(10.10 hodin)
(pokračuje Opálka)

Pokud by čirou náhodou tento návrh neprošel, podávám raději k němu ještě podmíněný návrh, který nemůže neprojít. Jde totiž ze strany KSČM o vytvoření rozpočtových podmínek pro alespoň symbolické splnění volebního slibu ODS, o zapomenutý slib občanských demokratů na výplatu 1000 Kč měsíčně každému penzistovi při zvýšení snížené sazby DPH. K tomu by stačilo oněch 2,5 miliardy namísto obrněných transportérů. Jak si s tím dále vláda v případě schválení poradí legislativně, předpokládám, že ví. Když to důchodcům občanští demokraté slíbili ve volbách roku 2006, věřím, že si najdou způsob.

Doufám také, že sdělovací prostředky ocení nebývalý jev, totiž že komunisté napomáhají tomu, aby ODS mohla splnit svůj volební slib alespoň symbolicky v jednom měsíci, i když oněch 1000 Kč bylo slibováno veřejně jako celoroční valorizace.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost i případnou podporu ve třetím čtení. Děkuji.

(Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal poslance Milana Bičíka. (Reakce na dění u předsednického stolu:) Paní ministryně Parkanová mě požádala, jestli bych jí mohl udělit slovo ihned. Omlouvám se panu poslanci Bičíkovi a dám prostor paní ministryni Parkanové. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěla podat tento návrh: Navrhuji snížit kapitolu 307 Ministerstva obrany, specifický ukazatel výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany, o 2,8 milionu Kč. Tyto prostředky navrhuji převést do kapitoly Veřejná pokladní správa. V kapitole Veřejná pokladní správa navrhuji potom vytvořit novou položku, a to příspěvek na činnost Československé obce legionářské ve výši 2 miliony, a dále další položku příspěvek na činnost Svazu pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací ve výši 0,8 milionu Kč.

Československá obec legionářská má v současnosti 4371 členů. Jedná se o nejvýznamnější organizaci, která sdružuje válečné veterány druhé světové války a zároveň také účastníky zahraničních misí po roce 1989, takzvané novodobé válečné veterány. Žádný příspěvek od státu v současné době nedostává. Svaz pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací sdružuje bývalé takzvané politicky nespolehlivé osoby podléhající tehdejšímu brannému zákonu, které byly nuceny až několik let v nedůstojných podmínkách pracovat za své pro tehdejší režim nepřijatelné názory. K dnešnímu dni sdružuje tato organizace mezi osmi až devíti tisíci lidí. Taktéž není ze strany státu nikterak finančně tato organizace podporována.

Tento krok odůvodňuji také tím, že zde máme jinou organizaci, a to Český svaz bojovníků za svobodu, který dostává od státu roční příspěvek ve výši 7,5 milionu Kč, a Konfederaci politických vězňů, která dostává příspěvek 2,5 milionu Kč. Morální nárok těchto dvou organizací na finanční podporu ze strany státu na jejich činnost je bezesporu nepopiratelná.

Příspěvek ve výši 2 milionů Kč chce Československá obec legionářská využít především k podpoře účastníků druhého odboje a jejich rodinných příslušníků a z hlediska dlouhodobé budoucnosti též pro novodobé válečné veterány, především na refundaci doplatků za léky u dlouhodobě a chronicky nemocných, refundaci regulačních poplatků ve zdravotnictví, příspěvek na lázeňskou péči a pobyt v domovech sociální péče, k nápravě křivd komunistického režimu a ke zmírnění tvrdosti zákona, například zákona č. 39/2000 Sb., ve vztahu k vdovám, vdovcům po zahraničních vojácích.

Svaz pomocných technických praporů - vojenských táborů nucených prací využije finanční prostředky především na svou provozní činnost. Příspěvek bude také v případě obou organizací využit na podporu aktivit šířících demokratické a humanitní ideály, na údržbu válečných hrobů a památníků odboje, na podporu vzdělávací činnosti ve školství, v armádě a ve společenských a zájmových organizací.

Závěrem bych chtěla podotknout, že jde o fiskálně neutrální opatření. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl příspěvek paní ministryně. Teď bych se vrátil k těm písemně přihlášeným. Pan poslanec Milan Bičík je další, pak to bude pan poslanec Radko Martínek. Teď dávám slovo panu poslanci Bičíkovi.

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážení čtyři přítomní členové vlády, dovolte, abych se v rámci spojené obecné i podrobné rozpravy alespoň krátce vyjádřil k návrhu státního rozpočtu u kapitoly 333, kterou je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nechci vás, kolegyně a kolegové, zahlcovat desítkami faktů a čísel obsažených jak ve velkém, tak také - a to zejména - v kapitolním sešitě. Řada z nich zde již zazněla v prvním čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, řada z nich se objevila v médiích, další byly uvedeny a komentovány při jednání našeho výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který kapitolní sešit projednával. A tak si dovolím pouze víceméně komentování a poté stručné zdůvodnění pozměňovacího návrhu, se kterým jsem chtěl vystoupit v rámci podrobné rozpravy, o kterém jsem se dozvěděl, že bude předložen, a proto avizuji, že se k němu připojuji.

Tedy k tomu obecnému zhodnocení. Když jsme na podzim loňského roku jako nově zvolená Sněmovna projednávali návrh státního rozpočtu na letošní rok, když jsme v lednu projednávali programové prohlášení vlády, která s ním před nás předstupovala, když jsme na jaře letošního roku projednávali návrh státního závěrečného účtu za loňský rok anebo když jsme - teď si vzpomeňte - na minulé schůzi Poslanecké sněmovny projednávali, a to říkám v uvozovkách, dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, pro který jste téměř všichni zvedli ruku, a to je strategický vládní dokument týkající se celého regionálního školství, vždy jak vláda, tak celá koalice neopomněly zdůraznit, jak velkou roli připisuje rozvoji vzdělání a jak tuto oblast bude prioritně podporovat. A výsledkem těchto ujištění je skutečnost, že v porovnání se srovnatelnou základnou minulého roku je v rámci kapitoly - a teď to řeknu lidově - s odřenýma ušima zajištěn základní valorizační index a všechna prohlášení o podpoře školským reformám zase zůstala jen na papíře.

Znovu připomínám - nechci se zastavovat u jednotlivých čísel, ale v souvislosti s pozměňovacím návrhem, který zazněl a byl přijat na jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a který byl nakonec smeten, musím připomenout aspoň něco. A to - na straně 40 toho vzpomínaného dlouhodobého záměru, který jste společně přijali na minulé schůzi, se kromě jiného hovoří o tom, a budu citovat, že vláda se zavazuje postupně přibližovat platové postavení pedagogických pracovníků ostatním vysokoškolsky vzdělaným skupinám obyvatel. Citoval jsem doslova, znovu připomínám, strana 40, můžete se podívat.

Mandát této vlády, pokud nedojde ke zkrácení volebního období, je do roku 2010. Budeme v souvislosti s návrhem státního rozpočtu projednávat také střednědobé výdajové rámce. Věřím tomu, že jste se aspoň někteří podívali na střednědobé výdajové rámce kapitoly školství a zjistíte, že trend, který nastoluje tento rozpočet, má minimálně další dva roky ještě pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP