(16.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Je také skutečnost, že u nás nemají na dietu nárok ani děti, ani jiní lidé, kteří nespadají pod hranici sociálního minima. Přitom mají nárok na tuto léčbu na bezlepkovou dietu vězni. Nepřipadá vám to nespravedlivé, pane ministře?

Já bych rád dosáhl nějaké změny, nějakého posunu, a myslím si, že to je právě v tom, jak nastavit tu novou vyhlášku č. 54/2004 Sb. Já si myslím, že ta možnost je a nabízí se úspora finančních prostředků. A tu studii může ministerstvo pochopitelně objednat samo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví pan David Rath.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Tak ono vždycky se dobře hovoří člověku, který z celé medicíny se upne na jeden problém, byť by byl marginální, byť by byl pro ty lidi tím postižené důležitý. My máme asi osm tisíc diagnóz a bohužel není tak úplně jednoduché, jak si ty priority v medicíně stavět. Ale jak jsem říkal, ministerstvo tam má svůj určitý prostor, který je schopno nějakým způsobem naplňovat. Je však velmi svízelné jít za platný zákon, protože abychom platili potraviny - vy hovoříte o vyhlášce, která stanoví úhrady léků. Já si nedovedu představit, že vedle antibiotik, vedle cytostatik budeme mít kategorii chleba, mouka… To prostě nejde. Takže by se musel především novelizovat zákon č. 48/1997 Sb.

Druhou věcí je, jak stanovíte úhrady. Tak, že vezmete průměrnou cenu běžného chleba v obchodě a pak budete hledat nějakou průměrnou cenu chleba bezlepkového? A to bude ta úhrada zdravotní pojišťovny? Nebo budete hradit ten bezlepkový chleba celý, a ten člověk by normálně jedl ten standardní chleba? Čili ono se to dobře řekne, ale za prvé by se musel změnit zákon. My v podstatě nejsme schopni hradit běžné potraviny. Ano, my jsme schopni hradit u pacientů sociálně slabých určitou kompenzaci, pokud jsou postiženi takovouto chorobou, což se samozřejmě i dnes děje. A to není nic mimořádného. Pokud byste si přál jiný přístup, tak během těch dvou let, jak říkáte, že se o tu problematiku zajímáte, mohl jste navrhnout Poslanecké sněmovně změnu zákona č. 48, aby vedle úhrad léků se stanovovaly i úhrady normálních potravin.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, protože podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny lze položit poslední interpelaci v 16.10 hodin, končím tento blok interpelací na jednotlivé členy vlády. V 16.15 hodin, také podle zákona o jednacím řádu, může začít blok odpovědí členů vlády na písemné interpelace. Nerozcházejte se prosím, bude to za malinkou chvilinku, ale já nemohu začít s tímto blokem dřív než v 16.15 hodin.

(Dvouminutová pauza.)

Kolegyně a kolegové, můžeme začít. Na pořad jednání 55. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí na písemné interpelace.

 

119.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Předseda vlády pan Jiří Paroubek odpověděl na interpelaci poslance pana Miroslava Grebeníčka ve věci nepravdivých informací, které vědomě podal Poslanecké sněmovně ministr zahraničí pan Cyril Svoboda o prokazatelné skutečnosti, že příspěvková organizace Ministerstva zahraničí České centrum ve Vídni a jeho ředitel Marcel Sauer vedou protiústavní stranickou politickou kampaň a spoluorganizují pochybné obchodní aktivity neslučitelné s posláním resortní příspěvkové organizace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1285. Otevírám rozpravu. Jako první dostává slovo pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, text mé interpelace na předsedu vlády ve věci nepravdivých informací, které vědomě podal Poslanecké sněmovně ministr zahraničí Cyril Svoboda o prokazatelné skutečnosti, že příspěvková organizace Ministerstva zahraničí České centrum ve Vídni a jeho ředitel Marcel Sauer vedou protiústavní stranickou politickou kampaň a spoluorganizují pochybné obchodní aktivity neslučitelné s posláním resortní příspěvkové organizace, máte nepochybně všichni k dispozici. Stejně tak máte k dispozici odpověď předsedy vlády. Z textu interpelace a z nezpochybnitelných faktů, které v ní uvádím, a prostřednictvím dokumentačních příloh, které jsem přiložil, je možné přesvědčit se o skutečnostech, které jsem interpeloval. Nejde tu totiž o pocity nebo domněnky ani mé, ani premiéra, ale o to, co skutečně dělají a co o své politické kampani a o příslušných subjektech a osobách veřejně deklarují a přiznávají sami její organizátoři a samotný ředitel Českého centra ve Vídni. Ti všichni výslovně zveřejnili jako hlavní cíl své akce nazvané Trikem proti komunismu boj proti rostoucím volebním preferencím Komunistické strany Čech a Moravy. Ředitel Českého centra ve Vídni, příspěvkové organizace Ministerstva zahraničí, nese nezpochybnitelnou odpovědnost za to, že do této volební akce osobně přihlásil a že dlouhodobě do ní začlenil z titulu své pravomoci i České centrum jako organizaci financovanou státem ke zcela jiným účelům.

Dámy a pánové, z materiálů, které jsem doložil, plyne nad vši pochybnost jedno. Ministr zahraničí Cyril Svoboda - stenozáznamy jej usvědčují - nám na půdě Sněmovny neříkal pravdu, když tvrdil, že akce Trikem proti komunismu není namířena proti konkrétní parlamentní straně a že není namířena proti konkrétném osobám. Ministr zahraničí pomocí této nepravdy obhajoval neústavní činnost svého vlastního podřízeného, ředitele Českého centra ve Vídni. A to přesto, že mohl a měl vědět, že ředitel Sauer je v plném rozsahu angažovaným spoluúčastníkem politické aktivity, při které dochází s vědomím a s přímou materiální a organizační podporou vyhlašovatelů a organizátorů také k činnostem kvalifikovaným v trestním právu jako šíření nenávisti ke skupině obyvatel pro jejich politické přesvědčení, k propagaci násilí a k hrubým zásahům do práva na ochranu osobnosti.

Na premiéra Jiřího Paroubka jsem se v této věci obrátil z logického a prostého důvodu. Když ministr zahraničí odmítl plnit své povinnosti ústavního činitele a uvedl v omyl Poslaneckou sněmovnu, nechal jsem znovu expertně celý případ posoudit. Závěry tohoto posouzení byly velmi jednoznačné. Je tu podezření na porušení zákona a materiál vyrobený a organizátory veřejně prezentovaný, s hromadným účinkem zejména v prostředí internetu, vykazuje znaky naplnění skutkových podstat konkrétních trestných činů. Lapidárně řečeno, interpeloval jsem premiéra s odkazem na to, že - cituji - součástí analytických závěrů je i formulace podezření, že ministr zahraničí podpořil a hájí politickou aktivitu, která v některých svých projevech a v jednáních organizátorů vykazuje znaky naplnění skutkové podstaty trestných činů, mimo jiné porušuje zákon na ochranu osobnosti, šíří nenávist a zveřejňuje i přímou výzvu k zabíjení vybrané skupiny občanů pro jejich politické přesvědčení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP