(12.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Návrh je však žádoucí upřesnit v tom směru, že během pobytu dítěte je zařízení povinno převést vyúčtování nejen na žádost povinné osoby, ale na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Čili tady v tomto zásadní problémové body nevidím.

Pokud se týká náročnosti, jenom pro vaši představu při té reformě, která nastala při vzniku krajských úřadů a vytvoření úřadů obcí s rozšířenou působností, tak ubylo zhruba 20 % pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Takže skutečně pracovníci, kteří tam zůstali, mají ze zákona vlastně určité penzum povinností, a proto je pro ně složitější vlastně umísťovat děti do těchto typů zařízení a proto se často uchylují k tomu, že děti svěřují do domovů místo toho, aby dali přednost té formě, kterou jsem zde uvedl už v úvodní řeči.

Myslím, že je spousta věcí, o kterých se dá diskutovat. Určitě i ta výše příspěvku je zásadně vyšší, než se dá třeba srovnat s příspěvkem, který dostávají pěstouni, a podobně, ale o všech těchto věcech je možné diskutovat a vyřešit je v rámci druhého čtení.

Přimlouvám se moc o připuštění do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.

Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se přihlásili.

 

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Levé na zamítnutí předloženého návrhu.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 59, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 141 hlasujících bylo pro 47, proti 60, takže návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 60, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 153 poslanců, pro bylo 72, proti 64. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Proto se dostáváme k dalšímu návrhu, kterým je návrh organizačního výboru. Prosím, paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Dovolte mi, abych zpochybnila hlasování. Pokoušela jsem se, ale nerozsvítil se mi knoflík, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zpochybňujete hlasování - které? (To poslední.) Poslední, tedy hlasování o návrhu na vrácení.

 

Takže o námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 61. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Hany Šedivé, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 128 bylo pro, 2 proti, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 62. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro bylo 72, proti 68. Tento návrh ani nyní nebyl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o přikázání návrhu k projednání výboru. Organizační výbor se domnívá, že by návrh měl projednat výbor pro sociální politiku. Jsou nějaké další návrhy? Nejsou.

 

Zahájil jsem hlasování 63. Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro sociální politiku, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 142 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že mohu ukončit první čtení této předlohy. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si předložit novelu tohoto zákona ze dvou důvodů.

Tím prvním a mnohem obsáhlejším je novela opět spíše technického charakteru, která reflektuje skutečnost, že v prvním pololetí loňského roku byla novelou zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, přijata změna systému finančních důsledků za nesprávné přiznání výše daně a včasné nezaplacení dlužné částky daně. Tato ustanovení ale nebyla promítnuta do jednotlivých daňových zákonů, a proto nyní předkládaná novela upravuje tato nově přijatá ustanovení tak, aby bylo umožněno zapracování uvedených ustanovení do automatizovaného daňového informačního systému. To je gros oné předlohy.

Vedle toho bylo do novely zapracováno ustanovení, které Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu předložilo vládě a vláda vám, a to je usnadnění přístupu k živnostenskému podnikání, aby bylo upuštěno od dosavadního dokládání bezdlužnosti při vstupu do podnikání, o kterém potvrzení vydávají finanční úřady a okresní správy sociálního zabezpečení. To je druhá věcná část této novely.

Prosím proto o propuštění do druhého čtení a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujala paní Miloslava Vostrá, která je zpravodajkou pro prvé čtení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pan ministr financí tady zevrubně charakterizoval smysl a záměry tohoto návrhu. Dovolte mi, abych jako zpravodaj potvrdila to, co nám zde o účelu zákona pan ministr řekl. Nicméně chtěla bych doplnit již zmíněný celkový rámec této problematiky, a to uvedením dalších souvislostí, které vlastně s návrhem této novely souvisí a je potřeba se nad nimi pořádně zamyslet.

Na první pohled se totiž může zdát, že se jedná pouze a jenom o technickou novelu, a o naprosté většině navrhovaných změn toto jistě platí. Jak už ale tady bylo řečeno, návrh novely v podstatě novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tedy takzvaný živnostenský zákon.

V současné době patří mezi podmínky povolení provozování živnosti, tedy pro vydání živnostenského listu pro podnikající fyzické osoby, také to, že tato osoba nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z titulu podnikání, nedoplatky na platbách pojistného, na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku a také nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Tyto podmínky bezdlužnosti vůči státu se ovšem navrhovanou novelou výše uvedeného zákona navrhují zrušit, a to, jak už bylo řečeno, s odůvodněním, že se jedná o zjednodušení administrativního a věcného postupu při získávání oprávnění podnikat podle živnostenského zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP