(17.30 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Dámy a pánové, já jenom velmi stručně uvedu tento doprovodný zákon, který doprovází zákon o přeměnách obchodních společností a umožní jeho případnou implementaci do českého právního řádu, a to tak, že upravuje více než dvacet platných právních předpisů, jejichž úprava je nutná k tomu, aby zákon mohl v praxi fungovat a být účinný. Chci konstatovat, že se to dotýká zvláště oblasti daňové legislativy. Proto je dobře, že tento návrh byl projednán jak hospodářským výborem, tak rozpočtovým výborem, také byl projednán ústavněprávním výborem. A zde pouze na tomto místě budu konstatovat, že se předkladatel plně ztotožňuje s usnesením rozpočtového výboru a se změnami, které v tomto usnesení jsou obsaženy, a dále pak, že se ztotožňujeme též s usnesením ústavně právního výboru, kde dochází v zásadě pouze k úpravě účinnosti.

Dámy a pánové, žádám vás tedy, abyste tento návrh podpořili tak, aby byl schválen se zákonem o přeměnách obchodních společností. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání třem výborům, výboru hospodářskému, výboru ústavněprávnímu a výboru rozpočtovému. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 360/1, 360/2 a 360/3. Prosím nejprve zpravodaje výboru hospodářského pana poslance Jaroslava Plachého o slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, sněmovní tisk 360, na své schůzi dne 17. ledna 2008 a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 360 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Znovu opakuji, že tyto pozměňovací návrhy máte v tisku 360/3 a jsou převážně legislativně technického charakteru. Až na pozměňovací návrh pod číslem 10, okolo kterého proběhla u předcházejícího bodu diskuse, kterou nebudu opakovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodaji hospodářského výboru panu poslanci Jaroslavu Plachému. Prosím o slovo zpravodajku ústavněprávního výboru paní kolegyni Hanu Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, stejně jako u předchozího sněmovního tisku se ústavněprávní výbor tímto návrhem zákona zabýval na své 28. schůzi 17. ledna letošního roku a stejně jako u předchozího zákona došlo pouze ke změně části, která se týkala účinnosti, a to byla část 25 článek 29, kdy byla účinnost sjednocena s předchozím zákonem od 1. 7. 2008. V ostatním ústavněprávní výbor navrhl, aby byl tento zákon ve znění změn a doplňků schválen. Samozřejmě, že jsme neznali pozměňovací návrh hospodářského výboru, proto po vysvětlení se budeme rozhodovat nadále až při příštím jednání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodajce ústavněprávního výboru paní poslankyni Haně Šedivé a ještě bych teď chtěla požádat o slovo zpravodaje výboru rozpočtového pana kolegu Pavla Svobodu, ale nevím, jestli je přítomen. Je přítomen. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rozpočtový výbor projednal vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, a doporučil Sněmovně přijetí tohoto zákona v navrhovaném znění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Pavlu Svobodovi. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Ptám se na vaše případné přihlášky z místa. Nevidím žádnou takovou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní se hlásí jako první pan kolega Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si drobný pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu, tisk 360. Navrhuji nový novelizační bod do článku XIII v části deváté, což je změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem.

Tento návrh zní: V § 7 odst. 3 písm. b) se slova "zdravotní pojišťovny" včetně poznámky pod čarou č. 1a) zrušují.

Odůvodnění je velmi dlouhé a filozofické, dám ho rozmnožit a dostanou jej všichni na lavice. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za tento návrh. Ptám, se kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není žádná taková přihláška. Končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona s poděkováním jak panu ministrovi, tak všem zpravodajům a všem, kteří se zúčastnili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem podle našeho schváleného pořadu schůze je

 

16.
Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška,
Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

/sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele požádám, aby vystoupil nyní pan poslanec Miloslav Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se, že budu mít delší vystoupení, než je obvyklé, ale doufám, že z toho kontextu bude zřejmé proč.

Novelu zákona o střetu zájmů předložila dne 21. března 2007 skupina poslanců a prošla prvním čtením na 15. schůzi 13. června 2007. Měla za cíl reagovat na první zkušenosti s aplikací zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Cílem předkladatelů bylo především usnadnit veřejnosti práci s elektronickým registrem, umožnit novinářům, aby mohli informovat o majetkových poměrech volených veřejných funkcionářů. Kromě toho se předkladatele pokoušeli reagovat na některé poznatky a kritiku odborné veřejnosti v oblasti definice střetu zájmů a rozšíření povinností na manželky, družky a registrované partnery. Po debatě v prvním čtení a po přikázání k projednání v ústavněprávním výboru byli předkladatelé konfrontováni s požadavkem řešit otázky spojené s řešením případného porušení zákona nebo nesplněním povinností uložených tímto zákonem. Hlavním problémem se ukázal rozsah jednotlivých porušení, který se do značné míry kryje se skutkovými podstatami přestupků, případně trestných činů, a dále založení nové procedury svěřené správnímu soudnictví.

V řadě debat vedených s představiteli a funkcionáři soudů se ukázalo, že takto nestandardně pojatý režim má řadu nedostatků, je zcela nesystémový a naráží na limity, které nebylo možno překonat. Pod patronací mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny se konal 2. října minulého roku v Blansku seminář, který se touto problematikou detailně zabýval. Účastníci, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího správního soudu, Svazu měst a obcí a představitelé občanských iniciativ Trasparency International a Oživení, se shodli na řadě možných řešení nedostatků stávajícího zákona o střetu zájmů a deklarovali společnou vůli na dopracování poslanecké novely se aktivně podílet. Vedle toho delegace mandátového a imunitního výboru v rámci návštěvy slovenského výboru pro neslučitelnost funkcí v Bratislavě se seznámila s řešením dané problematiky na Slovensku.

Rád bych zdůraznil, že zásluhou spolupráce dotčených orgánů a organizací, zejména však Ministerstva spravedlnosti, kterému bych chtěl poděkovat, byl předložen ústavněprávnímu výboru komplexní pozměňovací návrh. Ten obsahuje vedle původních návrhů předložených předkladateli i zásadní změnu, která spočívá v tom, že porušení zákona o střetu zájmů je přestupkem a je řešeno podle přestupkového zákona na úrovni pověřených obcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP