(14.40 hodin)

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh zákona zejména urychlí pohyb utajovaných informací stupně utajení vyhrazené, při jejichž poskytování v rámci mezinárodní spolupráce v navržené změně rovněž povede k zefektivnění možnosti prosazovat zájmy České republiky v mezinárodních vztazích, především s výhledem na předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2009.

Mnohé zde bylo řečeno, nicméně je třeba zdůraznit, že hlavní cíl je zjednodušení procesu nakládání s utajovanou informací stupně utajení vyhrazené. Je naplněn možností neevidovat podkladové materiály sloužící k tvorbě nového utajovaného dokumentu stupně utajení vyhrazené a k variabilitě vyžadování, respektive nevyžadování potvrzování převzetí utajované informace stupně utajení vyhrazené. Už nebude nutné povinně vyžadovat potvrzení převzetí u každé utajované informace stupně utajení vyhrazené, ale bude záležet na úvaze odpovědné osoby, která určí, v jakých případech nebude potvrzení převzetí vyžadovat, s výjimkami u utajovaných informací stupně utajení vyhrazené vyžadujících zvláštní režim nakládání a u těch případů, kdy potvrzení bude vyžadovat původce utajované informace.

K této části opět podotýkám, že úprava, nebo chcete-li jakési zjednodušení se týká pouze utajovaných dokumentů stupně utajení vyhrazené, to je toho nejnižšího stupně utajení v naší české stupnici. Ostatní stupně utajení nejsou touto novelou nikterak dotčeny.

Dále dochází ke změně v oblasti uznávání bezpečnostních oprávnění vydaných úřady cizí moci, které mají v působnosti ochranu utajovaných informací. Má za cíl operativnější a rychlejší přístup k národním utajovaným informacím ze strany držitelů bezpečnostního oprávnění cizí moci, kteří nejsou držiteli platného osvědčení fyzické osoby vydaného Národním bezpečnostním úřadem, ale přístup k utajované informaci nezbytně potřebují při své činnosti. Tato úprava vyplývá z praktických zkušeností, zejména při spolupráci s vojenskými a bezpečnostními poradci z členských zemí Organizace Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unie v resortu Ministerstva obrany a je v souladu se stávající praxí členských států NATO a EU.

A nakonec předkládaný materiál obsahuje změny, a také to tady bylo již řečeno, v oblasti dokumentů v rámci NATO označovaných jako NATO UNCLASSIFIED, resp. v rámci Evropské unie s označením LIMITE. Navržená úprava právně zakotvuje v České republice dosud neupravené minimální požadavky NATO a Evropské unie při nakládání s těmito dokumenty. Jelikož se jedná o neutajované informace, je úprava včleněna do zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tolik moje stručná informace k základním změnám.

Chtěl bych upozornit, vážené kolegyně a vážení kolegové, že se jedná o čistě technickou normu, která přichází s usnadněním celého procesu v případě jediného stupně utajení, jak jsem řekl, stupně nejnižšího, to znamená vyhrazené. Kdyby se jednalo například o § 58, který je alfou a omegou celého zákona a je i částečně politický, bylo by to asi jiné. Dovoluji si vás tedy požádat, abyste v tomto případě tuto technickou novelu, tuto ryze technickou novelu, podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se z místa nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu.

Zeptám se pana místopředsedy vlády, jestli má zájem o závěrečné vystoupení. Pane místopředsedo, máte zájem o závěrečné vystoupení? (Nemá.) Nemáte. Pan zpravodaj také nemá.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Přistoupíme nyní k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51: z přítomných 131 poslankyň a poslanců pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání výboru pro obranu.

 

Tím končím prvé čtení. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji a končím bod 14.

 

Budeme pokračovat body 5, 6 a 7. Než přistoupíme k projednání návrhů zákonů vrácených Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Josefu Vaculíkovi a Petru Víchovi.

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52: z přítomných 138 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

 

Budeme tedy pokračovat druhým bodem odpoledne. Je to bod číslo 5 a je jím

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 114/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 114/5. Páni senátoři se na tento bod omluvili.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych se za předkladatele návrhu zákona krátce vyjádřil k jeho znění, tak jak nám bylo vráceno sem, do Poslanecké sněmovny, ze Senátu.

Já, vážené kolegyně a kolegové, zcela záměrně nebudu komentovat průběh projednávání návrhu v ústavněprávním výboru Senátu ani průběh projednávání v plénu Senátu. Koneckonců i z tohoto jednání existuje stenozáznam. A tak shrnu pouze fakta.

Za prvé. Senát se ztotožnil s naším hlavním záměrem zavést odstupňovaný přísný postih osob, které se přímo podílejí na zneužití dětí k výrobě dětské pornografie anebo z této činnosti kořistí. Tedy - to je plus z mého pohledu.

A za druhé. Senát se naopak neztotožnil s návrhem na zavedení samostatné skutkové podstaty trestného činu přechovávání dětské pornografie a neztotožnil se zřejmě ani s návrhem technických změn provedených v dosavadním znění § 205 trestního zákona, a to takových změn, které vedly k možnosti přísnějšího postihu osob podílejících se aktivně na šíření dětské a tvrdé pornografie a také na šíření zobrazení sexuálního styku člověka se zvířetem, k možnosti postihu osob, které z takových děl kořistí a k možnosti dalšího zpřísnění postihu u těch osob, které by tuto činnost konaly jako členové organizovaných mezinárodních skupin nebo za účelem získání prospěchu - použiji tu definici - značného nebo velkého rozsahu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP