(17.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Opět se jedná o téma velmi složité a konstatuji ve shodě s tím, co říkal předseda ústavněprávního výboru u předchozího bodu, že materii zpracovávají experti, kteří také připravují k tomuto též pozměňovací návrhy.

Já jenom uvedu tolik, že přeměna obchodních společností a družstev je téma velmi složité a upravuje v zásadě všechny možné změny tohoto typu právnické osoby, a to jak rozdělení, tak fúze, tak transformace na jiný typ obchodní společnosti nebo obecně jiný typ právnické osoby, jde-li o družstva. Jedná se o téma velmi složité a je třeba konstatovat, že v českém platném právu, v českém obchodním zákoníku toto téma dosud nebylo příliš kvalitně upraveno a v zásadě české platné právo zná, upravuje fúze pouze u akciových společností. Ostatní typy právnických osob, které zná obchodní zákoník, ostatní typy právnických osob, obchodní společnosti, pokud fúzovaly, tak v zásadě neměly vlastní právní úpravu, a tudíž se subsidiárně užívala právní úprava pro akciové společnosti. To samozřejmě ne vždy bylo a je vhodné, protože se jedná o jiné typy právnických osob, a proto současná úprava je zastaralá a je ji třeba změnit.

To je tedy druhý důvod, proč zde máme tento návrh. Vedle nutnosti přijmout 10. směrnici o přeshraničních fúzích je to nekvalita současné platné právní úpravy, respektive její nedostatečnost, v některých případech i nejasnost, která je dána velkým množstvím odkazů na rubriky pod čarou atd. Proto tedy tento návrh, který bude, pokud bude přijat, nabízet podnikatelům nové, kvalitní právo, podle kterého bude moci být transformována jakákoliv obchodní společnost či družstvo, včetně fúzí, které mají přeshraniční charakter, to znamená toto právo postihne jak přeměny obchodních společností a družstev v České republice, tak ve chvíli, kdy půjde o případ, který bude mít takovýto přeshraniční prvek.

Žádám vás proto, dámy a pánové, abyste podpořili tento návrh a propustili jej do dalšího čtení, protože, jak jsem se pokoušel naznačit, pro českou podnikatelskou veřejnost je tato právní úprava velmi důležitá.

Pouze konstatuji, že tento návrh byl projednán ústavněprávním výborem a hospodářským výborem. V zásadě byly přijaty drobné změny, a to jak v úrovni ústavněprávního výboru, tak hospodářského výboru, a s těmito změnami obsaženými v usnesení těchto výborů navrhovatel souhlasí. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za úvodní slovo panu ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému a výboru ústavněprávnímu. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 359/1 a 2. Ale než dám ještě slovo panu poslanci Jaroslavu Plachému, tedy zpravodaji výboru hospodářského, poprosím někoho z předsednictva klubu ČSSD, aby informovali paní poslankyni Hanu Šedivou, že je zpravodajkou ústavněprávního výboru. Je tady, výborně.

Takže teď má slovo zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Hospodářský výbor projednal vládní návrh na vydání zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, sněmovní tisk 359, dne 17. ledna 2008. Přijal usnesení č. 147, které máte, jak již bylo řečeno, ve sněmovním tisku 359/2. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 359 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 359/2, jak jsem již jednou řekl, a jsou to povětšině legislativně technické úpravy, zpřesnění a opravy.

To je vše, co jsem chtěl dodat k projednávání. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Plachému, zpravodaji hospodářského výboru. Prosím o slovo paní poslankyni Hanu Šedivou, která je zpravodajkou výboru ústavněprávního.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavněprávní výbor se sněmovním tiskem 359 zabýval na 28. schůzi dne 17. 1. letošního roku a k tomuto sněmovnímu tisku přijal jedinou změnu. A to v části 7 Účinnost § 389, kdy navrhovanou účinnost navrhuje změnit na 1. 7. letošního roku. V ostatních částech byl ústavněprávní výbor stejného názoru jako předkladatel, že se jedná o velice složitý zákon, a nechali jsme na předkladateli, kdy měl za tento zákon nést odpovědnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Pan poslanec Kala se hlásí jako první a má slovo. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl trošku atypicky vystoupit k tisku 360, ale protože jsou ty tisky vzájemně propojené, tak mi dovolte, abych udělal tuto vsuvku teď. Protože stejně tak bych chtěl ve třetím čtení, aby na můj dotaz, který teď vznesu, pan ministr odpověděl a ubezpečil nás, že je vše v pořádku.

Při projednávání v hospodářském výboru jsme projednali pozměňovací návrh, který se týká změny zákona o kolektivním investování, který v § 96 doplňuje odstavec 5, který podle původního vládního návrhu, o kterém jsem přesvědčen, že prošel Legislativní radou vlády, prošel celým připomínkovým řízením, říká - cituji: "Investiční společnost a investiční fond se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze." Nicméně v hospodářském výboru jsme potom obdrželi pozměňovací návrh - myslím si, že to byl rovněž pozměňovací návrh, na kterém se podílelo ministerstvo - a zde se uvádí, a opět cituji: "Investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a zajišťuje, že se kurs cenných papírů, které vydal na regulovaném trhu, významně neliší od jejich aktuální hodnoty, se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze."

Já mám k tomu dvě připomínky. Ta první se týká věcně toho, že poměrně striktní zákaz organizování přeshraničních fúzí u investičních fondů a investičních společností se velmi výrazně rozšiřuje a navíc se rozšiřuje o podmínku, která není nikterak definována a kterou bude muset do budoucna vyslovit soud, zda tedy došlo k významnému odlišení od aktuální hodnoty cenných papírů na regulovaném trhu. Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh by do budoucna mohl znamenat ohrožení finančních prostředků, které by byly investovány v těchto investičních společnostech a investičních fondech, stanovisko sociální demokracie k tomuto pozměňovacímu návrhu je a zatím zůstává negativní. Pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat, nebudeme hlasovat pro celkové usnesení tisku 360 a stejně tak tisku 359.

Co se týká procedury, ta hlasování jsou logicky naopak. To znamená já bych chtěl, aby při projednávání nebo před hlasováním o tisku 359 pan ministr spravedlnosti nám oznámil stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu a potom abychom při projednávání tisku 360 hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu zvlášť. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. To byl pan poslanec Miloslav Kala. Ptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Není taková. Končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Ale chce ještě v tuto chvíli vystoupit pan ministr spravedlnosti. Má tedy slovo ještě před podrobnou rozpravou.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já se omlouvám, chtěl jsem pouze reagovat na dotaz, který tady padl. Nechci zde vést nyní odbornou diskusi nad paragrafem 96 odst. 5 zákona o kolektivním investování. Já k tomu mohu pouze konstatovat tolik, že to, co je obsaženo v usnesení hospodářského výbor, změna, která je proti návrhu, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti, a zdůrazňuji, s touto změnou je Ministerstvo spravedlnosti ztotožněno, vyplývá na základě požadavku České národní banky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP