(15.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tuto interpelaci. Dalším interpelujícím bude pan poslanec Václav Exner, který bude interpelovat ministra financí Bohuslava Sobotku.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, bylo oznámeno, že Rádio Svobodná Evropa se od Václavského náměstí přemístí na nové místo, na Hagibor. V té souvislosti vás prosím o odpověď na otázky, jaký je věcný a právní stav tohoto jednání a jací jsou jeho účastníci, do kdy platí současná smlouva o pronájmu budovy a zda to stačí, nebo bude dále prodloužena, a jaký bude ekonomický režim budoucího uspořádání. Také by měl zajímalo, jak se plánuje, že bude financován přesun této organizace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Prosím pana ministra Sobotku, aby na ni odpověděl. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych říci, že původní nájemní smlouva k budově bývalého Federálního shromáždění byla uzavřena Ministerstvem financí se souhlasem vlády České republiky v prosinci roku 1994, a to na pět let s možností opce pro Rádio Svobodná Evropa na dalších pět let. Rádio využilo práva opce po pěti letech a nájemní smlouva byla z toho titulu prodloužena až do konce roku 2004, kdy tato nájemní smlouva vypršela. 29. 12. 2004, po vypršení původní nájemní smlouvy, byla uzavřena nová nájemní smlouva, a to nájemní smlouva na dobu již kratší, bez možnosti další opce, to je nájemní smlouva pouze na dobu určitou, a to na dobu tří let, to je do 31. 12. 2007. Následně byl uzavřen také dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi Ministerstvem financí a Rádiem Svobodná Evropa, a to 12. srpna letošního roku, z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna České republiky opustila několik místností, které do té doby v budově bývalého Federálního shromáždění užívala.

Musím říci, že termín, který byl nakonec dohodnut a schválen vládou České republiky pro užívání budovy bývalého Federálního shromáždění Rádiem Svobodná Evropa, byl stanoven tak, aby pokrýval zcela, ale pouze to období, které bylo signalizováno jako období, které potřebuje tato instituce pro to, aby se mohla přestěhovat na jiné místo. Záměr přestěhovat tuto instituci na jiné místo byl diskutován právě v souvislosti s uzavřením nové smlouvy tak, aby nová smlouva nebyla uzavřena na období delší než období, které je nezbytně nutné pro to, aby se tato instituce mohla definitivně přestěhovat na nové místo.

Následně tedy, tak jak bylo ze strany Rádia Svobodná Evropa deklarováno, zveřejnilo toto rádio záměr na získání nového sídla v lokalitě na pomezí Strašnic a Vinohrad hl. m. Prahy, v lokalitě, která je známa pod názvem Hagibor. Je to na nestátních pozemcích, a pokud jde o náklady na přesun této instituce, tak na těchto nákladech se česká vláda žádným způsobem nepodílí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní pana poslance Exnera, aby doplnil svoji interpelaci.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, zajímalo by mě, jestli dodatek uzavřený před několika dny obsahuje také změnu nájemních podmínek, nejen pokud jde o rozsah, ale také například o ekonomické hodnocení, to znamená, jestli i další místnosti využívá Rádio Svobodná Evropa v rámci dosavadní ceny 1 Kč/den.

Dále jsem se ptal, jaký je stav jednání o přesunu. Odpověděl jste mi, že pozemky jsou soukromé, ale to pravděpodobně nevyčerpává celou tu věc. Mám tomu rozumět tak, že dále už nebude žádný vztah s vládou České republiky nebo s institucemi České republiky a Česká republika dále bez jakýchkoliv komentářů souhlasí s umístěním této rádiové stanice na našem území, protože jde o velmi politickou záležitost, aniž by k tomu bylo cokoliv dále potřeba?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pokud jde o finanční aspekty, chtěl bych říci, že pokud jde o onu smlouvu mezi rokem 1994 a 2004, byl to nájem za symbolickou částku, tak jak to v té době umožňoval zákon o majetku státu. Nájemce, Rádio Svobodná Evropa, investoval za toto období několik desítek milionů korun do budovy, například v rámci rekonstrukce výtahů, trafostanice, hygienických center, došlo k výměně vnitřních dveří, podhledů, k instalaci bezpečnostních opatření, která souvisela s provozem budovy. Ačkoliv nájem byl za symbolickou částku, v tom období let 1994 až 2004 nájemce investoval do nejnutnějších oprav a údržby této budovy.

Pokud jde o otázku, jaká je vazba mezi onou úpravou a dodatkem ke smlouvě, jedná se o to, že jakékoliv změny v užívání budovy musí být nově smluvně definovány, to znamená, jedná se o to, že bylo v každém případě nutné uzavřít novou smlouvu. V tuto chvíli prostory, které opustila Poslanecká sněmovna, alespoň nemám informace, že by byly nějakým jiným způsobem využity ze strany Rádia Svobodná Evropa. Touto informací v tuto chvíli Ministerstvo financí nedisponuje, pouze jsme upravili situaci tak, aby smluvní dokumentace odpovídala reálnému stavu.

Přirozeně otázka dalšího využití celé budovy poté, kdy se Rádio Svobodná Evropa přestěhuje, bude předmětem dalšího jednání vlády. V každém případě zákon o majetku státu zná přesný mechanismus, jakým je potřeba nakládat s takovýmito budovami, jež jsou ve vlastnictví státu, čili bude podle mého názoru možné i v debatě s hlavním městem Prahou hledat optimální využití pro tento státní majetek.

Pokud jde o dotaz, který se týkal vztahu mezi českou vládou a Rádiem Svobodná Evropa, musím říci a znovu zopakovat, že náklady na přestěhování Rádia Svobodná Evropa nehradí česká strana. V tuto chvíli nové sídlo Rádia Svobodná Evropa bude založeno čistě na komerčních podmínkách v dané lokalitě, jeho výstavba bude regulována obecnými zákony České republiky a umístění tohoto sídla už nebude založeno ani definováno žádnou smlouvou mezi Rádiem Svobodná Evropa a vládou České republiky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci a přejít k další. Tou je interpelace pana poslance Radima Chytky na ministra dopravy Milana Šimonovského ve věci zpoplatnění R56.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, občané Moravskoslezského kraje se již delší dobu těší na dálnici D47, která má napojit Ostravu na dálniční síť, spojit ostravský region s Prahou. Tato dálnice má být dostavěna podle původních plánů koncem roku 2008. Nyní se z médií s překvapením dozvídáme, že v moravskoslezském regionu již existuje dálnice a my jsme o ní pouze nevěděli. Pravda, nejde o dálnici, jde o rychlostní komunikaci, nespojuje Ostravu s Prahou, ale spojuje Ostravu s Frýdkem-Místkem, nenapojuje ostravský region na dálniční síť České republiky, ale napojuje ostravský region na krásné beskydské pastviny, které jsou kolem Frýdku-Místku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP