(17.50 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Vedle finanční nejistoty a destabilizace pro druhé pololetí 2006 hrozí rozpad smluvních vztahů. Za předpokladu schválení zákona o neziskových nemocnicích - k tomu podotýkám, že hlasování proběhne zítra - v průběhu druhého pololetí 2006 část zdravotnických zařízení bude vyřazena ze sítě a smluvních vztahů, druhá část se bude transformovat na neziskové organizace s nejasným a nevyzkoušeným systémem hospodaření, financování a odpovědnosti.

Vzhledem k centralizaci rozhodování o detailních otázkách práce neziskových nemocnic na Ministerstvu zdravotnictví lze očekávat zahlcení rozhodování tohoto ministerstva a chybná rozhodnutí bez možnosti odvolání.

Vzhledem k uvedené vážné situaci a předpokladu jejího prudkého zhoršení v druhém pololetí 2006 žádají účastníci výše uvedeného shromáždění ústavní orgány a ústavní činitele České republiky o neprodlené zastavení všech dalších změn a kroků v systému zdravotnictví a o přijetí opatření snižujících dopady na pacienty a síť zdravotnických zařízení.

Vážené dámy a pánové, prosím vás, abyste toto prohlášení, které jste jistě i vy dostali ke svým rukám prostřednictvím e-mailové pošty, měli na paměti, až budete zítra hlasovat o návrhu pana Miloslava Kučery na vyjádření nesouhlasu s odpovědí nepřítomného ministra zdravotnictví Davida Ratha. Moc vás prosím, abyste na posledním jednání Parlamentu České republiky měli na mysli zájmy občanů, které zastupujete.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Nyní má slovo pan kolega Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane poslanče za KSČM - hovořím k vám samozřejmě prostřednictvím paní předsedající a chtěl bych vám sdělit zhruba toto.

Myslím, že nám všem zde přítomným je jasné, že interpelace pana poslance Kučery je o zlodějně, která se stala na Ministerstvu zdravotnictví. Někomu byl vyplacen zhruba jeden milion korun za práci, která nebyla odvedena. Chtěl bych uvěřit tomu, že přes legitimní a pochopitelné ideové rozdíly, které mohou být mezi poslancem Občanské demokratické strany a poslanci a poslankyněmi zvolenými za KSČM, nás může spojit hlasování o návrhu, který navrhl pan poslanec Kučera. Myslím si, že vyslovit nesouhlas s odpovědí, kterou poskytl, resp. neposkytl pan ministr Rath na interpelaci, která se týká toho, že přehlíží rozkrádání peněz daňových poplatníků, je věc, na které se snad můžeme shodnout. Pokud i vy jste něčeho takového schopen, tak vás o to žádám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Michalu Doktorovi. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Proto končím rozpravu a požádám ještě pana poslance Miloslava Kučeru, aby navrhl Poslanecké sněmovně usnesení, o němž budeme moci zítra hlasovat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dámy a pánové, žádám vás tímto, abyste podpořili můj návrh na nesouhlas s odpovědí pana ministra Ratha. Myslím si, že poté, co vlastně již počtvrté to nezodpověděl, by si to minimálně zasloužil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Přerušuji projednávání této interpelace a končím projednávání veškerého dnešního programu, tedy končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny. To byla totiž poslední interpelace, která mohla zaznít a která byla připravena.

Přeji vám příjemný večer, zítra budeme pokračovat.

 

(Jednání skončilo v 17.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP