(17.00 hodin)
(pokračuje Pleva)

Na konec ještě malá poznámka k povinné matematice. V matematice se vyučuje i elementární logika. Když tak poslouchám různé naše debaty právě tady v Poslanecké sněmovně, jsem přesvědčen, že maturita z matematiky by povinná být měla. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Slovo má pan poslanec Milan Bičík. Připraví se paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, bylo toho zde již mnoho řečeno - i z oblasti odborné - co se týká diskuse k zavedení společné části maturitní zkoušky. Já si dovolím proto řadu věcí, o kterých jsem chtěl hovořit, pominout a tak trochu nasměrovat vaši pozornost na obecnější problém, který mi stále vrtá hlavou.

Ony totiž návrhy na odložení nové formy maturit se objevily hned po přijetí školského zákona zejména ze strany kolegů z ODS a já jsem přesvědčen o tom, že souvisí s celkovou představou ODS o budoucnosti českého školství. Její nosnou myšlenkou je decentralizace, převedení zřizovacích funkcí na nižší územní samosprávné celky, liberalizace řízení a liberalizace vzdělávání. A součástí této liberalizace, o důvodech nechci spekulovat, by mělo podle představy ODS i pana navrhovatele být co nejvýraznější omezení vlivu státu na obsah vzdělávání a současně také odstranění poznávací činnosti státu ve vztahu k výsledkům vzdělávání a pokud možno i všech kontrolních funkcí, na základě kterých by stát mohl v budoucnu provádět nezbytné korekce v obsahu kurikulárních - učebních - dokumentů, tedy obsahu učiva, ve struktuře vzdělávací soustavy a v systému jejího fungování.

Pokud o mém tvrzení pochybujete, buďte tak laskavi a seznamte se s návrhy, které v uplynulých týdnech přednesla v různých médiích nová paní ministryně školství. Někdy byly poněkud chaotické nebo protismyslné. Já je zde mám konkrétně, nechci je ani uvádět. Porovnejte si je a uvidíte, že je to skutečně pravda.

Já k tomu říkám - ano, jde o úvahy legitimní. V každém případě však z hlediska perspektivy, o které tady bylo hovořeno, velmi nebezpečné z pohledu kvality zejména všeobecného, ale zřejmě i odborného vzdělání, z pohledu konkurenceschopnosti, z pohledu uplatnění budoucích absolventů našich českých škol. A dodávám k tomu, že jde také podle našich názorů o úvahy, které jsou v rozporu s našimi vzdělávacími tradicemi, s trendy vzdělávání některých hospodářsky nejrozvinutějších a také sociálně silných států Evropské unie.

My jsme si návrh prostudovali poměrně podrobně, neleží tady týden, a byli jsme připraveni diskutovat, pečlivě posuzovat všechna pro a proti, tak jak jsou obsažena v návrhu, jak o nich dnes hovořil pan předkladatel, a to přesto, že do nové maturity, pokud se zákon nezmění, zbývá ještě zhruba 14 měsíců. Také já jsem toho názoru, že za tuto dobu lze ještě hodně napravit, vylepšit anebo provést to, co zatím provedeno nebylo, za jednoho předpokladu: že ministerstvo, jeho úředníci, organizace ministerstva, které se na přípravě maturit podílejí, budou skutečně pracovat a nebudou zákon sabotovat.

(V sále je stále velký hluk.)

Programové prohlášení vlády, jinak velmi nekonkrétní, nás ale ubezpečilo, že současná vláda si zřejmě zavedení srovnávání výsledků středního vzdělávání nepřeje. Vždyť to ani nebylo součástí programů současných stran vládní koalice, a proto byl do Sněmovny předložen ten druhý návrh, já upozorňuji, že byl předložen až po zveřejnění programového prohlášení vlády, a myslím si, že vyplynul jako nejpřijatelnější z proběhlých odborných diskusí. Tady byla zmiňována jedna strana odborné veřejnosti, ona existuje i druhá a názory na možnosti řešení jsou v podstatě vyrovnané.

Vzhledem k průběhu rozpravy nevím, jak se zachovat dál. V každém případě se domnívám, že by nemuselo být ještě důležité, abychom nějakým způsobem spěchali, že by Sněmovna konečné rozhodnutí mohla přijmout buď na začátku května, a on to pan předkladatel naznačoval, anebo dokonce až začátkem června, a to tak, aby bylo rozhodnuto do prázdnin, aby školy hned po prázdninách definitivně věděly, na čem jsou, a podle toho aby se mohly připravovat za předpokladu, že příprava maturity bude pokračovat.

Souhlasím s tím, že tady nejde o to, kdo bude dnes vítězem. Tady jde skutečně o naše děti a o budoucí kvalitní vzdělání. Z těchto obecných argumentů vyplývají i moje návrhy, které reagují na proběhlou diskusi, proběhlou rozpravu.

Já bych se jenom krátce zmínil o tom, že - a to bych chtěl upozornit paní ministryni - není pravdou, že organizace maturit by byla v rozporu se školským zákonem. Jistě se pamatujete, že na jaře letošního roku byl přijat zákon č. 179/2006, který v § 185 odst. 1 provedl nezbytné změny pro to, aby ukončování vzdělávání podle dosavadních právních dokumentů mohlo být prováděno až do té doby, než do příslušného ročníku doběhnou schválené školní vzdělávací programy.

A nyní k těm návrhům. Na základě toho, co jsem zde slyšel, si dovolím předložit, a podotýkám podle § 72 odst. 1 jednacího řádu Sněmovny, podmíněné návrhy pro případ, že návrh na zamítnutí, který už zde zazněl, nebude přijat. V takovém případě bych doporučil a navrhuji, aby projednávání tohoto sněmovního tisku bylo přerušeno až do doby projednání sněmovního tisku 136 a aby byly projednány společně. Pokud ani tento návrh by nebyl přijat, pak, a dávám to panu předkladateli ke zvážení, přebírám, protože on to nevyjádřil ještě jako návrh, jeho návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 15 dnů a současně mu také navrhuji a prosím ho, aby to zvážil, aby toto prodloužení lhůty k projednání bylo, a to je ten druhý návrh, se souhlasem předkladatele prodlouženo o 55 dnů, což by umožnilo projednat tento materiál počátkem června.

Ať už o těch návrzích bude nutno hlasovat, nebo ne, chtěl bych prohlásit, že v každém případě budeme podporovat či iniciovat i uspořádání třeba samostatného jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které by bylo věnováno téhle problematice. Myslím si, že by bylo dobré, abychom si vyjasnili ty problémy, které naznačovalo vystoupení pana zpravodaje, i ty, které naznačovalo a upozorňovalo na ně vystoupení zástupců sociálnědemokratické strany a navrhovatelů uvedeného tisku 136, který jsem také spolupodepsal. Doporučoval bych, aby toto jednání skutečně proběhlo i za účasti odborníků, zástupců profesních sdružení, a současně avizuji, a na to bych vás chtěl upozornit, že při nejbližší příležitosti znovu předložíme Sněmovně návrh na vytvoření poradního a odborného orgánu vlády pro vzdělávání, Rady vlády pro vzdělávání, který by otázky dalšího vývoje celého vzdělávacího systému diskutoval za účasti i té zainteresované odborné veřejnosti, odborných kruhů. Ten návrh najdete v tisku 1114/4 z jara loňského roku. Sněmovna jej tehdy nepřijala. Já si myslím, že právě to, jakým směrem a v jakých podrobnostech musíme dnes hovořit o návrhu, který zrovna projednáváme, nejlíp dokazuje, že takový orgán je potřeba.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Bičíkovi. S přednostním právem před paní poslankyní Alenou Páralovou, která se přihlásila do rozpravy, se přihlásila ministryně školství Dana Kuchtová.

Ještě než se ujme slova, ohlásím řádně přijatou omluvu paní ministryně Džamily Stehlíkové od 17 hodin až do konce dnešního jednání a zítřejšího dne jednání.

Nyní tedy prosím paní ministryni školství s přednostním právem, aby se ujala slova. Po ní řádně přihlášená paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP