(Jednání pokračovalo v 16.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v jednání. Na pořad 53. schůze Sněmovny je předloženo 11 odpovědí, alespoň prozatím, na vznesené interpelace, s nimiž nejsou poslanci spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanoviska ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednání těchto odpovědí na písemné interpelace. První balík se týká interpelací na předsedu vlády pana Paroubka.

Předseda vlády Jiří Paroubek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Opálky ve věci poškozování výroby v zahradnickém závodě na Brantické ulici v Krnově v letech 2001 až 2005. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1205. Pan Opálka chce vystoupit.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, v říjnu minulého roku jsem se rozhodl vás interpelovat ve věci poškozování výroby v zahradnickém závodě v Krnově. Obrátil jsem se přímo na vás, neboť záležitost se týká několika resortů najednou a dotčení resp. oslovení zástupci státní správy se řešení problému vyhnuli. Nejde mi o vlastní zviditelnění, ale o vyřešení problému. Své interpelace jsem uplatňoval vždy jen písemně, ústně vlastně jen neformálně mimo jednání Sněmovny. Dnes jsem však nucen poprvé interpelovat i prostřednictvím mikrofonu.

Vaše písemná odpověď je koncipována na základě vyjádření a stanovisek odborných orgánů a institucí. Popisuje stav, který je známý z dřívější korespondence a oznámení, které podnikatel, dvojitý inženýr Jaroslav Prášek, kandidát věd, s těmito orgány v průběhu minulého roku vedl. Na žádný z dotazů uvedených v mé interpelaci a v předložené práci, včetně vědecké studie, nebylo nijak odpovězeno. Osobně jsem po seznámení se s problémem došel k názoru, že dochází k porušování zákona o životním prostředí č. 17/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně i v důsledku nečinnosti dotčených orgánů státní správy. Celkový stav je podrobně popsán v materiálu, který mají jednotliví poslanci, který jsem předložil k mé interpelaci, a to včetně zpracované vědecké studie, která původce poškození determinuje.

V zahradnickém závodě, který provozuje inženýr Prášek v Krnově, dochází od roku 2001 k poškozování pěstebních rostlin se stále se zvyšující intenzitou. Rostliny, několik set tisíc ročně, mají opožděný růst, nenakvétání, chřadnou a hynou. Negativní stav se stal kritickým v roce 2003 a zejména pak v červenci roku 2004, kdy došlo k masivnímu úhynu a v důsledku toho i k přerušení expedice zboží po zbytek sezóny. Do této doby nebyl nalezen žádný rozhodující i škodlivý činitel biologického charakteru a ani zavinění způsobená chybami v technologiích, v zálivkové vodě nebo v použitých substrátech. Hypotéza, že se jedná o poškození abiotickými faktory, zřejmě plynného charakteru, vyslovená pracovníky Výzkumného ústavu z Průhonic a pracovníkem Státní rostlinolékařské správy v Opavě v roce 2004, byla potvrzena vlastním výzkumem provedeným v zahradnickém závodě a v okolí podnikatelem a pracovníkem specializované firmy v roce 2005. Výsledek je popsán v odborné studii, který vám byl předán jako součást mé interpelace.

V závodě a okolí byl prokázán nadlimitní výskyt přízemního troposférického ozónu, který je silným oxidačním činidlem a působí na pletiva rostlin, poškozuje je a rostliny hynou. Podotýkám, že troposférický ozón je sekundární látkou znečišťující ovzduší, která v atmosféře vzniká složitými fyzikálně chemickými reakcemi při vysokých teplotách za účasti slunečního záření a za přítomnosti tzv. prekurzorů tvorby ozónu, kterými jsou oxidy dusíku, těkavé aromatické látky apod. Nejvíce prekurzorů je vytvořeno imisemi v automobilovém provozu, ale také například průmyslovou činností. Ozón narušuje ochranu voskových povrchů listů, rozpraská to, podporuje vymývání živin z asimilačních orgánů. Narušuje také svěrací buňky, které zůstávají trvale otevřeny, ozón vniká do pletiv, kde působí vysoké toxicity.

Dle mých informací je problematika troposférického ozónu důsledně propracovaná v USA již řadu let. Systematicky se sleduje a jsou zároveň zpracovány metodiky pro úhradu škod v zemědělství a v lesnictví. Také v zemích Evropské unie je tento fenomén sledován obdobně jako v USA, včetně úhrady vzniklých škod. V naší legislativě je v nařízení vlády č. 350/2002 stanoven cílový i místní limit pro ochranu ekosystému a vegetace. Výše popsaný případ je patrně prvním řádně zdokumentovaným případem v České republice v okrasném zahradnictví, kde jsou zaznamenány velké ekonomické ztráty vedoucí fakticky k likvidaci podnikání a následně ke ztrátě pracovních míst. Podotýkám, že Bruntálsko, kam patří i město Krnov, má v Moravskoslezském kraji druhou nejvyšší nezaměstnanost po Karvinsku.

Ale zpět k věci. Veškeré dosud známé poznatky vedou k závěru, že provozovatel zahradnictví nemá prakticky žádnou možnost své kultury ochránit před působením tohoto abiotického škodlivého faktoru. Jako jediná se jeví nutnost vyhledat emitenta, který ve smyslu platných zákonů v České republice bude muset kromě úhrady škod provést taková technická opatření, která sníží jeho produkci prekurzoru tvorby ozónu.

Ze stanovisek připojených k vaší odpovědi, pane předsedo vlády, vyplývají některé skutečnosti, se kterými lze i nelze souhlasit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP