(9.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým byl určen pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, přítomní členové vlády, kolegyně, kolegové, moje zpravodajská zpráva k předloženému sněmovnímu tisku bude také poměrně stručná, půjde spíše o doplnění a určité shrnutí vystoupení pana předkladatele.

Chtěl bych tedy v prvé řadě potvrdit, že současné znění zákona 561/2004 Sb., tedy školského zákona, skutečně neumožňuje, s výjimkou samotného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zřizovat ostatním ministerstvům jako organizačním složkám státu podílejícím se na vzdělávacím systému školy a školská zařízení jinak než jako organizační složky státu. Konkrétně se v tomto případě jedná o Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany a Ministerstvo spravedlnosti, která jsou v zákoně taxativně vyjmenována.

Za druhé bych chtěl zdůraznit, že nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 3 školského zákona, tedy typu školy jakožto organizace, je mimo jiné i důvodem pro odmítnutí žádosti takto zřízených škol o zařazení do školského rejstříku, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky jak pro žáky, studenty, tak také pro pracovníky škol.

Za třetí, že z věcného hlediska… (Řečník se odmlčel a obrátil se na paní předsedající. V sále je velký hluk, z pravé strany sálu se ozývá hlasitý hovor více poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego. Já požádám všechny kolegyně a kolegy, aby věnovali pozornost vašemu zpravodajskému slovu, a pokud vás nemohou poslouchat, tak aby odešli z jednací síně.

(Hlasitý hovor v pravé části sálu neutichá.)

 

Poslanec Milan Bičík: Děkuji. Za třetí, že z věcného hlediska, tedy možnosti ministerstva jako zřizovatele uplatnit specifické požadavky na vzdělávání v příslušných specifických typech škol - v tomto případě se jedná o vojenské střední a vyšší odborné školy, ale také vlastně o střední policejní školy, střední odbornou školu, vyšší odbornou školu požární ochrany, odborná učiliště požární ochrany nebo také střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště pro osoby ve výkonu trestu - je v některých případech vhodnější zřizovat tyto školy jako součást příslušné organizační složky státu, tedy ministerstva.

Za čtvrté, že v případě projednávání návrhu školského zákona příslušná dotčená ministerstva podle mého názoru tuto otázku podcenila nebo nedocenila, nebo ještě lépe - nezvážila všechny možné důsledky a perspektivu.

Za páté, že ve vztahu ke školám zřizovaným Ministerstvem vnitra již došlo z podstatné části k určité nápravě nenápadnou novelou školského zákona, obsaženou v zákoně 342/2006 Sb. v jeho části XV.

Za šesté, a o to bych vás chtěl poprosit, abyste tomu věnovali pozornost, že hladké projednání zákona v Poslanecké sněmovně umožní dokončení legislativního procesu, vyhlášení zákona a uskutečnění potřebných administrativních kroků, tak jak jsou uvedeny v článku 11 návrhu, v podstatě do konce prvního pololetí školního roku, což by bylo velmi dobré a velmi žádoucí.

Jsem povinen vás upozornit, že samotný návrh změny školského zákona má formální legislativní nedostatek, který je ovšem možno snadno odstranit pozměňovacím návrhem, a to ať už návrhem obsaženým ve stanovisku vlády, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 40/1, nebo návrhem, který mi avizoval pan předkladatel.

Rovněž tak musím prohlásit, že důvodová zpráva, dostatečně zpracovaná z pohledu škol zřizovaných Ministerstvem obrany, neobsahuje zdůvodnění týkající se Ministerstva práce a sociálních věcí (opraveno na Ministerstvo spravedlnosti). I na tuto skutečnost stanovisko vlády upozorňuje. Já bych zde uvítal alespoň stručné vyjádření nepřítomného pana ministra spravedlnosti. Věřím, že své pracovníky vyšle na jednání výboru nebo že ho navštíví sám.

Přes tyto nedostatky, o kterých se domnívám, že jsou snadno odstranitelné, i vzhledem k potřebě urychleného řešení osobně doporučuji, aby návrh byl propuštěn do druhého čtení, aby Sněmovna akceptovala případný návrh pana navrhovatele na zkrácení lhůty k projednání v gesčním výboru nebo výborech, podle vašeho rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a nemám do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy na případné přihlášky z místa. Pan kolega Martínek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych jenom využil toho, co tady avizoval pan zpravodaj, a požádal bych Sněmovnu o zkrácení o 30 dnů, tak abychom mohli projednávat tento návrh ještě na prosincové schůzi, tak aby - jak bylo avizováno - mohl platit od dalšího pololetí školního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zkrácení o 30 dnů. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Je před námi hlasování jednak o návrhu na přikázání výboru, jednak o návrhu na zkrácení lhůty, jak nám byl nyní přednesen. Chvíli počkám, aby mohli přijít na hlasování naši kolegové.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním tomuto výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 38, přítomno 161, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, zda souhlasíme se zkrácením lhůty k projednání ve výboru o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty k projednání? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 39, přítomno 161, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona jsme přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a lhůtu k jeho projednání jsme zkrátili o 30 dnů. Tím končí prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji jak panu navrhovateli, tak panu zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 22.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

24.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové-Rujbrové,
Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona
o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA
na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 42/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 42/1.

Nejprve žádám o slovo zástupce navrhovatelů, pana místopředsedu Vojtěcha Filipa.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP