Pátek 8. února 2008

 

(V 18.15 prodloužena přestávka do 19.00. Předsedající zároveň předává vzkaz od předsedů klubů, aby se členové Parlamentu uchýlili do prostor svých poslaneckých a senátorských klubů. V 19.00 byla na žádost poslaneckého klubu KSČM přestávka prodloužena do 19.15. V 19.15 předsedající prodlužuje přestávku na žádost poslaneckého klubu ODS do 19.30. Jednání pokračovalo v 19.31.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, než budu pokračovat, tak bych zrekapituloval, kde jsme skončili. Pan předseda Tluchoř přednesl námitku, pan místopředseda Filip požádal o dohadovací řízení, které se v podstatě rozešlo, aniž by byl nějaký výsledek.

Já bych se zeptal pana předsedy Tluchoře, jak naložit s jeho námitkou, nebo jestli má jiný návrh. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane prezidente, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane Švejnare, je mi nesmírně lítlo, že sem musím v tuto chvíli předstoupit já s jiným návrhem, než s konstatováním, že si dovoluji stáhnout svoji námitku. Na dohadovacím řízení proběhla debata o cestě, která by nám umožnila z této patové situace se dostat. Stejně jako předtím navrhovali páni kolegové Štěch, Jičínský, Exner cestu, která by to umožňovala, osvojil si ji zde na místě pan poslanec Svoboda, tak i já nyní si dovoluji osvojit návrh, který přednesl na dohadovacím řízení pan místopředseda Filip. Možná je to paradoxní, ale nemám jinou cestu, protože stojím o to, abychom se pohnuli z místa a mohli dneska volit.

Čili dovolte, abych stáhl svou námitku proti postupu předsedajícího a navrhl vám následující postup, jak odblokovat tuto situaci.

Navrhuji tedy přijmout toto usnesení, které by bylo potřeba, abychom přijali shodným usnesením obou komor: "O tajném způsobu hlasování se rozhoduje v následujících krocích. V prvním kroku je návrh přijat, získal-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a nadpoloviční většinu přítomných senátorů. Není-li návrh přijat, pokračuje se druhým krokem. V tomto kroku proběhne nové hlasování a návrh je přijat, získal-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. Není-li ani ve druhém kroku návrh přijat, probíhá veřejná volba."

Chci tím říct, že docházíme k analogii s volbou prezidenta jako takovou, kdy ve třetím kole stačí hlasy přítomných poslanců a senátorů v součtu, rozšiřujeme možnost použití paragrafu 75 i na Senát, tedy nepřehlasováváme Senát, respektujeme Senát jako takový, a podle mě toto je cesta, kterou bohužel pan místopředseda Filip v tuto chvíli nenavrhl, ale já si to osvojuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Já bych potřeboval, abyste mi tento návrh předložil písemně. Děkuji.

A než bych dal o tomto návrhu hlasovat, vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych přednesl ještě další - abychom mohli hlasovat i po 21. hodině a aby mohla naše společná schůze pokračovat. Přečtu návrh na usnesení. To znamená, když dovolíte, že bych předtím, než bych nechal hlasovat o usnesení, které bylo navrženo…

Pan senátor Zlatuška se hlásí o slovo. (Námitky z pléna, že řadový senátor v tuto chvíli nemůže vystoupit.) Ale pane senátore, já vám nemohu dát zatím slovo, protože není k tomu rozprava. To nelze! Když dovolíte, já bych… (Hlásí se poslanec Hašek s procedurálním návrhem.) Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, pane prezidente, pane Švejnare, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovoluji si dát následující procedurální návrh. Pokud by nebylo schváleno usnesení o tom, že dnes bude společné jednání pokračovat po 21. hodině, navrhuji usnesení, že se opět Parlament, tedy obě komory, sejdou zítra od 10 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já přečtu návrh, který bychom měli odhlasovat, a pak bychom hlasovali o návrhu pana předsedy Tluchoře. Souhlasí s tímto postupem pan předseda? Souhlasí, děkuji.

Lze očekávat, že naše jednání bude pokračovat dnes i po 21. hodině, přičemž nelze vyloučit, že budeme jednat i zítra v ranních hodinách. Z toho důvodu navrhuji, aby obě komory přijaly toto usnesení:

Parlament ČR stanoví:

1. Společná schůze k volbě prezidenta republiky. Bude se jednat 8. února 2008 včetně hlasování po 21. hodině.

2. Společná schůze k volbě prezidenta republiky se bude konat včetně hlasování i v sobotu 9. února 2008, a to nejpozději do… Návrh je do skončení volby.

Ano, je s tím takto souhlas? (Souhlas.)

 

Poprosil bych zjistit stav přítomných senátorů.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro návrh, aby naše schůze pokračovala - za prvé - po 21. hodině a za druhé, aby pokračovala i v sobotu 9. února 2008 do skončení volby. Kdo je pro? (Probíhá sčítání hlasů.) Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 81 senátorek a senátorů pro návrh 73, proti nikdo. Senát s návrhem vyslovil souhlas.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP