(11.10 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Praktický důvod je ten, že i přes četné novely nedošlo k tomu, aby konkursní řízení probíhalo v souladu s představami společnosti, s ekonomickými představami a s představami moderního práva. Stávající zákon už nestačí požadavky praxe naplňovat a nevytváří potřebný normativní rámec pro aplikační praxi. Z tohoto důvodu vláda předložila nový návrh insolvenčního zákona a také zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového insolvenčního zákona.

Nová právní úprava mění přístup k problematice úpadku podnikatelských, ale i nepodnikatelských subjektů. Stěžejním aspektem je posílení sanačního principu, tedy snaha o řešení situace úpadku dlužníka nelikvidačním způsobem, a to s cílem zachovat funkční subjekty v ekonomickém prostředí. V návrhu bych jenom připomněl, že jsou vyjádřeny principy reorganizace a principy, které byly inspirovány pozitivním vývojem insolvenčního práva v ostatních zemích Evropy, ale i v USA.

Nelze pominout stěžejní změnu v přístupu k otázce vlivu věřitelů na probíhající mimosolvenční řízení a možnosti ovlivňovat zásadní rozhodnutí v každé fázi řešení dlužníkova úpadku. V reakci na vzrůstající zadluženost fyzických osob nepodnikatelů obsahuje návrh insolvenčního zákona také nový institut oddlužení, který umožňuje dlužníkovi řešit nastalou situaci po dohodě s věřiteli mimo exekuční režim. Jde o určitou motivaci dlužníka k tomu, aby se choval korektně, a k tomu, aby měl motivaci své dluhy řešit.

Významným přínosem je také zřízení insolvenčního rejstříku na základě publicity, tedy elektronického média, které bude koncentrovat veškeré údaje o insolvenčním řízení včetně systému seznamu insolvenčních správců tak, aby kdokoliv měl možnost se se zanesenými údaji seznámit.

Výčet pozitivních dopadů na právně ekonomické prostředí v České republice není možné taxativně vymezit a lze očekávat především zrychlení a zpřehlednění celého insolvenčního řízení s vlivem na rychlost eliminace nefunkčních subjektů v podnikatelském prostředí a omezený prostor pro nezákonné a spekulativní manipulace s majetkem úpadců. Hlavním principem samozřejmě zůstává uspokojení pohledávek věřitelů. K předkládanému návrhu insolvenčního zákona svědčí kladné hodnotící stanovisko Evropské centrální banky.

Ústavněprávní výbor návrh zákona projednal, za což patří poděkování. Domnívám se, že velmi podrobně a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti předkládá ústavněprávní výbor komplexní pozměňovací návrh, který reflektuje určitý širší konsensus dosažený v ústavněprávním výboru.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti. Ač se mi řádně ohlásil, pořád pana poslance Chytku nevidím jako zpravodaje. Jenom připomenu, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Jak už jsem říkal, usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1120/1.

Vyčkám chvilku na zpravodaje, abychom ho nemuseli měnit, a konstatuji, že mám zatím jednu přihlášku do obecné rozpravy a jednu přihlášku do podrobné rozpravy.

Ještě před zpravodajem pan místopředseda vlády Jiří Havel.

 

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Jiří Havel: Děkuji. Paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych využít vzniklého momentu a rád bych chtěl podpořit insolvenční zákon tak, jak je předložen, jak je předložen v komplexním pozměňovacím návrhu, který prošel ústavněprávním výborem. Chtěl bych zdůraznit, že je to v tuto dobu jedna z nejvýznamnějších norem, která bude procházet Sněmovnou. Chtěl bych říci, že tento zákon završuje cestu, kterou jsme kráčeli celých sedm let. Chtěl bych poděkovat poslancům všech stran za obrovskou vstřícnost při projednávání tohoto zákona a jmenovitě bych chtěl poděkovat panu poslanci Pospíšilovi.

Věřím, páni poslanci a paní poslankyně, že zákon propustíte do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Jiřímu Havlovi. A nyní se slova ujme zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já si myslím, že mohu pouze potvrdit slova svých předřečníků, že ústavněprávní výbor opravdu ve snaze zlepšit celý systém úpadkového práva, či chcete-li insolvenčního řízení, se rozhodl, že vezme vládní návrh zákona, sněmovní tisk 1120, ale taktéž poslaneckou verzi, kterou navrhl pan doktor Pospíšil, a že jsme chtěli, aby vznikl kompromisní návrh tohoto vládního návrhu a poslanecké verze pana doktora Pospíšila. Domníváme se, že se to z velké části povedlo, a kompromis je vám předkládán ve sněmovním tisku 1120/1.

Chtěl bych vám rovněž dát procedurální návrh, aby tento sněmovní tisk 1120/1 byl vzat za základ pro naše další projednávání a abychom v podrobné rozpravě právě k tomuto sněmovnímu tisku dávali pozměňovací návrhy. Zároveň se hlásím do obecné rozpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Pospíšil a poté zpravodaj, který se přihlásil do obecné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych též učinil několik poznámek k průběhu projednávání konkursního práva na půdě Poslanecké sněmovny. Záměrně říkám tento abstraktní termín konkursního práva, protože jak všichni víte, a pan zpravodaj to již připomenul, možná paradoxně se nám na půdě Poslanecké sněmovny potkaly dvě úpravy, dva návrhy téhož, to znamená nového konkursního práva, a to návrh předložený poslanci ODS, které v tuto chvíli zde reprezentuji já, a potom též vládní návrh.

Občanská demokratická strana systematicky a dlouhodobě sleduje kvalitu konkursního práva v České republice a již na půdě této Sněmovny předložila několik novel, které bohužel byly ve větší míře zamítnuty. Poslední rozsáhlá novela, která byla podána nejen poslanci ODS, ale též poslanci jiných politických stran, bohužel skončila nezdarem, a proto jsme předložili celý komplexní nový návrh, který přinášel v zásadě kompletní novou úpravu konkursního práva. Ve stejné době v zásadě dokončila podobnou úpravu též vláda, a proto se potkaly na půdě Sněmovny oba tyto sněmovní tisky. Protože oba tyto tisky byly postaveny na podobné filozofii, na posílení věřitelských práv, to znamená těch, kteří v konkursu jednají o svých penězích, a protože obě úpravy spočívaly na principech snahy zefektivnit a zrychlit konkursní řízení, pokusili jsme se v ústavněprávním výboru vytvořit kompromisní materiál. Ostatně o tom též hovořil zde pan kolega Chytka.

Na druhou stranu chci poděkovat panu vicepremiérovi Havlovi, že byl ochoten k takovémuto jednání, že právní experti vlády a právní experti ODS využili čas během druhého čtení a připravili to, co máte dnes na svých stolcích a co snad bude vzato za základ pro další jednání.

Předpokládám, že budou k tomuto tisku načteny určité pozměňovací návrhy, přesto vás však prosím: Jedná se o velmi složitý zákon, který se vyznačuje tím, že má určitou vnitřní strukturu a vnitřní kompaktnost. Je to v zásadě takový malý kodex, a proto by pozměňovací návrhy měly být též zvažovány i z pohledu, co případné přijetí toho kterého dílčího pozměňovacího návrhu udělá s konečným textem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP