(16.30 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Dalším významným prvkem návrhu insolvenčního zákona je důraz na jednotnost insolvenčního řízení a minimalizaci časové náročnosti celého procesu. S ohledem na specifickou povahu úpadkové problematiky nelze opomenout stěžejní změnu přístupu k otázce vlivu věřitelů na probíhající insolvenční řízení a možnosti ovlivňovat zásadní rozhodnutí v každé fázi řešení dlužníkova úpadku. V reakci na narůstající výskyt fyzických osob nepodnikatelů obsahuje návrh insolvenčního zákona také nový institut oddlužení, který umožňuje dlužníkovi řešit nastalou situaci po dohodě s věřiteli mimo exekuční režim, samozřejmě s potřebnou motivací dlužníka.

Dalším přínosem pro problematiku úpadkového práva, zejména pro publicitu údajů o insolvenčním řízení, je zavedení insolvenčního rejstříku, elektronického média, který bude koncentrovat veškeré údaje o insolvenčních řízeních včetně seznamu insolvenčních správců s tím, že kterýkoli subjekt se bude mít možnost s obsaženými údaji seznámit, samozřejmě s výjimkou informací, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu.

Úpadkové právo významně ovlivňuje postavení různých skupin subjektů, které formulují často protichůdné požadavky na právní úpravu. Odlišné nároky vznášejí malí a střední podnikatelé, zcela jiné bankovní sektor a velcí věřitelé. Při přípravě návrhu zákonného textu bylo tedy nutné nalézt nezbytné formulační, věcné a koncepční kompromisy, což se samozřejmě promítlo do náročnosti prací a časové náročnosti realizace takového projektu. S ohledem na složitá jednání a s přihlédnutím ke snaze nalézt nejvhodnější formulaci zákonných textů a významnému úsilí spolupracujících stran lze konstatovat, že byly připraveny takové návrhy, které obsahují představu o budoucí podobě úpadkového práva v České republice, a to nejen předkladatele, ale i širšího spektra ostatních subjektů.

Navrhovaná změna úpadkového práva se jistě pozitivně projeví svými dopady na právně ekonomické prostředí v České republice. Zejména lze očekávat zrychlení a zpřehlednění celého insolvenčního řízení s vlivem na rychlost eliminace nefunkčních subjektů v podnikatelském prostředí a omezení prostoru pro nezákonné a spekulativní manipulace s majetkem úpadců.

Z povahy úpadkového práva zcela zjevně vyplývá provázanost s mnohými oblastmi veřejného práva, zejména právem daňovým, ale i s mnohými předpisy práva soukromého. K zajištění potřebných navazujících úprav vláda proto připravila a předložila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku, který má být projednán jako následující bod. Domnívám se proto, že nebude zcela nezbytné, abych tento zákon fakticky uváděl samostatně, nicméně je na místě aspoň z procedurálního hlediska přednést úvodní slovo.

Dámy a pánové, navrhuji, aby tento návrh zákona byl propuštěn k projednání ve výboru či ve výborech podobně jako návrh poslanecký. Jsem přesvědčen, že výhodou vládního návrhu je jakási standardizace legislativního procesu, tedy široké připomínkové řízení, podrobení kritice ze strany Legislativní rady vlády, nicméně se nebráním tomu, aby při práci ve výboru byl tento návrh obohacen o některé prvky z návrhu poslaneckého.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní žádám zpravodaje o zpravodajskou zprávu. Pan poslanec Chytka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vše, co jsem řekl o sněmovním tisku 1044, tedy o poslaneckém návrhu pana doktora Pospíšila a dalších, vše to platí i pro sněmovní tisk 1120, pro vládní návrh zákona ohledně konkursu a vyrovnání, řešící oblast úpadkového práva. Já tedy i tento sněmovní tisk doporučuji propustit ústavněprávnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod číslo 44. Zahajuji bod číslo 45, kterým je

 

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
/sněmovní tisk 1121/ - prvé čtení

 

Znovu bych požádal pana místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti, aby se ujal úvodního slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak jsem avizoval, předložený sněmovní tisk reaguje na změny, které budou vyvolány přijetím návrhu zákona o úpadku. Jde o tzv. změnový zákon, již jsem ho zmínil v úvodním slovu k předchozímu bodu. Žádám i v tomto případě, aby byl propuštěn do druhého čtení k podrobení diskusi ve výboru či ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní znovu požádám pana zpravodaje Radima Chytku, aby uvedl svou zpravodajskou zprávu v zahájeném bodě číslo 45.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, jak jistě všichni očekáváte, jestliže jsem doporučil, aby vládní návrh zákona řešící úpadkové právo byl postoupen ústavněprávnímu výboru k projednání, tak samozřejmě doporučuji, aby totéž platilo pro sněmovní tisk 1121. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod číslo 45. Zároveň zahajuji sloučenou rozpravu k bodům 134, 44 a 45, tedy k tiskům 1044, 1120 a 1121. Konstatuji, že neeviduji žádnou písemnou přihlášku do rozpravy ani k jednomu ze tří zahájených bodů ve společné rozpravě. Ptám se tedy, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, takže sloučenou obecnou rozpravu končím.

 

Po skončené sloučené rozpravě musím konstatovat, že tady není žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí a budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Nejdříve k bodu 134, který zahajuji jako přerušený, a konstatuji, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Já počkám, až lidé vyslyší mé zvonění a ti, kteří mají zájem hlasovat o těchto návrzích, se vrátí do sněmovny. Mezitím vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání tisku 1044 k projednání ústavněprávnímu výboru. Je nás tady přece jen víc než vidím na obrazovce. Ještě malý moment.

 

Už mohu zahájit hlasování pořadové číslo 510 a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 510 z 83 přítomných 80 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, lhůta k projednání je podle jednacího řádu. Končím bod číslo 134.

 

Zahajuji přerušený bod číslo 44. Ani tady ve sloučené rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 511, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 511 z přítomných 88 pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Končím bod číslo 44.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP