(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane kolego, jsem samozřejmě velmi rád, že si přejete, aby Česká republika i v dalším finančním období byla úspěšná. Já v to věřím také.

Chtěl bych vám říci pár věcí, které jsou myslím podstatné. My v této oblasti neuspějeme s nějakými lacinými prohlášeními. Ta situace je velmi složitá. My samozřejmě víme, co je třeba udělat, na to jsme samozřejmě už přišli. Také jsme vytvořili podmínky pro to, aby administrativně i dalšími opatřeními se ty věci daly změnit.

Nicméně je zde také jeden reálný fakt, který hovoří zcela jasně. Pokud bychom teď měnili podmínky tak, jak se připravuje to další období 2007 až 2013, tak bychom tu situaci v této chvíli, to stávající čerpání, velmi výrazně zkomplikovali. Výsledkem by zcela jistě bylo zastavení nebo výrazné zpomalení stávajícího čerpání. Proto jsme např. museli upustit od průběžného financování ve stávající době, protože řada projektů je v takovém stadiu, že jsou uzavřené smlouvy, jsou smluvní vztahy, a pokud bychom ty smluvní vztahy, byť s pocitem, že zrychlíme situaci, změnili, tak bychom ji určitě zkomplikovali a to určitě nechceme.

Nicméně na to příští období ta opatření připravena máme, máme je zkonzultována a určitě to uděláme. Je nesporné, že tato vláda pro příští finanční období to bude připravovat a nová vláda bude muset využívat, ať chce nebo nechce, to, co bude připraveno. Prostě časový horizont je takový, že to připravit musíme. Já to považuji za svůj velký úkol, aby Česká republika byla připravena, a to bez ohledu na to, jak dopadnou volby. I když si samozřejmě přeji, abychom v rozdělaném díle mohli pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Beneš. Vystoupí se svou interpelací na ministra kultury Vítězslava Jandáka. Připraví se pan poslanec Miloš Melčák, který bude interpelovat rovněž nepřítomného pana ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Nevím, jestli pan ministr bude moci pokračovat, protože soudě dle předsedy vlády a ministra zdravotnictví už trénují pokládání otázek z tohoto místa, a jak jistě víte, to nečiní členové vlády, ale členové opozice.

Pana nepřítomného ministra Jandáka jsem se minule zeptal, jak to, že Národní památkový ústav, který je v jeho kompetenci, postupuje v rozporu s platným zákoníkem práce. Dozvěděl jsem se od něj, dámy a pánové, že např. nemá křídla modrých ptáků, že růžím stačí stát pevně na zemi, a možná proto že ptáci nemohou růžím konkurovat. Přesně to nechápu; garantuji vám, že nikdy k růžím vonět jako člen ODS nebudu, stejně asi pan ministr je jeden z mála, který může posoudit, jak je to u ČSSD. Jen se obávám, jestli ty třešničky mu nezachutnaly trošku moc. Protože když si přečtu odpověď na interpelaci, tak je to naprosto nechutné.

Proto zcela jednoduše položím otázku: Pane ministře, jak je možné, že jste nezasáhl? Jak je možné, že v instituci, nad kterou máte zodpovědnost, se stalo, že určitou dobu byli placeni tři lidé najednou za funkci ředitele? Jeden, osoba A, byl pověřen řízením, druhá osoba, B, byla jmenována ředitelem a třetí osoba, C, byla jmenována ředitelem - bez toho, že předchozí jmenovaný ředitel byl odvolán.

Pane ministře, to je nehorázné plýtvání prostředky daňových poplatníků. Budete se divit: Já nepožaduji písemnou odpověď, já položím interpelaci písemnou, abych mohl vyjádřit nespokojenost s odpovědí pana ministra. Protože očekávám, že tento člověk neumí nejen odpovídat, ale ani se chovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní má slovo pan poslanec Miloš Melčák. Bude interpelovat ministra životního prostředí pan Libora Ambrozka. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka, který vystoupí se svou interpelací na ministra zdravotnictví pana Davida Ratha.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane ministře, vloni dne 8. prosince jsem vás interpeloval ohledně vaší snahy iniciovat vypovězení mezinárodní úmluvy AGN zadáním výzkumného úkolu Krajinně ekologické, ekonomické a vodohospodářské hodnocení záměru výstavby vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe. Výsledkem vaší snahy je jednostranně zaměřená studie, která není zřejmě dosud dokončena a nebyla řádně oponována. Tehdy jste se vodní koridor Dunaj-Odra-Labe snažil zesměšnit připodobněním tohoto projektu k obracení toků sibiřských řek. Mezitím přišla další povodeň, která připomněla všem obyvatelům naší země, že není doceněna protipovodňová ochrana právě podél plánované trasy tohoto koridoru.

Již minule jsem vás upozornil na to, že negativní postoj, který zaujímáte k tomuto historickému projektu, ohrožuje zájmy České republiky v několika oblastech. Dnes se soustředím na ochranu území Moravy před povodněmi.

Již po povodních v roce 1997 odborníci upozorňovali na protipovodňovou funkci vodního koridoru. Je patrné, že při realizaci dílčích etap tohoto koridoru například kolem měst Bohumín a Olomouc by třeba právě Olomouc vůbec o letošní povodni nevěděla, neboť při existenci vodního koridoru a poldru Dubicko by byla bezpečně ochráněna před stoletou vodou.

Je smutné, že je odkládána a komplikována budoucí realizace tohoto významného evropského projektu, který má pro Českou republiku stejný význam jako Panamský průplav pro Panamu. Největším bohatstvím Panamy je nejužší místo na americkém kontinentu - a my můžeme nabídnout nejnižší místo v Evropě. Zmařit projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe znamená pro naši republiku přijít o dominantní postavení v propojení sítí evropských vodních cest. Znamená to i ignorovat protipovodňovou ochranu Moravy a budoucí nedostatek vody pro toto území.

Vážený pane ministře, nebylo by již na čase hledat řešení po této opakované povodňové katastrofě, když dobře víme, že přijdou další? Je evidentní, pane vážený ministře, že navzdory argumentům a navzdory ničivým důsledkům povodní vaše ministerstvo není ochotno přispět ke společnému komplexnímu řešení koridoru Dunaj-Odra-Labe, a to ani v zájmu ochrany občanů. Právě naopak, jednostranně se snažíte podnikat kroky proti společným zájmům naší země. Když už postupujete takto jednostranně, ač jste členem kolektivního vedení státu, ptám se, kdy bude alespoň zadán oponentní posudek onoho zmíněného výzkumného úkolu, aby se s ním seznámili zástupci příslušných ministerstev.

Žádám vás tímto, vážený pane ministře, abyste ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství nechal zpracovat studii komplexního využití vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe a přispěl tak ke stabilizaci území a respektování mezinárodních dohod, které naše republika podepsala.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní dostává slovo pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat ministra zdravotnictví. Připraví se pan poslanec Vlastislav Antolák se svou interpelací na ministryni školství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, vaši odpověď na mou interpelaci ze dne 9. února ve věci nerespektování závěrů odborných komisí pro celiakální sprue považuji za zcela nedostatečnou, a proto vás interpeluji znovu.

Opakuji jádro problému. V České republice je dosud poznáno asi 5 tisíc nemocných, tj. pouhých 5 až 10 procent nemocných s vrozenou nesnášenlivostí obilovin, ve srovnání s výskytem této nemoci ve světové populaci. To znamená, že až 100 tisíc našich občanů neví dosud, že jsou nemocní touto nemocí, a nevědí to ani jejich ošetřující lékaři. Těchto 100 tisíc nemocných spotřebovává zcela neefektivně péči, podle podkladů Státního zdravotnického ústavu až 1,5 mld. Kč, protože tato péče je jim poskytována na léčení neexistujících nemocí a příznaků, kterými se celiakální sprue projevuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP