(17.20 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

A v zásadě se jedná o přesnější formulaci, respektive překlad oné směrnice. Takže v tomto případě se můžeme bavit spíš o tom, nakolik text, který je předložen hospodářským výborem, ve svém usnesení odpovídá směrnici, či nikoliv. To je to, co my můžeme v tuto chvíli posuzovat. Těžko můžeme posuzovat, nakolik ten text je či není vhodný. Samozřejmě také můžeme. Nicméně jedná se o směrnici a možnost odchýlit se od textu směrnice v tomto případě nám fakticky není dána.

Nicméně já si ještě před třetím čtením k tomuto připravím podrobnější rozbor a budu vás tedy všechny i pana kolegu informovat podrobněji o tom, jaký text obsahuje směrnice, jak byl původně přeložen a jaká je tedy varianta navržená Českou národní bankou. Já to vnímám jako věc, kterou ještě do třetího čtení připravím. Ale konstatuji, že spor nebo diskuse o tom, jak přeložit tu část směrnice, která jaksi na tuto oblast dopadá, to je podle mě meritum problému.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám, pane ministře. Ale jsme stále tedy ještě v obecné rozpravě. O slovo se hlásí pan kolega Plachý, poté pan poslanec Kala.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, skutečně ohledně § 96 se vedla velká diskuse, téměř bych řekl spor při projednávání v hospodářském výboru, ale bylo to u toho následujícího bodu. Proto jsem jako zpravodaj neinformoval u tisku 359 o problematice, kterou zde pan poslanec Kala otevřel. Nicméně otevřená je a já bych považoval za nutné jako zpravodaj k ní dodat následující.

Rozumím a chápu obavy pana poslance Kaly a ostatních poslanců, kteří spíš podporovali původní vládní návrh, tedy absolutní zákaz přeshraničních fúzí pro investiční fondy. Nicméně anglický text směrnice nebyl absolutním zákazem přeshraničních fúzí pro všechny investiční fondy. Jinými slovy, vláda svým způsobem navrhla text, kde jsme byli papežtější než papež. My jsme zakazovali přeshraniční fúze všem investičním fondům a z toho důvodu jsme se většinou přiklonili k tomu, abychom se raději drželi přesného znění překladu směrnice. Ten text, který máme před sebou, je jeho větším přiblížením než rozhodně zákaz absolutní pro všechny investiční fondy. Rozumím těm obavám, nicméně rád bych uklidnil pana poslance Kalu, protože se jedná o evropský prostor, a ty společnosti i poté, co budou přeshraničně fúzovat, tak nemizí z povrchu zemského, rozhodně prostě se nestává něco definitivního. Ty společnosti nezanikají a nezbavují se tím pádem svých závazků s tím, že aktiva zmizí někde v zahraničí a pasiva zůstanou věřitelům pro pláč. Tak to prostě tady skutečně podle mého názoru nehrozí. Máme tady civilizované evropské prostředí a ta společnost poté, co zfúzuje, bude muset se zákonným způsobem hlásit nejen ke svým aktivům, ale i pasivům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Plachému. Pan kolega Kala má slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Já bych se naprosto spokojil s vyjádřením pana ministra, že do příště, do projednávání ve třetím čtení, prostě nechá tuto záležitost zpracovat a potom nás seznámí s výsledkem. Ale když tady zazněla stanoviska, která zazněla, tak já se domnívám, že z těch citací, o kterých se hovoří, a nejsem žádný odborník na angličtinu ani na žádný jiný světový jazyk, přestože si myslím, že se umím domluvit a dovedu si představit, že dikce "investiční společnost ... se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze" se prostě nedá nahradit v angličtině nějakým přibližným termínem a nějakým přesnějším překladem, který vlastně umožňuje, že pokud se významně neliší cena těch akcií, tak že potom se tedy nesmí zúčastnit.

Já jsem přesvědčen o tom, že problém spočívá trošku někde jinde. Nepodezírám nikoho z toho, že zde chce podsunout nějaký paragraf, kterým se umožní tunelování těch investičních fondů. Nicméně je namístě vzhledem ke zkušenostem, které v civilizované České republice vládly ještě docela nedávno a možná, že budou vládnout dále, tak je namístě mimořádná obezřetnost s takovýmito pozměňovacími návrhy, které do nějaké míry otevírají ten prostor. Ale fakticky jsem nevyslovil podezření z nějakého tunelování nebo z něčeho takového. Já jsem fakticky upozornil na to, že ta podmínka, tak jak je nastavena, podle mého názoru znamená, že ta dikce "významně neliší od jejich aktuální hodnoty" bude muset být někdy rozhodnuta soudem. A v tom já vidím největší úskalí. Domnívám se, že "významně neliší od jejich aktuální hodnoty" - taková fúze se bude připravovat řadu měsíce, možná i rok, a ta aktuální hodnota se bude v tom období nějakým způsobem měnit. Ty společnosti investují poměrně velké prostředky do přípravy fúze a potom budou mít zájem ji uskutečnit i za předpokladu, že už se významně lišit bude. A to je ta obava, která si myslím, že je mnohem více namístě. Ta původní dikce, a to podtrhuji, původního vládního návrhu, který prošel připomínkovým řízením, podle mého názoru vyjadřuje více to, co já bych od zákona o kolektivním investování čekal.

Omlouvám se, že jsem vnesl tuto problematiku do jiného zákona, já jsem na to upozornil. Já bych chtěl, aby pan ministr spravedlnosti ve třetím čtení právě před projednáváním nebo před hlasováním o tisku 359 tuto záležitost vysvětlil a řekl, jaké bude jeho stanovisko k tomuto konkrétnímu jednomu pozměňovacímu návrhu. Mimochodem jich bylo projednáno a schváleno v hospodářském výboru několik desítek. Není to v žádném případě nějaká obstrukce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kalovi. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pan ministr Jiří Pospíšil má slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já to již nechci protahovat. Řekl jsem, že tu analýzu uděláme. Bude vedena snahou odpovědět na otázku, jaký má být překlad onoho anglického textu, bez toho, že bychom chtěli do toho zanášet pohled, zda mají, či nemají tyto typy právnických osob mít právo přeshraniční fúze. Na to ať si každý odpoví sám při hlasování. My připravíme rozbor v té řekněme odborné dimenzi. To jsem slíbil a na tom také trvám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla slova pana ministra spravedlnosti. Ptám se ještě jednou, zda se chce někdo zúčastnit rozpravy ve druhém čtení k tomuto bodu. Ale nevidím žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím a přistupujeme k rozpravě podrobné. Písemnou přihlášku nemám žádnou, proto se ptám opět vás, zde přítomných v sále, zda se někdo z vás hlásí. Ale není tomu tak, končím také podrobnou rozpravu. Tím jsme se vyrovnali s povinnostmi, které se váží k projednání tohoto vládního návrhu zákona ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji také oběma zpravodajům a tím končí projednávání sněmovního tisku 359 ve druhém čtení.

 

Dostáváme se dál, a to k bodu

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
/sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

 

Žádám pana ministra spravedlnosti o úvodní slovo z pověření vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP