(15.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Já teď vidím, že pan ministr Palas je mluven, jak jsem se díval na omluvy dnešního dne, a ani zde ho nevidím. Jediné, co můžeme udělat, že vás v každém případě nechám přednést interpelaci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji, pane předsedo. Vážený nepřítomný ministře zemědělství, dne 12. ledna letošního roku jste schválil změnu pravidel pro žadatele o finanční pomoc z operačního programu zemědělství a tato změna se týká přijatých žádostí a vyřizovaných žádostí na období od 19. července 2004 do 31. srpna 2004. Je to tedy jasná změna pravidel ve výběrovém řízení zpětně, což si myslím, že je naprosto jasným způsobem v konfliktu s trestním zákonem, např. s pletichami ve výběrovém řízení nebo nedodržením veřejného příslibu.

Pane ministře, žádám vás, protože se to nestalo poprvé, abyste jasným způsobem vysvětlil oprávněnost těchto svých kroků a v případě, že neprokážete právní opodstatnění tohoto svého kroku, že retrospektivně měníte pravidla veřejných zakázek, výběrového řízení, tak abyste sám osobně vyvodil důsledky ke své osobě jako takové.

Děkuji za konkrétní a jasnou odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, interpelaci jsme vyslechli. Bohužel, pan ministr je opravdu omluven, jak jsem si ověřil, takže bude podle § 111 čl. 7 odpovězeno panu poslanci Kučerovi písemně do 30 dnů.

Dalším interpelujícím je paní poslankyně Lucie Talmanová, která interpeluje paní ministryni Miladu Emmerovou ve věci počtu lůžek následné péče v Praze. Prosím, paní poslankyně, vy máte slovo i přítomnou paní ministryni.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, vážená přítomná paní ministryně. Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v současné době chybí v Čechách a na Moravě zhruba sedm tisíc ošetřovatelských lůžek. Věková skladba obyvatelstva vyvolá do budoucna bezpochyby ještě větší poptávku po tomto typu zdravotní péče. Jen v hlavním městě Praze je deficit lůžek následné péče 1033. Je to opět oficiální statistika z ÚZIS.

Navzdory této skutečnosti podložené těmito uvedenými statistickými údaji jste vy osobně, paní ministryně, v prosinci loňského roku zabránila svým rozhodnutím jakožto vyhlašovatele výběrového řízení dle zákona č. 48, o veřejném zdravotním pojištění, uzavření smlouvy se soukromým subjektem s velmi dobrou pověstí v tomto oboru, který chtěl provozovat čtyřicet lůžek tohoto typu. Jakožto vyhlašovatel výběrového řízení jste nedoporučila uzavření smlouvy o poskytování a úhradě následné lůžkové péče, a to i přesto, že vámi jmenovaná komise, která tuto nabídku posuzovala, uzavření smlouvy doporučila.

Ptám se vás tedy, paní ministryně, jakým způsobem chcete a budete řešit nedostatek lůžek následné péče na území hlavního města Prahy, když rozhodujete tímto způsobem. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď mi dovolte, abych požádal paní ministryni Miladu Emmerovou, která by měla odpovědět na tuto interpelaci a má k dispozici oněch pět minut. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní kolegyně, vážení páni poslanci a poslankyně. Odpovídám tedy na vaši interpelaci, která se týká počtu lůžek následné péče v hlavním městě Praze.

V obecné rovině konstatuji, že v současné legislativě pojem následná péče není zakotven. Tento pojem se začal používat v souvislosti s výběrovými řízeními konanými dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Uvedený pojem se postupem času vžil a je dnes již běžně užíván. Stejně tak není legislativně zakotven pojem akutní lůžko a různí řečníci i organizátoři pro něj mají různý výklad. Zavedení pořádku, alespoň tedy v terminologii, aby každý nevykazoval jiný typ lůžek, se zatím za více než osm let mého působení v parlamentu nepodařilo ustavit a doufám, že patřičné legislativní normy, které bych hodlala vydat v době své působnosti, budou přijaty a že se v tomto pořádek udělá. Tolik tedy k tomuto vymezení pojmů akutní a následné lůžko.

Následná péče, což je rozdíl proti lůžku, kterou v nejzákladnějším dělení můžeme rozdělit na péči ošetřovatelskou a léčebně rehabilitační, je v současné době poskytována nemocnicemi a odbornými léčebnými ústavy pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči.

Dle nám dostupných údajů je následná péče na území hlavního města Prahy poskytována na 1930 lůžcích ve 22 zdravotnických zařízeních. Jedná se buď o zdravotnická zařízení poskytující pouze následnou péči, nebo o oddělení, eventuálně léčebny pro dlouhodobě nemocné fakultních nemocnic nebo ostatních nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči. Na území hlavního města Prahy je v současné době následných lůžek více, než činí celostátní průměr. Tato lůžka v současné době z významné části slouží k tzv. sociálním hospitalizacím. V Praze je navíc výrazný nedostatek lůžek v ústavech sociální péče. Oproti celostátnímu průměru je počet přibližně poloviční. Celá tato zdravotně sociální problematika je v současné době v řešení meziresortní komise, tedy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V mojí koncepci je uvedeno ono sociálně-zdravotní nebo zdravotně-sociální lůžko, které by mělo být novou kategorií a které by řešilo mnohé, například i nedostatek financí ve zdravotním pojištění.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se paní poslankyně Talmanové, ale ptát se vlastně bude ona. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, já už jsem si zvykla, že mi většinou neodpovídáte na samotnou podstatu věci mých interpelací, ale přesto se vás znovu pokusím zeptat. Opravdu se domníváte navzdory oficiálním statistikám Ústavu pro zdravotnické informace ČR, že na území hlavního města Prahy je dostatečný počet lůžek následné péče?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni, aby ještě jednou reagovala.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já bych ráda paní poslankyni sdělila, že samozřejmě nemohu tušit, jaké dotazy tady padnou, protože zadání, které je dáno jednou větou - týkající se lůžek následné péče v Praze - jsem pravděpodobně zodpověděla dostatečným způsobem a nevím, co by se jí na této odpovědi nelíbilo.

Samozřejmě, že vycházím z informací, které vydává Ústav pro zdravotnickou informatiku a statistiku, a sama jsem tato lůžka nepřepočítávala. K tomu se přiznávám. Ale jinak podle toho, co vykazuje onen ÚZIS, ve zkratce řečeno, právě dokazuje, že těchto lůžek je dostatek a že spíše se jedná o sociální hospitalizace, které jsou jiného druhu, nebo lépe řečeno, kde sociální důvody převažují nad důvody zdravotními, a ty by se právě měly konat na onom zmíněném sociálně zdravotním lůžku. Tato kategorie dosud není zákonem ustanovena, a až bude, tak právě půjde o jiný typ financování, kde bude nepochybný příspěvek z resortu sociálního, ale i příspěvek nemocného nebo jeho rodiny, neboť - znovu opakuji - převažují sociální důvody, kdy nemocný s určitou poruchou soběstačnosti nemůže být sám v domácnosti nebo rodina se o něj nemůže nebo nedokáže postarat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP