(10.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Orgán dohledu si vyžádal naše stanoviska k podnětům, také si vyžádal kompletní zadávací dokumentaci včetně nabídek uchazečů. Tyto materiály byly předány ministerstvem ve stanovené lhůtě 6. prosince. V tuto chvíli není známo, zda orgán dohledu zahájil jakékoliv správní řízení v této věci.

Chtěl bych vás na závěr, vážené paní poslankyně, poslanci, upozornit, že příslušné matriály, ze kterých čerpá tato zpráva, jsou průběžně zveřejňovány na webovských stránkách Ministerstva dopravy, což je adresa www.mdcr.cz, a my tam dáváme, jak už jsem řekl ve zprávě, všechny materiály a všechna rozhodnutí, která můžeme zveřejnit, tak aby všichni zúčastnění i široká veřejnost je měla k dispozici.

Pokud bych to měl shrnout, zadávací podmínky i nabídka vybraného uchazeče splňuje veškeré požadavky evropské legislativy, to znamená jak naše podmínky, tak i nabídka. Oba zajišťují nejen dodávku systému, ale také veškeré technologické služby a integraci těchto služeb po dobu pěti let, umožňují inovační technologickou změnu ve kterémkoliv technologickém modulu i před uplynutím pěti let; to je nesmírně významná věc a často je dělán velký otazník, proč jsme se zavázali k nějaké technologii, která možná v budoucnu bude překonána. Ta inovační změna je stanovena přímo v podmínkách, zadavatel si ji kdykoliv může objednat. Systém je vlastně modulární a je povinně modulární. Systém je interoperabilní pro evropský standard 5,8 GHz, což je naprosto v souladu s příslušnou směrnicí o interoperabilitě systému, a je samozřejmě v zadávacích podmínkách i v nabídce splněn požadavek provozovatele i pro možné družicové určování polohy z mobilních komunikací GSM. Tento systém, který je zatím podán a zatím samozřejmě o něm není rozhodnuto, ale je to ona nabídka vítězného uchazeče, umožňuje i družicové určování polohy z mobilních komunikací, je to přímo v nabídce uvedeno.

Cena dodávky vybraného uchazeče je celkem 18 miliard na pět let. Zde bych chtěl říci, že k tomu se připočítá DPH, což rozhodně není náklad státu, ale naopak je to příjem - z 22 miliard jsou čtyři miliardy příjmem státu, a z těch 18 miliard jsou 3 miliardy technologických investic a 15 miliard služeb za pět let.

Tržby z mýtného. Předpokládáme dosažení zhruba 10 miliard korun za rok, to znamená, že celá investice se zaplatí za čtyři měsíce a navíc zůstává veškerá infrastruktura státu. To je velmi důležité a je dobře si to znovu připomínat. To znamená, při nákladech 10 milionů denně vydělá tento systém státu každý den 28 milionů. Obchodní podmínky smlouvy umožňují se za pět let rozhodnout buď pro pokračování při nulových investicích, protože technologie zde bude investována, můžeme se rozhodnout pro pokračování, samozřejmě už s tím, že budou umořeny veškeré náklady, anebo můžeme změnit systém a vypsat nové výběrové řízení.

Pokud budou dotazy na využití telematických služeb, velmi rád k tomu odpovím, protože to byla jedna z podmínek, kdy jsme požadovali aplikaci telematických služeb, které očekáváme, že velmi pomohou při regulaci dopravy a při zkapacitnění komunikací vybrané sítě, a je to také v nabídce maximálně splněno.

Dámy a pánové, myslím, že Ministerstvo dopravy postupovalo velmi odpovědně při zadávání této zakázky. Mohu vás ubezpečit, že vláda velmi důsledně kontrolovala veškeré kroky ministerstva a že se nám společně podařilo připravit takové zadávací řízení, které bude po implementaci vítězné nabídky velmi užitečné a interoperabilní s celým systémem v Evropě, a věřím, že budeme velmi spokojeni, protože naše zásada je, abychom dokázali za prvé omezit určitý tlak tranzitující dopravy tím, že máme ekonomicky podstatně výhodnější tranzit přes české území, což je bohužel dáno směrnicemi Evropské unie, za druhé, že neumíme harmonizovat mezi sebou poplatky železniční dopravní cesty a dopravní cesty pro silniční dopravu a tento způsob to umožňuje, tudíž může mít za následek přenesení části nákladní dopravy na železnici, a za třetí samozřejmě je to ten finanční efekt, o kterém jsem hovořil - každý den 28 milionů výnosů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru dopravy panu Milanu Šimonovskému a zahajuji všeobecnou rozpravu. Zatím mám přihlášky pana poslance Máčeho, Filipa, Františka Beneše, Ladislava Šustra a Františka Koníčka. Jako první vystoupí pan poslanec Miroslav Máče a zároveň ho požádám, aby se ujal role, na kterou se určitě těší, je to role zpravodaje k tomuto bodu.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený předsedající, vážení kolegové, přestože v této Sněmovně jsem téměř týden, musím se odvážit, abych vystoupil proti ministrovi koaliční vlády. Nebudu zde číst nějaké hluboké prohlášení, všechny znalosti jsou z těchto dokumentů (ukazuje), a musím se vyjádřit k tomu, co tu pan ministr neřekl.

Pan ministr v podstatě ve svém materiálu vychází z prvního data 10. června 2005, což považuji za druhé dějství této tragikomedie. První dějství nějak jaksi zapomněl říci a raději ho tají. Ono také není proč se s ním vytahovat. Do května roku 2004 v podstatě neměl nějaký velký, enormní zájem toto mýto nějak rozjeti. Z tohoto důvodu se iniciativy ujal Státní fond dopravní infrastruktury a v usnesení vlády toto bylo deklarováno následovně, je to usnesení vlády číslo 481 z 19. května 2004, kde se říká, že vláda souhlasí s vytvořením projektového týmu v gesci Státního fondu dopravní infrastruktury, který zabezpečí činnosti související s přípravou a zavedením výkonového zpoplatnění. Současně tímto usnesením vláda ukládá ministru dopravy, aby ustanovil v gesci Státního fondu dopravní infrastruktury řídící skupinu, která bude koordinovat činnost projektového týmu pro realizaci zavedení výkonového zpoplatnění.

Ano, skutečně Státní fond dopravní infrastruktury se této iniciativy ujal, trvalo trochu déle, než byla řídící skupina svolána a samozřejmě jmenována, nicméně vlastní činnosti začaly v srpnu roku 2004. Již na počátku státní fond, a konkrétně odbor výkonového zpoplatnění, dostal úkoly téměř nereálné. První bylo: do konce října připravit zákon o pozemních komunikacích týkající se tohoto mýta a současně připravit zadávací podmínky pro veřejnou soutěž. Těchto úkolů, ač byly téměř nesmyslně podány v daném termínu, tyto úkoly byly splněny i s tím, že veškerý harmonogram se dělal tak, aby mýto bylo spuštěno k 1. 1. 2006. To byl striktní požadavek pana ministra. K tomuto státní fond vytvořil tyto materiály, předal je panu ministrovi, nicméně pan ministr na vládě předal materiály trochu jiné, materiály, které byly vypracovávány na Ministerstvu dopravy, čehož se účastnili poradci z rakouského ministerstva s firmou Deloitte. Tyto materiály byly předřazeny materiálům Státního fondu dopravní infrastruktury a byly prezentovány vládě tak, že to je ten správný cíl.

Rozdíl je tu jeden. Státní fond dopravní infrastruktury neříkal žádné konkrétní řešení, neříkal, jak má vypadat organizace mýta, neříkal technologii. Chtěl, aby tato diskuse tu vznikla. Nabídl formu koncesní, formu společností PPP. Měl to být vzorový projekt systému Public Private Partnership.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP