(15.50 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Mám za to, že zbývá sice ne moc času, ale že je ještě možné tuto změnu provést. Já samozřejmě nepodávám návrh, aby obecně ty dálniční známky, jejich platnost byla prodloužena do konce ledna příštího roku, nebo tak jak byly zakupovány, ale aby se to týkalo pouze osobních automobilů a menších nákladních vozidel.

Takže ještě jednou se omlouvám za tuto zvláštnost, ale mám za to, že určitá nejistota, která by nepřijetím tohoto pozměňovacího návrhu ze strany veřejnosti byla, bude tímto návrhem odstraněna. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Z místa zde mám tři přihlášky - pan poslanec Martínek, pan poslanec Šplíchal a pan poslanec Benda. Jako první byl přihlášen z místa pan poslanec Martínek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedo, odborník žasne a laik se diví, co je všechno spojeno se školským zákonem. Musím říci, že mě zachvacuje poněkud beznaděj, protože mé výzvy se minuly zcela účinkem. Takže kdyby náhodou měl někdo ještě nějaký akutní problém, tak je tady možno volně připojit nějaké další věci. Neprobírali jsme zemědělství - například, a některé další komodity. (Hlas: Informatiku.)

Já bych se vrátil k vlastnímu pozměňovacímu návrhu. Tento návrh směřuje k tomu návrhu, který byl projednáván v kulturně-školském výboru a platí k němu, takže já bych chtěl ještě upřesnit po dohodě s legislativou Poslanecké sněmovny, Senátu a s Ministerstvem školství některé části.

Ta první změna se týká úvodní části, to je článku I, který by měl znít: "Čl. I. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. se mění takto:".

Dále bych si dovolil vaši pozornost směřovat k pozměňujícímu návrhu, který jsem vám rozdal do lavic, který se týká článku II. V tomto textu, který je rozdaný, bych poprosil v první větě na prvním řádku po slovech "nabytí účinnosti" místo dvou slov "školského zákona" dát slova "tohoto zákona". Jinak ten text se nemění.

Na závěr bych požádal o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin, aby třetí čtení z důvodu, o kterém jsem tady hovořil v počátku, mohlo proběhnout tento pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se z místa přihlásil pan poslanec Šplíchal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já jsem původně myslel, že ty pozměňovací návrhy budu číst jako Zbyněk Novotný, ale viděl jsem Radko Martínka, tak bych vás chtěl poprosit o pozornost k pozměňovacímu návrhu, který jste dostali do lavic. Týká se to Vězeňské služby. Je to zvýrazněný text, který předložím jako pozměňovací návrh.

To je všechno. Snažím se tímto ušetřit čas.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Benda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, jsme svědky, a bohužel musím říci mnohdy z našich řad, začínajícího legislativního běsnění. Já chápu, že je spousta věcí, které se vyřešit musí, ale musím říci, že jsem z této věci poměrně zoufalý. Pokud chceme směřovat tímto směrem dál, že se ke školskému zákonu přilepí patnáct věcí, které s tím vůbec nesouvisejí, směřují úplně jiným směrem, tak opravdu děláme z té republiky absolutní guláš. Ať se na mě nikdo nezlobí!

Já chápu, že jsme dnes v nějaké situaci, že tady máme otevřené jediné druhé čtení. Ale v podstatě jsem chtěl mít jenom prosbu k předsedovi Sněmovny, případně k předsedům příslušných výborů, protože cítím, že ty věci asi jsou pro ty jednotlivé skupiny důležité, abychom požádali před třetím čtením o stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům - původně jsem chtěl požádat jenom školský výbor, ale rozumím tomu, že jenom část z těch návrhů jsou návrhy, které vůbec mají něco společného se školstvím - abychom požádali před třetím čtením o stanoviska příslušné výbory a abychom ta stanoviska měli k dispozici. Protože podle mého názoru bez toho se snad ani nedá rozumně hlasovat. Nechť školský výbor projedná věci, které se týkají jeho. Nechť hospodářský výbor projedná věci, které se týkají hospodářského výboru. Branně bezpečnostní. A pak se můžeme nějaký způsobem pokoušet s těmi návrhy vypořádat, i když i tak si myslím, že to je zoufale špatně. Ale situace, že bychom šli rovnou do třetího čtení, a tak jak je to tady různě zalobované, šli hlasovat, mi připadá opravdu mimořádně nezodpovědná vůči našim občanům, vůči právníkům i celé veřejnosti. Zkusme tuto variantu zvážit, zda bychom alespoň nepožádali výbory o stanoviska, aby projednaly věc a řádně se nad ní zamyslely. Připadá mi to opravu mimořádně nebezpečné.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan ministr Julínek, ale vidím faktickou poznámku pana poslance Bartoše. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážená vládo, dámy a pánové, já souhlasím s panem kolegou Markem Bendou. My svoláme tento týden ještě před třetím čtením výbor, aby Sněmovna v patřičném předstihu měla stanovisko odborného výboru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan ministr Julínek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedající, já chci jenom poznamenat k pozměňovacímu návrhu poslance Ratha, jelikož je zároveň předsedou výboru, to znamená nectí tu legislativní čistotu, že tento návrh není vůbec akutní. Že to není žádný problém, který by měl nastat od 1. 1., protože pan předseda výboru asi nepostřehl, že Ústavní soud zrušil příslušná ustanovení v zákoně o neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, a tudíž žádná krize, co se týká odměňování, od 1. 1. nehrozí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Viděl jsem přihlášku zpravodaje - pana poslance Bičíka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, pokud ještě někdo chce vystoupit s pozměňovacím návrhem, já bych se vzdal svého vystoupení, protože jsem chtěl svým způsobem tak trochu uzavřít to, co zaznělo v podrobné rozpravě. Chtěl bych vás, protože už tady něco bylo řečeno, informovat pouze o tom, že k novele školského zákona, která byla původním obsahem návrhu pana předkladatele, se dnes přiřadila návrh novely zákona o vysokých školách v rozsahu solidní novelky, novela zákona o dani z přidané hodnoty, která i z dikce, tak jak zde byla přednesena, byla zřejmě původně také legislativním návrhem samostatným. Že tady zazněl návrh, který budeme projednávat, současně na změnu zákona o pedagogických pracovnících, návrh na změnu zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích. Doufám, že to bylo zatím všechno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP