Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Nyní vystoupí pan poslanec Vlček, poté pan poslanec Chytka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl upozornit, že nelze takto postupovat u pozměňovacích návrhů, tak jak byly předloženy s odvoláním na tisk, který byl předložen s tím, že souběžně s tímto tiskem byla procedurálně navržena celá řada legislativně technických, které nikdo nezná. Jestliže dostáváme na poslední chvíli komplex pozměňovacích návrhů, tak nemáme možnost se na některé věci připravit. Proto byla zvolena praxe, že se předkládají souběžně písemně poslancům, a zejména u takovýchto složitých věcí, kdy nevíme, co je pozměňovací, co není pozměňovací, navíc ještě opravujeme tisky, ve kterých se tyto záležitosti nacházejí. Myslím si, že tuto praxi bychom měli odmítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Bude reagovat paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane kolego, vy jste se tady včera přiznával ke své právnické profesi. Vy jste mě svým dnešním vystoupením přinutil k tomu, abych celou sadu pozměňovacích návrhů načetla, protože to mi ukládá jednací řád. To, že jsme se po určité době fungování Sněmovny dohodli na způsobu, který znamená, že budou pozměňovací návrhy rozdány v písemné podobě na stolky, mělo zkrátit naše jednání tak, aby nemusely být zároveň načítány, protože poslanec pak má možnost vystoupit na plénu a pouze odkázat na materiál, který byl v písemné podobě rozdán na stoly. Já jsem se pokusila tímto způsobem poukázat na písemné znění, které je rovněž vyhotoveno a všem poslancům bylo rozdáno k dispozici. Jsem přesvědčena, že to takto možné je, ale vzhledem k tomu, že se obávám v případě třetího čtení možného zpochybnění těchto pozměňovacích návrhů, dovolte mi proto, abych dnes pozměňovací návrhy v plném rozsahu načetla. Mně v tuto chvíli nic jiného nezbývá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, ano, ale ne teď, protože jste se přihlásila s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano. Prosím, pane předsedající, abyste mi dal slovo na konci písemně přihlášených.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Janeček také. Jinak já poznámku pana poslance beru. Samozřejmě, je to tak. Pozměňovací návrhy písemně předložené jsou značené jinak, k jinému tisku, ale dámy a pánové, já se vám přiznám k jedné věci, která už příliš mnoho nezmůže, s tím jsme měli začít daleko dřív. Povinností předsedajícího v momentu, kdy se začne předkládat pozměňovací návrh k jinému tisku, je napomenout ho a poté mu odejmout slovo, protože se nevyjadřuje k projednávané věci. Já vím, že praxe v uplynulých měsících byla jiná, tak proto s těžkým srdcem ještě v závěru tohoto volebního období asi budeme moci to tolerovat, ale jinak si myslím, že se s tímto nešvarem do budoucna nedá nic dělat, než to od začátku začít tímto způsobem mýtit, ale to není nic proti těm, kteří dnes vystoupili. A ne k paní poslankyni Dundáčkové, podotýkám, nebo speciálně k ní, ale povinností předsedajícího je, držet poslance v diskusních příspěvcích k tomu, aby hovořili o projednávané věci. Na tom se určitě shodneme. Pokud se odchylují, je mou povinností ho napomenout, pokud neuposlechne, tak je povinností předsedajícího mu slovo odejmout. Tak to prostě je.

Paní poslankyně Dundáčková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já si jen dovolím upozornit, pane předsedající, že na rozdíl od tzv. poslaneckých přílepků, které se opravdu netýkají projednávaného návrhu zákona, v tomto návrhu zákona je obsažena část 22, která se týká notářského řádu. Já jsem se v žádném případě neodchýlila, a to ani v případě správy daní a poplatků, což je část 19. navrženého návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji za toto upozornění. Já jsem vás z toho nepodezíral, proto jsem vás z toho jakoby vyjmul, ale na druhou stranu je velmi nepřehledné tímto způsobem postupovat. Chci jenom upozornit, že pro zbytek tohoto volebního období zřejmě tato praxe bude tolerována a že příští předsedající by si na to měli dát pozor. Nechť to zůstane viset v prostoru této Sněmovny pro červenec nebo kdy se sejde další Sněmovna.

Teď už hovoří pan poslanec Vlček, pak pan poslanec Chytka a pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, děkuji za udělené slovo. Já mám asi pět sad pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy byly rozdány na stůl. Já je jenom pro rekapitulaci zopakuji.

Je to sada pozměňovacích návrhů, která se týká změny zákona o dani dědické, dani darovací a z převodu nemovitostí. To by byla jedna sada. Druhá sada je změna zákona o územních finančních orgánech. Třetí sada je změna zákona o soudních poplatcích, čtvrtá sada je změna obchodního zákoníku. Tady bych si dovolil doplnit v části Účinnost se na konci odstavce Účinnost doplňují slova "s výjimkou části obchodního zákoníku, to je části X, změna obchodního zákoníku, která nabývá účinnosti 1. 9. 2006". Pátá sada pozměňovacích návrhů je změna zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Radim Chytka a poslední pan poslanec Vrbík.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, já se pokusím vrátit ke sněmovnímu tisku 1121, a sice k legislativně technickým návrhům pro druhé čtení tohoto zákona, které jsem spolu s legislativou připravil, které jsem vám rozdal a na které se tímto odkazuji s tím, že bych rád vyzval Ministerstvo spravedlnosti. Proto legislativně technické dáváme teď ve druhém čtení, aby je taktéž bedlivě pročetlo, prokonzultovalo s naší legislativou a v případě, že bude ještě zapotřebí ve třetím čtení předložit další legislativně technické, tak aby ve spolupráci s naší legislativou tak bylo učiněno. To je bod č. 1.

Bod č. 2. Rád bych načetl tři pozměňovací návrhy, které prošly v ústavněprávním výboru, i když poté neprošlo závěrečné usnesení. Pro stenozáznam čtu nyní ze záznamu ústavněprávního výboru z 81. schůze tohoto výboru, která se konala 15. února 2006.

Moje pozměňovací návrhy zní:

Za prvé. Část třetí: Za bod 5 se vkládá nový bod 6, který zní:

"6. V § 87 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a vkládá se odst. 2, který včetně poznámky pod čarou č. 62e) zní: Za druhé. Vedle soudu uvedeného v § 85a je k řízení příslušný také soud, u něhož probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, jde-li o insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek osoby tvořící s dlužníkem koncern. Návětí 62e) a poznámka pod čarou 62e) § 66b obchodního zákoníku."

Ostatní body se přečíslují.

Za druhé. K části 36: Body 14 až 16 se vypouštějí.

Za třetí. Část 95 zní: "Část 95., což je Účinnost, čl. IC. Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. července 2007 s výjimkou ustanovení části 21. čl. XXIII, bod 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007."

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP