(15.30 hodin)
(pokračuje Bohatec)

Domnívám se, že vzhledem k rozdílné závažnosti dopadů, které může způsobit přestupkem fyzická osoba a správním deliktem právnická nebo podnikající fyzická osoba, je zapotřebí snížit výši pokut za přestupek. V předchozí právní úpravě nebyly obsaženy pokuty za přestupek spáchaný fyzickou osobou vůbec. Protože se jedná o nově zavedený institut, považuji za vhodné snížit výši těchto pokut. Podobným způsobem jsou rozdílné limity výše pokut upravené také ve veterinárním zákoně, například. Z těchto důvodů navrhuji úpravu § 19 odst. 3.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, můj pozměňovací návrh je velmi krátký. Navrhuji dosavadní text k § 16 odst. 8 nahradit textem následujícím: "O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav a vymáhá celní úřad."

Návrh odůvodňuji tím, že ze stávajícího znění § 16 odst. 8 jasně nevyplývá, že náklady na dodatečnou kontrolu jsou stanoveny formou rozhodnutí podle správního řádu. Z tohoto důvodu je text ustanovení upravován tímto mým návrhem. A doplňuji, že jde o dohodu všech dotčených institucí a orgánů, které se na této záležitosti podílejí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Také ne. Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 1.

 

Zahajuji další bod, kterým je

 

3.
Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 114/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Milan Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, když na počátku minulé schůze Sněmovna rozdílem jednoho hlasu nesouhlasila se zařazením druhého čtení sněmovního tisku 114 do programu jednání, zdálo se, že problematika ochrany dětí v oblasti komerčního sexuálního zneužívání, konkrétně pak dětské pornografie, a tím také naplnění závazků České republiky a příslušného programu vlády v této oblasti bude odsunuta do neurčita. Z našeho pohledu se tak naštěstí nestalo.

Ústavněprávní výbor změnil svoje rozhodnutí přerušit projednávání tohoto tisku a zařadil jej znovu na pořad svého jednání. V polovině května pak na své schůzi projednal další, oficiálně v pořadí třetí, neoficiálně pak čtvrtou verzi komplexního pozměňovacího návrhu. Od původní verze samostatně vyčleňující nové skutkové podstaty trestných činů výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie a podstatně zpřísňující trestní postih v této oblasti jsme se tak přes dvě či tři další varianty dostali k návrhu, který jednak upravuje dosavadní § 205 trestního zákona, šíření pornografie, a jednak v § 205a a 205b zavádí skutkovou podstatu trestného činu přechovávání dětské pornografie. Naplňuje tedy mimo jiné požadavky vyplývající pro nás z mezinárodně platných dokumentů, zejména již v prvním čtení zde několikrát citovaného rámcového rozhodnutí Rady EU číslo 2004/68/SVV, a také pro nás zásadního problému, kterým je zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Také další, drobné změny, ke kterým v posledním návrhu došlo, například vypuštění písemného díla, ujasnění terminologie vztahující se k dětem apod., přispěly k tomu, že návrh je v podobě projednané a doporučené ústavněprávním výborem a v podobě obsažené v jeho usnesení č. 38 16. května, tak jak jste ho obdrželi jako tisk 114/2, přijatelný podle našich informací jak pro nás jako pro navrhovatele, tak pro ústavněprávní výbor, Ministerstvo spravedlnosti, legislativu. A v případě, že bude vašimi hlasy schválen, mohl by být převzat do návrhu nového trestního kodexu.

Za navrhovatele tedy vyjadřuji návrhu v podobě obsažené v usnesení ústavněprávního výboru č. 38 podporu a chtěl bych současně poděkovat všem, kteří se na této poslední variantě a jejím zpracování podíleli. To je pro úvod z mé strany vše.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 114/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Jana Rybínová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, projednáváme již avizovaný tisk 114, to znamená zákon, kterým se mění zákon č. 149/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, který předložili poslanci Milan Bičík, Kateřina Konečná, Zdeněk Maršíček, Ivana Levá, Stanislav Grospič a Soňa Marková. Tento sněmovní tisk byl projednán v prvém čtení na schůzi Poslanecké sněmovny dne 31. ledna. Protože jeho projednávání bylo přerušeno, dále byl doprojednán 1. února. Návrh prošel do druhého čtení, byl přikázán ústavněprávnímu výboru a lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Následně byl tisk projednáván na schůzi ústavněprávního výboru dne 4. dubna ve znění komplexního pozměňovacího návrhu předloženého navrhovateli, zastoupenými panem poslancem magistrem Milanem Bičíkem.

Členové ústavněprávního výboru v diskusi vyslovili námitky proti některým konkrétním ustanovením navrženého komplexního návrhu, především týkající se opatřování pornografie pro sebe, to znamená držení, trestnosti držení písemného pornografického díla či využívání osoby jevící se osobou mladší 18 let. Zároveň byl na jednání ústavněprávního výboru opakovaně podán návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby ukončení projednání novely trestního kodexu, a to i s ohledem na informace o předložení návrhu novely trestního kodexu vládě pravděpodobně v průběhu měsíce června tohoto roku. V tomto smyslu pak ústavněprávní výbor přijal usnesení k tisku 114 a došlo k přerušení projednávání.

Vzhledem k tomu, že navržená novela je reakcí na situaci šíření dětské pornografie v České republice a na závazky České republiky plynoucí především z rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. 12. 2003, o boji proti vykořisťování dětí a dětské pornografii, která v článku 3 odstavci 1 nařizuje členským státům přijmout opatření proti nakládání s dětskou pornografií včetně jejího držení s tím, že členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rámcovým rozhodnutím nejpozději do ledna 2006, proto bylo na schůzi ústavněprávního výboru, která se konala 16. května, obnoveno projednávání tohoto tisku a zároveň byl mnou předložen komplexní pozměňovací návrh, který byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a profesorem Šámalem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP