(10.10 hodin)
(pokračuje Kuchtová)

Přimlouvala bych se za to, protože doufám, že budeme mít prostor pro to, diskutovat, abychom definovali přesněji podmínky, které v zákoně nyní budou definovány jako porušení nebo neplnění povinností. Přesnější definice těchto podmínek je už vlastně zadáním, které na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v současné době zpracovává pan profesor Rýdl, a můžeme ho udělat buď součástí zákona, což asi nebývá zcela standardní, nebo můžeme udělat speciální vyhlášku, která porušení nebo neplnění povinností bude přesněji definovat.

V každém případě je ale podle mého názoru třeba podpořit tuto novelu, jak ji navrhuje pan Bartoš a ostatní, v tom smyslu, že je opravdu nemožné v současné situaci, kdy narazíme na případy, že škola nefunguje, neplní své funkce, není možné v podstatě ředitele odvolávat.

Ještě bych chtěla zdůraznit, že velmi podporuji odstranění ze zákona podmínky, že odvolání ředitele je možné po dosažení 65 let věku. To považuji za velmi diskriminační. Domnívám se, že je dobře, že to v zákoně nebude, protože je to něco, co se v zákoně vůbec nemělo objevit, protože známe samozřejmě mnoho případů, kdy věk vůbec nerozhoduje o kvalitě řízení školy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ptám se, jestli se hlásí někdo do rozpravy? Pan zpravodaj Bičík. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegové a kolegyně, nechci dlouho hovořit, proto nebudu vůbec hovořit o první části zákona. Pan předkladatel včera učinil určitý veřejný příslib, nyní jsme ho opět slyšeli.

Zastavil bych se tedy s určitou polemikou u druhé části zákona, která svým obsahem je stejně významná, možná ještě významnější než otázka konkursních řízení. Proč? V návrhu zákona se vlastně jedná o odstranění omezujících podmínek pro možnost odvolání ředitele z funkce zřizovatelem. Pokud se podíváte na znění zákona, jak je navrhováno - v případě porušení nebo neplnění povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno - a nyní tam je: zejména inspekční činností, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány… Já se vám přiznám, že navrhovaná dikce tohoto zákona, přestože, a pan předkladatel to ví, jsme o otázkách, které souvisí s ustavováním, jmenováním do funkce, případnou možností změny ve funkci právě z důvodů nedokonalého vykonávání funkce, nekvalitního, hovořili, tak tato dikce u mne vyvolává mrazení v zádech. Proč?

Každý, kdo alespoň rámcově zná rozsah povinností stanovených řediteli školy nejen školským zákonem, ale také celou řadou dalších právních předpisů, vyhláškami - a nyní připomenu: ty se týkají např. oblasti hospodaření s finančními prostředky, oblasti hygienických předpisů, protipožárních předpisů, technických předpisů pro provoz elektrických a dalších zařízení, tělovýchovných zařízení, předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod. - ten si možná dovede představit, že tak, jak je toto znění navrženo, pak to známé přísloví "kdo chce psa bít, hůl si najde" bude možné lehce uplatnit v jakémkoli případě. Tedy i v případě ředitelů, u nichž skutečné důvody odvolání budou zcela jiné. I na základě drobného náhodného nedostatku nebo nedostatku účelově zjištěného, a teď připomínám, jiným kontrolním orgánem, lze totiž ze strany zřizovatele - a teď neříkám, z jakého skutečného důvodu - dojít k závěru, že odvoláním stávajícího a jmenováním nového ředitele školy by došlo ke zkvalitnění řízení školy a její úrovně. A toho se zejména obávám, a to z toho důvodu, že skutečné důvody - a to zejména na úrovni základního školství, menších obcí, menších zastupitelstev, to pak mohou být skutečně důvody rodinných vazeb, mohou to být důvody osobní antipatie, mohou to být důvody určitých skupinových zájmů apod., včetně zájmů politických, a to nemluvím o tom, z které strany, pane předkladateli - jsou takové, že ředitel se těžko může bránit.

A z těchto důvodů si dovolím navrhnout zamítnutí návrhu zákona a současně předložím i podmiňující návrh pro případ, že by tento návrh nebyl schválen. V takovém případě navrhuji vrácení návrhu předkladateli k přepracování, a to z toho důvodu, že zde bylo řečeno paní ministryní - námi navrhovaná změna zákona. Čili zřejmě se jedná o poslanecký návrh, který byl projednán s vládou, s ministerstvem, který byl předložen z důvodu časového využití, zkrácení legislativního procesu a nebyl řádně promyšlen, nebyl řádně projednán. Včera při projednávání předcházejícího tisku se tady mnohokrát operovalo stanovisky odborných komisí, stanovisky profesních sdružení apod. Dnes o tom nezaznělo ani slovo.

Prosím vás proto, abyste zvážili můj návrh. Ještě jednou opakuji - předkládám návrh na zamítnutí a podmiňující návrh na vrácení k dopracování. Osobně bych pak uvítal, kdyby byl předložen vládou po projití celým procesem před předložením návrhu do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila z místa ještě paní poslankyně Mertinová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, já jsem k této věci vystupovala v rozpravě včera. Protože bylo jednání přerušeno, jen připomenu. Dovolila bych si opravit pana kolegu Bičíka, že jsem zde vystupovala se stanoviskem Asociace učitelů základních škol. V tomto stanovisku bylo obsaženo to, co zde už mnohokrát zaznělo. Já se domnívám, že by skutečně bylo dobré, kdyby všechno to, co zde bylo jako argumenty předloženo, a to, co je v pozměňovacím návrhu zákona, bylo v tuto chvíli jako návrh zamítnuto, případně potom bychom mohli zvážit, zda by toto mohlo být vráceno k dopracování předkladateli. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy žádnou přihlášku neeviduji, proto rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova pana předkladatele nebo zástupce předkladatele. Předkladatel i zástupce předkladatelů chtějí vystoupit. Máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, dámy a pánové, nechci být dlouhý ve svém závěrečném slově.

Celou rozpravou se jako červená nit táhla jedna obav. Spočívala v tom, že zřizovatelé se budou chovat velice zle k ředitelům a že dojde k politickým čistkám, že tito ředitelé budou na základě politické objednávky vyhazováni ze svých míst.

Já bych upozornil všechny kritiky na jednu velice podstatnou a velice důležitou věc. Zřizovatelé nejsou žádní samozvanci. Zřizovatelé vzešli z demokratických voleb a mají stejný mandát jako tato Poslanecká sněmovna. Tudíž nesou politickou zodpovědnost za to, jestli ta škola funguje dobře, nebo špatně. Tak to na ně naložil stát v zákonu. Stát to naložil na ně v zákonu tím způsobem, že jim dal za povinnost vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky na úrovni obcí nebo vytvářet podmínky pro nabídku středního vzdělávání na úrovni krajů. Je tudíž velmi důležité, aby měli nástroje k tomu, aby mohli se této povinnosti naprosto dobře zhostit. Pokud tyto nástroje v zákoně nejsou dostatečné, samozřejmě jsou v pasti, neboť na jedné straně nesou odpovědnost, ale nemají na druhé straně instrumenty, aby mohli efektivně působit a tuto odpovědnost plnit. Z toho důvodu jsme navrhovali tento zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP