(15.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Doktora, který navrhl, aby body 7, 8, 9, 11 a 12 byly pevně zařazeny jako první až pátý bod na středu 29. listopadu. My jsme již hlasovali o bodech 8 a 10, zařadili jsme body 8 a 10 jako první a druhý bod, to znamená, že bod 7 by byl třetí, bod 9 by byl čtvrtý a bod 11 by byl pátý. Souhlasí s tím pan poslanec? Ano, děkuji.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 20. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 178 poslanců hlasovalo pro návrh 168, proti 1. Konstatuji, že jsme body 7, 9 a 11 zařadili na středu 29. listopadu jako třetí, čtvrtý a pátý bod.

 

A nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Děkuji. V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 178 poslanců pro návrh 170, proti 1. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Nyní se budeme zabývat prvním bodem našeho schváleného pořadu a jím je

 

1.
Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Radko Martínek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl vaši pozornost obrátit ke sněmovnímu tisku č. 40, kterým se mění usnesení (?) školského zákona ve smyslu pozměňovacích návrhů tak, jak je máte před sebou. Smyslem tohoto návrhu zákona je vyhovět především dvěma ministerstvům, Ministerstvu obrany a Ministerstvu spravedlnosti, a uvést do souladu jejich resortní normy s novým školským zákonem tak, aby příslušné školy, které zřizují tyto resorty, mohly být uvedeny v rejstříku, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Já bych chtěl velmi poděkovat kolegům ze školského výboru, kteří projednali tento tisk a byli tak laskaví, že vám jej doporučili ke schválení. Stejně tak bych si v podrobné rozpravě dovolil načíst dva drobné pozměňovací návrhy, které legislativně upřesňují tento návrh zákona.

Jinak bych si dovolil vás všechny požádat, protože mi je jasné, že je to v podstatě v této chvíli jediný zákon ve druhém čtení, abyste uvážili event. načtení některých pozměňovacích návrhů, které nesouvisejí s tímto zákonem, tak, aby tento návrh byl pokud možno rychle schválen. Já potom v podrobné rozpravě budu navrhovat zkrácení doby mezi druhým a třetím čtením, protože celý problém je v tom, že by tento zákon měl nabýt účinnosti před koncem tohoto roku, v ideálním případě nejpozději do konce ledna, tak aby příslušná vysvědčení těchto škol byla vydána v souladu se školským zákonem. Proto vás prosím o uvážlivost při načítání eventuálních pozměňovacích návrhů. Děkuji zatím za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Poprosím vás, pane poslanče, posaďte se ke stolku předkladatelů.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 40/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Milan Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, mně nezbývá než navázat na vystoupení pana předkladatele a informovat vás, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona na svém zasedání dne 15. listopadu tohoto roku a přijal usnesení č. 37, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004, školský zákon, uvedeným v tisku č. 40, s příslušným pozměňovacím návrhem. Návrh nebudu předčítat, písemný materiál označený jako sněmovní tisk č. 40/2 jste obdrželi v písemné formě.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás bych poprosil, posaďte se ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádné přihlášky. Z místa se hlásí pan poslanec Šplíchal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já bych chtěl jenom upozornit, že v podrobné rozpravě vás budu informovat o pozměňovacích návrzích ze strany Vězeňské služby, protože Vězeňská služba je určité specifikum. Je to organizace, kde je tedy školství, kde jsou odborná učiliště, je to školství pro odsouzené, obviněné, je to uzavřená oblast. Kdežto Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra provozuje samozřejmě školství, které je otevřené i pro civilní lidi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do obecné rozpravy nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám čtyři přihlášky. Přečtu je. Pan poslanec Novotný, pan poslanec Vojíř, pan poslanec Rath a pan poslanec Kvapil. Nyní poprosím pana poslance Novotného, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, na našem dnešním zasedání je nepřítomen předseda školského výboru pan Walter Bartoš, který je řádně omluven, a já jsem si dovolil před vás předstoupit v jeho zastoupení a předložit vám dva pozměňovací návrhy, dva značně rozsáhlé pozměňovací návrhy, a to jak svým obsahem, tak svojí délkou. Takže vás požádám o trochu trpělivosti.

Nyní první pozměňovací návrh. Dosavadní článek I dosavadního návrhu zákona se označí jako část první s názvem "Změna zákona č. 561/2004 Sb." a za tento článek I se vkládá nový text, který zní:

Část druhá: Změna zákona č. 111/1998 Sb., článek II: Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 262/2003 Sb., zákona č 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 310/2006 Sb. se mění takto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP