(17.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Dovolte mi tedy, abych nyní odůvodnil tento první zákon, který, jak jsem řekl, je první částí nového obchodního práva v ČR. Poukazuji na to, že jsme ve druhém čtení, a že tedy podrobně byl odůvodněn již v rámci prvého čtení.

Budu tedy pouze konstatovat, že nabídky převzetí jako takové upravují situace vztahů mezi akcionáři v akciové společnosti, a to v případech, kdy akcionář nabude určitého podílu, a v určitou chvíli tedy mu nastává povinnost nabídnout zbylým minoritním akcionářům to, že akcie od nich odkoupí. To je tedy tzv. nabídka převzetí. Zdůrazňuji na tomto místě, že v žádném případě se nejedná o squeeze out, kdy v zásadě jsou vytlačeni v uvozovkách proti své vůli minoritní akcionáři. V tomto případě jde o zcela dobrovolný proces, kde povinnost je na straně majoritního akcionáře, nikoliv minoritního akcionáře. Klíčová povinnost je zde na straně majoritního akcionáře, který je povinen při dosažení určitého procentuálního podílu na hlasovacích právech nabídnout minoritním akcionářům to, že od nich akcie odkoupí. Zákon pak relativně podrobně stanovuje proces, v rámci kterého dochází ke stanovení ceny, kde vystupuje též Česká národní banka jako správní orgán, který verifikuje cenu, za kterou mají být takto akcie odkoupeny, a celý proces tak na základě této normy je přehledný, transparentní a v zásadě by měl vyloučit možnosti, že minoritní akcionář v případě toho, že bude prodávat akcie, bude poškozen.

Důvod, proč jsme začali připravovat nové obchodní právo zrovna u nabídek převzetí, je jednoduchý. Nabídky převzetí jako takové upravuje směrnice ES a tato směrnice měla být do českého práva inkorporována již v roce 2006. Bohužel k tomu dosud nedošlo, a proto my tímto mj. plníme dluh nebo nedostatek českého právního řádu ve vztahu k EU. Proto, a tím odpovídám na dotazy některých z vás, proč nové obchodní právo začínáme od nabídek převzetí, začínáme proto, protože v této oblasti je ČR pozadu, co se týče transpozice evropských norem.

Dámy a pánové, já v tuto chvíli nechci zde dále hovořit, pouze konstatuji, že tato právní úprava, byť může působit jako technická norma, je velmi důležitá, protože stanovuje férová pravidla mezi majoritními a minoritními akcionáři, je zcela v souladu s evropskou směrnicí, to znamená odpovídá evropským trendům, a já vás tedy žádám, abyste ji podpořili a propustili do dalšího čtení.

Chci ještě závěrem konstatovat, že usnesení výboru, který projednával tento návrh, Ministerstvo spravedlnosti plně respektuje a souhlasí s ním. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi Pospíšilovi. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru rozpočtovému a ústavněprávnímu. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 358/1 a 358/2 a já požádám o slovo zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Daniela Rovana. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Daniel Rovan: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor na své 22. schůzi dne 16. ledna 2008 přijal k vládnímu návrhu zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, tisk 358, toto usnesení:

Po úvodním slově náměstka ministra spravedlnosti pana Steinera, zpravodajské zprávě poslance Rovana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, tisk 358, schválila bez připomínek;

2. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Danielu Rovanovi. Prosím, zda se chce vyjádřit a vystoupit zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Miloš Melčák. Ptám se, zda by nás informoval o jednání ústavněprávního výboru, pokud jde o sněmovní tisk 358.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za udělení slova, ale vzhledem k tomu, že ústavněprávní výbor v případě tohoto sněmovního tisku změnil zpravodaje a pan kolega Chytka není přítomen na této schůzi, čili nemůže se ujmout této změny, žádal bych vás, jestli Sněmovna by vyslovila souhlas, aby byl zpravodaj vrácen, to znamená místo zpravodaje Chytky aby mohl vystoupit zpravodaj Melčák.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To ve druhém čtení je možné i bez souhlasu Poslanecké sněmovny. Pokud není námitka, kterou nevidím, tak určitě vás požádáme, abyste nás jako zpravodaj provedl tímto druhým čtením za ústavněprávní výbor.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych informoval, že ústavněprávní výbor na své schůzi dne 17. ledna projednal tento sněmovní tisk a doporučil, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 358/2.

Děkuji vám, paní místopředsedkyně, za udělení slova a myslím, že tato zpravodajská zpráva postačí k tomu, abychom mohli pokračovat v projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, určitě tomu tak je. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Jako prvního vidím, že se o slovo hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem v podstatě chtěl jenom okomentovat usnesení ústavněprávního výboru, resp. sdělit, že se jedná o pozměňovací návrhy, které přineslo Ministerstvo spravedlnosti, a protože se jedná o tak nekonečně složitou normu, speciálně tyto nabídky převzetí, kterou fakticky není schopen nikdo z nás umět do detailu, tak v tomto směru jsme uvěřili předkladateli a jeho expertům a sdělujeme, že pozměňovací návrhy, které přijal ustavněprávní výbor, jsou změny, které si přinesl sám předkladatel. Chtěl bych, aby toto ve Sněmovně zaznělo. Oni za ně nesou plnou odpovědnost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bendovi a zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rámci obecné rozpravy. Nechce. Končím tedy obecnou rozpravu, zahajuji rozpravu podrobnou. Písemné přihlášky nemám. Ptám se, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Končím také podrobnou rozpravu, a tím tedy končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, sněmovního tisku 358. Děkuji jak panu ministrovi, tak oběma zpravodajům.

 

A můžeme se pustit do dalšího bodu. Jde o

 

13.
Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
/sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

 

Opět požádám o slovo pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jenom velmi stručně. Platí to, co jsem říkal v úvodu u předchozího bodu. Jedná se o druhou klíčovou normu nového obchodního práva v ČR. Opět důvodem, proč začínáme s touto částí obchodního práva, je to, že nás tlačí EU a že implementujeme tzv. 10. směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností, která měla být provedena již 15. prosince 2007, jinými slovy, i zde máme skluz, byť ne tak výrazný jako u předchozí materie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP