Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Druhá část spíše specifikuje a aplikuje článek 15 Rady 2003/9 z roku 2003, týkající se problematiky zdravotní péče, kde členské státy zajistí, aby žadatelům byla poskytnuta potřebná zdravotní péče, která bude zahrnovat neodkladnou péči a základní léčbu nemoci, čili zde v tomto pozměňovacím návrhu pouze specifikuji, co je tou neodkladnou lékařskou pomocí, protože to nikde jinak specifikováno není. Jinak samozřejmě myšlenka zařadit žadatele o azyl do kategorie pojištěnců je samozřejmě správná a myslím si, že s touto specifikací není nijak v rozporu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Tluchořovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Připraví se pan poslanec Karásek, poté pan poslanec Kladívko.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte, abych v návaznosti na své vystoupení v obecné rozpravě předložila čtyři drobné pozměňovací návrhy. Drobné rozsahem, významem důležitější.

Za prvé. Novelizační bod číslo 1 se vypouští.

Za druhé. V textu § 16 odst. 2, po navrhovaném přečíslování odst. 3, se číslovka "30" nahrazuje číslovkou "60".

Za třetí. V § 32 odst. 3 se číslovka "5" nahrazuje číslovkou "7".

Za čtvrté. Navrhované znění odst. 7 § 32 se vypouští.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Svatopluk Karásek, připraví se pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se tady v podrobné rozpravě přihlásit ke svým návrhům, které jste dostali písemně, a odkázat na své zdůvodnění uvedené v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, pane poslanče, velmi děkuji za to, že jste využil této části jednacího řádu a ušetřil náš čas. Slovo má pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám jediný pozměňovací návrh a ten zní: V novelizačním bodě číslo 33 se v § 45 za odst. 4 doplňuje odst. 5, který zní: "(5) Policie odebere po dobu řízení o udělení azylu věc nalezenou při osobní prohlídce nebo prohlídce věcí podle odst. 1, která může sloužit jako důkaz v řízení o udělení azylu nebo při určování členského státu Evropské unie příslušného k posuzování žádosti o udělení azylu, odkaz 1c, a předá ji ministerstvu."

Zdůvodnění. Euronovelou zákona o azylu byl do § 45 doplněn odstavec 4, viz novelizační bod 18 tohoto návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že vládním návrhem zákona se paragraf 45 mění celý, je třeba do nového znění paragrafu 45 převzít i tento podle euronovely nový odstavec 4 a doplnit ho jako odstavec 5.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, končím podrobnou rozpravu i druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi, děkuji všem třem zpravodajům i všem, kteří vystoupili v rozpravách.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 917/ - druhé čtení

 

Prosím pana minstra Petra Zgarbu. Pane ministře, buďte tak laskav a odůvodněte nám tisk 917.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, bylo předneseno úvodní slovo k tisku, který se nazývá zákon na ochranu zvířat proti týrání. Nemám, co bych k tomuto zákonu více dodal. De facto předloženou novelou se mění jednoduché ustanovení. Umožňuje výcvik psů v policii a armádě ke služebním výkonům. Jinou aspiraci tato novela nemá. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Petrovi Zgarbovi. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Zemědělský výbor přijal usnesení, které má číslo tisku 917/1. Já prosím zpravodaje zemědělského výboru, pana poslance Řiháka, aby toto usnesení odůvodnil.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, zemědělský výbor na své 47. schůzi dne 13. dubna 2005 projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 917, a doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit. To je moje krátká zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče Řiháku. Otevírám obecnou rozpravu. Nemaje přihlášek, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Zde mám dvě přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Josef Vícha, jako druhý pan poslanec Mandík. Ano.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, načtu ve druhém čtení v podrobné rozpravě pozměňovací návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 917.

Navrhuji doplnit do § 14 odst. 4 zákona číslo 246/1992 Sb. na konec větu tohoto znění: "Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí zákaz odchytu ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení."

Krátké odůvodnění. Odchyt ptáků do sítí je běžnou metodou používanou v rámci ornitologického výzkumu, při kterém je nezbytný fyzický kontakt se studovanými ptáky. Prostřednictvím ornitologického výzkumu jsou získávána zásadní data o biologii a ekologii ptáků, která jsou mimo jiné následně využívána pro praktickou ochranu ptáků. Z těchto důvodů byl odchyt ptáků do sítí za účelem ornitologického výzkumu ze zakázaných způsobů odchytu volně žijících zvířat vyjmut. S ohledem na praktickou aplikaci ornitologického výzkumu je však daná úprava nedostatečná, protože neumožňuje odchyt ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu či podobného zařízení, např. CD přehrávače, což je přitom široce užívanou selektivní metodou odchytu využívající přehrávky ptačího zpěvu jako účinného způsobu přilákání ptáků do blízkosti sítí. Provedení uvedené změny v zákoně číslo 246/1992 Sb. je jediný způsob, jak tento způsob odchytu umožnit, protože ze zakázaných způsobů odchytu v citovaném zákoně nelze povolovat výjimky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Víchovi za jeho sympatický návrh na odchyt ptáků do sítí. A hovořit bude pan poslanec Mandík. Připraví se paní poslankyně Mocová.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si předložit pět pozměňovacích návrhů, které jsem vám rozdal písemně v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, takže se odvolávám na písemný projev, který upřesňuje moje pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji panu poslanci Josefu Mandíkovi za jeho vystoupení. Hovořit bude paní poslankyně Mocová. Další přihlášky do podrobné rozpravy v tuto chvíli nemám.

 

Poslankyně Dagmar Mocová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi předložit pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 917. Předkládané pozměňovací návrhy pod bodem 1 až 22 včetně odůvodnění vám byly rozdány písemně na lavici, takže je nebudu jednotlivě načítat, ale budu šetřit náš čas. Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP