(17.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Jsem přesvědčen, že oproti vládnímu návrhu komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru představuje přesně vyváženou optimální podobu návrhu zákona, který by Poslanecká sněmovna měla přijmout. Přesto mi dovolte, abych zejména v oblasti zpřesnění fungování tohoto návrhu zákona v podrobné rozpravě navrhl některé pozměňovací návrhy.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že bylo akceptováno rozšíření okruhu osob, na které by se měl vztahovat zákon o střetu zájmů, že byl sjednocen termín, ke kterému by se měla podávat jednotlivá oznámení, že byl snížen dokonce i limit pro oznámení o příjmech a o darech, vzhledem k tomu, že byla rozšířena možnost o nahlížení do registrů pro všechny občany, domnívám se, že je potřeba některá ustanovení, se kterými pracoval ústavněprávní výbor, dopřesnit, specifikovat. Zejména jsem přesvědčen, že stojí za to, jakkoliv vím, že o tom ústavněprávní výbor diskutoval, abychom na plénu zvážili možnost zavedení skutečně univerzálního dokladu, formuláře, tak aby při správě obrovského množství jednotlivých podání, respektive přiznání, bylo možné je lépe spravovat, lépe se v nich orientovat, lépe se v nich vyznat, tak vytvořit onen formulář.

Současně se domnívám, že velmi správný krok, který byl zvolen, je umožnění komunikace směrem k registrům elektronickou cestu. Myslím si, že toto je velmi progresivní krok ze strany ústavněprávního výboru. Současně se ale domnívám, že právě kvůli ochraně dat, která v těchto registrech budou, a budou to poměrně obsáhlé registry, by bylo dobré pokusit se ještě o posílení ochrany těch práv osob, které jsou vedeny v těchto registrech. V tomto smyslu také podám ještě některé zpřesňující pozměňovací návrhy ryze technického charakteru.

Dovolte mi závěrem říci, že považuji za velmi prozíravé rozhodnutí ústavněprávního výboru, a to stanovit účinnost zákona k 1. lednu 2007. Možná se zde najde někdo, kdo bude mít pocit, že je to příliš pozdě, že by účinnost měla být stanovena podstatně dříve. Nemám ten názor. Myslím si, že tato účinnost umožňuje za prvé dostatečně dobře se připravit pro vedení registrů, se kterými tento návrh zákona počítá, a současně představuje takto definovaný zákon jasně stanovená pravidla hry, která se ale nemění uprostřed hry. Jsou to pravidla hry, která začnou platit od 1. ledna 2007, a platí tedy, že každý, kdo hodlá například kandidovat do Poslanecké sněmovny v příštím roce, každý, kdo v roce 2006 hodlá kandidovat do Senátu, každý, kdo v roce 2006 hodlá kandidovat do městského a obecního zastupitelstva, bude vědět, podle jakých pravidel může nebo nemůže pracovat v té či oné veřejné funkci. Tedy neznamená to zásah do již běžících mandátů, ale je to jasná zpráva o tom, jaká pravidla budou platit, a každý bude mít možnost se tomu přizpůsobit, eventuálně se rozhodnout, že za těchto okolností nechce tyto veřejné funkce zastávat.

V každém případě mi dovolte, abych z tohoto místa podpořil komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Jsem skutečně přesvědčen o tom, že představuje velmi kvalitní základ, který může být předpokladem přijetí kvalitního, funkčního zákona o střetu zájmů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Radim Chytka. Připraví se paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, já bych rád navázal na slova zpravodaje ústavněprávního výboru pana doktora Křečka s tím, abych okomentoval onen komplexní pozměňovací návrh, který ústavněprávní výbor vypracoval, který vám byl předložen. Jsem rád, že jsme jej vzali za základ pro naše další jednání.

Společně se svými kolegy jsme vycházeli z filozofie, že by se tento zákon měl týkat všech osob, které přicházejí do korupčního prostředí. To byla vlastně myšlenka prvá. Myšlenka druhá byla, aby tento zákon byl funkční, protože pokud jakýkoliv zákon není vymáhatelný, pak samozřejmě postrádá smyslu.

Co se týče okruhu osob, z toho důvodu jsme navrhli, aby zde byli i vedoucí pracovníci exekutivy, aby zde byli vedoucí pracovníci jednotlivých ministerstev, aby zde byli vedoucí pracovníci krajů, měst a obcí, tedy všude tam, kde se rozhoduje o veřejných zakázkách. Pokud jsme i v trestním právu, pak jsme navrhli rozšíření kromě soudců i o Policii České republiky či státní zastupitelství.

Co se týče oné funkčnosti. V celém zákoně byly všechny termíny sjednoceny do jednoho jediného termínu a tím je termín do 30. června následujícího roku. Schválně jsem zdůraznil onu předložku "do", protože 30. červen byl zvolen z toho důvodu, že to je ten nejposlednější termín, kdy můžeme podat daňová přiznání, ale může jej někdo podat samozřejmě i 31. března. Může na tom pracovat již po Novém roce. To je myslím ta správná chvíle, kdy se dotyčný taktéž může tedy přiznat. Velice bych se přimlouval, aby ministerstvo zde vypracovalo onen formulář, jak o tom již mluvil i kolega Langer. Do těchto formulářů tedy na počátku Nového roku oznámí veškeré své činnosti, které v minulém roce proběhly. Podá oznámení o svém movitém či nemovitém majetku a oznámení o svých příjmech.

Když jsem u přiznatelných příjmů, zde bych upozornil, že ona hranice se snížila z 300 tisíc na 100 tisíc korun českých. Dále místo lidových tribunálů, kterým se říkalo rady, ústřední rady a krajské rady, které měly posuzovat, zdali tento zákon je dodržován, tak my jsme navrhli, a myslím, že v souladu s našimi jinými právními předpisy, že platí-li nějaký zákon a někdo ten zákon nedodržuje, pak nemůže rozhodnout nikdo jiný než soud. Nahradili jsme tyto lidové tribunály soudy, které by měly rozhodovat ve správním soudnictví.

Jenom taková poznámka na okraj. V radách měl nominovat své zástupce například i Svaz měst a obcí. Ten nám písemně i ústně potvrdil, že v žádném případě by do takovýchto rad nikoho nenominoval.

Návrh na zahájení řízení může podat každý, kdo má důvodné podezření z porušení zákona. Myslím, že i toto ustanovení je ku prospěchu věci.

Poslední má poznámka - pokuty. Pokuty byly rozvrstveny podle závažnosti, to znamená, že 3 tisíce korun je tam, kde existuje nedodržení termínu, 100 tisíc korun je tam, kde jsou uvedeny údaje neúplné či nepřesné, a půl milionu, tedy 500 tisíc korun, je tam, kde by dotyčný funkcionář porušil tento zákon a získal by například neoprávněný prospěch. Já jsem s některými kolegy taktéž ještě uvažoval o tom, že pokuty by měly být navázány na výši platu, ale protože jsme se nedohodli na definici, co je to plat, co se tam vše bude počítat či nebude počítat, tak jsme se nakonec přiklonili k těmto absolutním hodnotám.

Na závěr bych chtěl říci, že se domnívám, že komplexní pozměňovací návrh vypracovaný ústavněprávním výborem je dobrý základ pro naše další jednání. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP