(12.30 hodin)
(pokračuje Vostrá)

To je podle mě závažná změna a tato změna se navrhuje i tedy provázat se stávajícím zákonem o sociálním zabezpečení. Myslím si, že právě tuto změnu je třeba prodiskutovat v odborných výborech, a proto v obecné rozpravě navrhnu přikázat tento tisk ještě hospodářskému výboru.

Jinak jako zpravodaj tohoto tisku č. 124 doporučuji propustit do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Miloslavě Vostré. Otevírám obecnou rozpravu. Hovořit bude opět paní poslankyně Vostrá, protože je jediná.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, tak jak jsem avizovala, navrhuji přikázat tisk č. 124 k projednání hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento návrh. Hlásí se někdo? Hlásí. Pojďte, pane poslanče. Pan poslanec Reisiegel.

 

Poslanec Daniel Reisiegel: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní výbor má ve své kompetenci projednávání návrhu legislativy týkající se správy daní, a proto navrhuji přikázat k projednání kontrolnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Reisiegelovi. Další návrhy nejsou, takže rozpravu končím.

Pan ministr se hlásí. Nárokuje v souladu s jednacím řádem své závěrečné slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom poznámku. Chci poděkovat za zájem a samozřejmě jsem připraven k diskusi zejména v té věcné části, tedy upuštění od bezdlužnosti. Dovolte mi jednu větu, že pokud chce někdo své dluhy vyrovnat poctivým živnostenským podnikáním, pokládáme to za přijatelnější způsob, než když ho pošleme na pracák. Ale je to samozřejmě věcí názoru a rozhodne vůle Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak, dámy a pánové, nyní budeme hlasovat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Paní poslankyně Vostrá navrhuje rozšířit o hospodářský výbor a pan poslanec Reisiegel o kontrolní výbor. Takže postupně podrobíme hlasování všechny tři návrhy.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 127 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 65, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru hospodářskému. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, 111 bylo pro, 5 proti. Takže návrh jsme přikázali i výboru hospodářskému.

 

V hlasování pořadové číslo 66, které probíhá, rozhodneme o přikázání výboru kontrolnímu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro bylo 70, proti 11. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže návrh jsme přikázali výboru rozpočtovému, hospodářskému. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, což je

 

24.
Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé,
Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako tisk 114/1 a návrh uvede pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych svoje vystoupení zástupce předkladatelů ke sněmovnímu tisku 114, kterým je poslanecký návrh na novelu trestního zákona, uvedl dílčím ohlédnutím za prací této Sněmovny v jejím 4. volebním období.

Prakticky celou jeho první polovinou prolínaly na nejrůznějších úrovních diskuse týkající se nového trestního zákona. Všechny parlamentní strany i jejich odborníci se shodovali na tom, že původní zákon z roku 1961 i přes více než 70 již přijatých novel neodpovídá požadavkům a je nutno jej přepracovat. Po dlouhých a složitých jednáních byl návrh nového trestního zákona vládou předložen do Sněmovny až počátkem léta 2004. Dalšího jeden a tři čtvrtě roku byl projednáván parlamentem, aby nakonec první jarní den loňského roku, jak se říká, spadl pod stůl.

A kolem, tak jako konečně i ve všech předcházejících letech, zatím běžel čas. Náš život se měnil, někde k lepšímu, někde třeba k horšímu. Měnilo se postavení republiky v rámci sjednocující se Evropy, opět někde k lepšímu, někde k horšímu, a i v oblasti trestního práva se některé problémy prohlubovaly, jiné vznikaly anebo začínaly být vidět.

I to bylo důvodem celkem 22 změn trestního zákoníku v posledních čtyřech letech, zpravidla souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie anebo s přijatými mezinárodními závazky. A přestože tehdejší koaliční vláda téměř automaticky odmítala naprostou většinu drobnějších poslaneckých návrhů novel, přece jen některé propustila do dalšího jednání a po neschválení nového trestního zákona byly dva z těchto návrhů - opět po dvouletém projednávání - schváleny. Pro vaši informaci, jedná se o zákony č. 320 a 343/2006 Sb. Z nich mediálně je zřejmě známější ten, který se týká postihu výtržníků a násilníků při sportovních utkáních. Že je někdy do trestního zákona potřeba zasáhnout, ukázalo i dnešní jednání. Projednávali jsme přece před chvilkou bod 17.

My dnes, několik měsíců po volbách, také přicházíme s návrhem dílčí změny platného trestního zákona, která se přímo týká poměrně velmi úzké problematiky, konkrétně trestnosti výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie. Tato oblast však ve svých důsledcích prokazatelně úzce souvisí se značně širokou škálou, a teď promiňte, pro člověka, který je zvyklý pracovat s dětmi, absolutně nepřijatelných společenskopatologických jevů, jakými je komerční sexuální zneužívání dětí, používání návykových látek dětmi, vytváření drogové závislosti, těžké, třeba i celoživotní psychické poruchy, společenská nepřizpůsobivost, morální devastace a bohužel také další trestné činy, jako je pohlavní zneužívání, znásilnění nebo těžké újmy na zdraví.

Nechci ve svém vystoupení opakovat argumenty, které jsme uvedli v důvodové zprávě k návrhu. Věřím, že ti z vás, kteří jsou společně s námi zneklidněni neutěšenou situací v oblasti komplexní péče o děti a o jejich ochranu, si zprávu přečetli a zamysleli se nad ní.

Co je tedy konkrétním obsahem našeho návrhu?

Za prvé je to dílčí úprava § 205 trestního zákona, ohrožování mravnosti, spočívající ve zpřesnění definice pornografického díla tak, jak navazuje na vývoj komunikačních a rozmnožovacích technologií v posledních letech, a dále ve vynětí skutkové podstaty trestného činu výroby, šíření a přechovávání dětské pornografie z tohoto paragrafu. Trestní sazby ve všech odstavcích § 205 neměníme.

Tady si dovolím jenom nevinnou poznámku. Stálo by možná za to vznést otázku, proč asi ve sporu o zaregistrované evropské internetové domény znějící na název některých organizačních složek státu hraje důležitou roli právě porno?

Za druhé jde o vložení samostatného nového § 205a, který jsme nazvali výroba, šíření a přechovávání dětské pornografie. To v případě přijetí umožní výrazné zpřísnění, stupňovité rozlišení postihu přechovávání, rozšiřování a výroby dětských pornografických děl tak, jak je to uvedeno v odst. 1 až 3 návrhu, i další zpřísnění postihu pro členy organizovaných tuzemských i mezinárodních skupin zabývajících se výrobou, šířením a obchodem s dětskou pornografií a pro ty, kteří by tuto pornografii šířili masovým či hromadně účinným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP