(14.40 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

V souvislosti s útoky jsme se například dozvěděli, že se rozhodně česká vláda hlásí k úsilí celosvětové politiky protiteroristické koalice, že ve spolupráci se spojenci bude posilovat vojenskou obranyschopnost České republiky včetně čelit teroristickým útokům. Přesto, pane premiére, na klíčovém jednání EU o terorismu chyběli oba čeští resortní ministři. Táži se - proč?

Dále jsme se dozvěděli, že česká vláda posílí ochranu na ruzyňském letišti a v elektrárnách a bude veřejnost informovat o možnostech, které v případě napadení jsou připraveny nebo budou realizovány v oblasti civilní obrany. Znovu připomínám, že v akčním plánu, který byl zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra i vlády v roce 2003, jsou úkoly stanovené pro vládu ČR znějící např. zajišťovat vzdušný prostor ČR a zájmové objekty, zvýšit bezpečnost letišť a letového provozu. V tomto smyslu byly dány některé úkoly, např. zpracovat a předložit k projednání ve vládě materiál o možnostech zavádění nové detekční techniky nebo její modernizace a o možnostech vybavení letiště Praha-Ruzyně systémem programovatelných podtlakových komor, termín konec roku 2004. Právě tak prověřit technické a personální kapacity krizového řízení, zajistit informovanost obyvatelstva. Všechny tyto úkoly byly dány s konkrétními termíny.

Ptám se vás, pane premiére: Byla příslušná opatření od roku 2003 učiněna, nebo budou teprve připravována a budou učiněna? Pak se ptám kdy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o respekt k časovému limitu. Nyní prosím předsedu vlády.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji za shovívavost, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní poslankyně, neodpovím na to, proč nebyla některá opatření dokončena nebo byla-li dokončena do roku 2004. Do konce roku 2004 jsem byl v úplně jiné funkci a měl jsem úplně jiné starosti. Na některé specializované věci vám musím dát písemnou zprávu.

Hovořila jste o tom, že jste se nedozvěděla nic nového, že jste byla znepokojena. Myslím si, že nejste sama, kdo je situací znepokojen. Určitě je znepokojena i vláda republiky. Proto například přichází s některými novými myšlenkami, jako je například protiteroristické cvičení.

To, že chyběli ministři na jednom ze zasedání v Bruselu: Ano, bylo klíčové zasedání vlády, ministři nebyli přítomni, byli zastoupeni svými náměstky, kteří - při vší úctě k ministrům - jsou v problematice ještě o nějaký detail zorientovanější.

Tolik k některým vašim výtkám.

Mohl bych hovořit velmi podrobně o některých záležitostech. Budu se věnovat jen některým věcem, jak vás zajímají.

Pokud jde o protiteroristická opatření České republiky, navzdory dosud klidné situaci, která v České republice je, je Česká republika zemí, která věnuje protiteroristickým opatřením velkou pozornost. Počínaje rokem 2002 je každoročně vypracováván materiál Národní akční plán boje proti terorismu. Jedná se o dokument, který sumarizuje základní úkoly, které je třeba v rámci České republiky splnit, aby se zvýšila připravenost země k reakci na možnost teroristického útoku proti jejím zájmům doma i ve světě. Úkoly, které dokument obsahuje, jsou ukládány všem ministerstvům a řadě ústředních orgánů státní správy. V současnosti se připravuje již čtvrtý dokument tohoto druhu, jehož projednání se předpokládá během jednání Bezpečnostní rady státu dne 6. září. Text aktualizace Národního akčního plánu boje proti terorismu přímo reaguje jak na vývoj na úrovni EU, tak na aktuální zhoršení mezinárodně bezpečnostní situace, jak se vztahují k teroristickým útokům v Londýně ve dnech 7. a 21. července a pozdějším útokům v Šarm aš-Šajchu dne 23. července a v dalších dnech.

Na základě závěrů jednání ústředního krizového štábu, kterého jsem se také zúčastnil dne 25. července, byly všechny zainteresované složky vyzvány k tomu, aby předložily nové náměty na zkvalitnění bezpečnostního prostředí České republiky, které byly do Národního akčního plánu bezodkladně zapracovány. Přednesené náměty se týkaly - jsou předány a sesumarizovány - zpřísnění režimu během přepravy nebezpečných látek a zboží po pozemních komunikacích, širšího využívání městských kamerových systémů pro potřeby bezpečnostních složek, navýšení počtu speciálně vycvičených psů, tzv. bombočuchů, k detekci výbušnin, spolupráce Ministerstva zahraničních věcí a Policie ČR v oblasti vízové politiky, prohloubení komunikace s veřejností a instruktážní činnosti ve spolupráci se sdělovacími prostředky zintenzivněním nácviku koordinace záchranných a bezpečnostních složek, modernizace systému vyrozumění a varování obyvatelstva, vyčlenění sil a prostředků Armády ČR při hrozbě a řešení následků možného teroristického útoku, jinak řečeno zakalkulování Armády ČR do systému boje proti hrozbě teroristického útoku, zavedení přísnějšího režimu v rámci migrace, účinné ochrany při možném útoku zbraněmi hromadného ničení, zejména biologickými zbraněmi, a obecně ochrany důležitých objektů.

Pokud vás bude problematika zajímat podrobněji, např. z úrovně připravenosti ČR na případný teroristický útok, myslím si, že Rada EU k terorismu, která tady měla misi 23. až 25. listopadu 2004, hodnotila úroveň protiteroristických opatření ČR. Česká republika byla výslovně označena za zemi, která ačkoliv nebyla s terorismem dosud konfrontována, je na eventualitu boje s touto hrozbou velmi dobře připravena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předsedovi vlády. Ptám se paní poslankyně, jestli využije možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane premiére, já také mám v rukou Národní akční program boje proti terorismu a stejně jako vy bych z něj mohla předčítat, ale Národní akční plán je věc jedna a plnění opatření v něm obsažených je věc druhá. To je to, na co jsem se vás ptala, protože jsem předpokládala, že v létě letošního roku jste již byl premiérem této země. První, k čemu došlo, bylo právě vyhodnocení opatření, která Národní akční plán boje proti terorismu obsahoval. Budeme-li mít na jedné straně jen akční plány a nebudeme je plnit, veškerá mediální sdělení budou stejně účinná, jako když jsme se v létě dozvěděli, že Ministerstvo vnitra připravuje v rámci zvýšeného boje proti drogové problematice a zneužívání návykových látek kontrolu makových polí v České republice.

Využívám vašeho slibu, pane premiére, že předložíte přehled opatření, která byla realizována. Myslím, že to společně já jako interpelující a vy jako premiér dlužíme občanům této země, bude je to zajímat. Pokud byste tak neučinil, podám písemnou interpelaci a své otázky zopakuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra o reakci na toto vystoupení.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím si, paní poslankyně, že to nebude problémem, že nebudete muset podávat písemnou interpelaci. Vyhodnocení dostanete. Myslím si, že to je věc, kterou mají občané právo vědět. Zdůrazňuji ale, že je potřeba tento národní plán doplnit o řadu nových přístupů v této věci, protože doba se změnila mění.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tuto interpelaci máme za sebou. Další je interpelace paní poslankyně Aleny Páralové ve věci důchodového systému. Další bude poslanec Martin Říman.

Nyní prosím paní poslankyni Páralovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane premiére, 27. července otiskly Lidové noviny váš článek s názvem My o voze, oni o koze, aneb Páralův monotónní seriál. V článku jste označil oficiální návrh důchodové reformy sociální demokracie za "špidlo-švédský" systém s tím, že připomínáte, že pan Špidla už není premiérem. Říkáte tím, vážený pane premiére, že po všech těch složitých jednáních v komisích, po výpočtech a modelech expertů nemá nejsilnější vládní strana po sedmi letech vládní odpovědnosti žádnou koncepci reformy důchodového systému?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP