončit projednávání bodu 100.

 

Další je bod číslo

 

103.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 354/ - třetí čtení

 

Teď požádám zpravodaje hospodářského výboru poslance Zdeňka Proseka. Obdrželi jsme sněmovní tisk 354/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu k tomuto zákonu. Je to zákon č. 455 o živnostenském podnikání. Hlásí se do ní jako první pan poslanec Prosek.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych v rámci rozpravy ve třetím čtení k návrhu živnostenského zákona ještě požádal o schválení jedné drobné legislativně technické úpravy. Zdůrazňuji, že se týká pozměňovacího návrhu pana poslance Ing. Urbana uvedeného pod označením F1 v tisku 354/3, a činím tak v dohodě s navrhovatelem pozměňovacího návrhu i v dohodě s navrhovatelem celé novely zákona.

Ten pozměňovací návrh se týká bodu F1, kde v bodě 5 pro § 8a odst. 3 zákona o informačních systémech veřejné správy se stanoví, že Hospodářská komora a Česká pošta za správní úkony kontaktního místa veřejné správy vybírají zvláštní poplatek, jehož výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku stanoveného v zákoně o správních poplatcích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP