(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat bodem

 

232.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 51. schůze Poslanecké sněmovny jsou předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení paragrafu 112 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko, ani o ní dále nejedná." A nyní přistoupíme k projednávání těchto odpovědí na písemné interpelace.

Tehdejší ministr zdravotnictví Zdeněk Škromach odpověděl na interpelaci pana poslance Jozefa Kochana ve věci volného prodeje Postinoru. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1196. Já k této odpovědi na písemnou interpelaci otevírám rozpravu a jako první se hlásí pan poslanec Jozef Kochan.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. V první řadě bych chtěl upozornit, že se jedná vysloveně o odborný problém, a mojí snahou je, aby kontraceptivní přípravek Postinor nebyl volně k prodeji. Z tohoto důvodu jsem interpeloval písemně předtím paní ministryni Emmerovou, potom pana ministra Škromacha, od kterého jsem obdržel odpověď, ve které se mně nezdají některé obecné důvody, které uvádí.

Já si dovolím několik bodů z této odpovědi přečíst: "Upozorňuji úvodem, že skutečnost, že byla předložena žádost o registraci určitého léčivého přípravku nebo že probíhají změny v jeho registraci, je předmětem obchodního tajemství, a proto ji nelze bez souhlasu žadatele zveřejnit. Proto vám mohu odpovědět pouze v obecné rovině ve vztahu k posuzování žádostí o změnu způsobu výdeje léčivých přípravků obsahujících léčivou látku levonorgestrel a určených pro nouzovou antikoncepci. Zdůrazňuji, že v tomto případě nejde o abortiva, ale o léčivé přípravky bránící nechtěnému početí." To je jeden bod.

A druhý bod z odpovědi je: "Zjednodušeně se dá říci, že velký význam pro umožnění výdeje léčivého přípravku bez lékařského předpisu mají formulace indikací přípravku, které navrhují výrobci, a jejich srozumitelnost. Dále jsou posuzovány možnosti pacientů rozlišit chorobný stav, míra rizika jeho chybné diagnózy, možnost zanedbání závažnějších onemocnění, dosavadní zkušenosti s léčivou látkou, velikost balení přípravku s ohledem na možnost intoxikace a zneužití, léková forma přípravku s ohledem na vhodnost a praktičnost podání." To je druhá věc z odpovědi.

A ta třetí: "Pokud se týká možných rizik léčivého přípravu, lze uvést, že tato rizika jsou považována za nižší než rizika při případné interrupci nechtěného těhotenství. Existují rovněž způsoby, jak i v případě výdeje bez lékařského předpisu pomocí vhodných programů řízení rizik ve spolupráci držitele rozhodnutí o registraci, odborné - lékárnické a lékařské - veřejnosti případná reziduální rizika ještě snižovat, a to i pod úroveň rizik spojených s výdejem přípravku na lékařský předpis. Nelze proto ze samotné skutečnosti, že léčivý přípravek podléhá či nepodléhá výdeji na lékařský předpis, zjednodušeně odvozovat míru rizik pro jeho uživatelky. Rovněž je třeba zvažovat míru prospěchu a rizik u jednotlivých skupin potenciálních uživatelek, například u mladých dívek a žen různých věkových skupin, a případná rizika vážit proti rizikům interrupcí, nechtěných těhotenství či hormonálních kontraceptiv. Jestliže uvádíte, že výbor České gynekologicko-porodnické společnosti považuje výdej vámi zmíněného léčivého přípravku za nežádoucí, mohu vám sdělit, že naopak značná část odborné veřejnosti považuje možnost jeho výdeje bez lékařského předpisu při splnění určitých vymezených podmínek za přijatelnou či dokonce prospěšnou." To je třetí bod, který si myslím, že je nejzávažnější z toho, co jsem dostal v odpovědi, a já bych si dovolil odcitovat několik svých poznámek a potom ještě i názor České gynekologicko-porodnické společnosti.

1. Skutečně nejde o abortivum. Nidované vyvíjející se embryo lék neohrozí. Zabraňuje ale početí i tak, že znemožní oplodněnému vajíčku nidaci v děloze, a tím i jeho další vývoj, což ve skutečnosti vede k odumření již počatého těhotenství.

2. Nikdo z odborníků nepochybuje o tom, že použití Postinoru je pro ženu méně rizikové než provedení interrupce. Proto je také ve všech případech akutního rizika lék předepsán. Dostupnost této služby na území České republiky nelze zpochybnit, poskytují ji všechna gynekologická a zdravotnická zařízení.

3. Nesmí však být opakovaně používán místo přípravků hormonální antikoncepce, tedy je jeho riziko pro uživatelku významně vyšší. A v tom spočívá riziko volného prodeje. Před několika lety uskutečněný experiment volné dostupnosti Postinoru v Maďarsku prokázal významný pokles uživatelek antikoncepce u dívek do dvaceti let věku, což vedlo ke zvýšenému počtu nepravidelných krvácení a dalším nežádoucím účinkům s užitím léku spojených.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP