(15.20 hodin)

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní ministryně, dne 25. listopadu loňského roku jsem vás interpeloval ve věci školského vzdělávacího a informačního portálu. Tehdy jsem se ptal, zda právě Ústav pro informace ve vzdělávání je tím správným subjektem pro řízení projektu a zda si zaslouží takové vámi uváděné finanční prostředky. Se zájmem jsem sledoval výběrové řízení a výsledek mě opět utvrdil v mých obavách. Po prvním skandálním výběrovém řízení, které vedení ÚIV utajilo, a poptávku poskytlo pouze vybraným firmám, vypsal ÚIV stejně skandální výběrové řízení druhé. Když jsem viděl zadávací dokumentaci, zjistil jsem, že úřad buď nezná, nebo nechce znát pravidla zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jak je možné, že úředníci udělají tak hrubou chybu, že v hodnoticích kritériích uvádějí kritéria, která zákon definuje jako kvalifikační? Dovolte, abych citoval jedno z kritérií: úplnost nabídky. Proto se vás, vážená paní ministryně, ptám: Opravdu si dovedete představit nabídku úplnější než úplnou? Jak byste osobně hodnotila podle takového kritéria nabídky?

Není divu, že výběrové řízení bylo opět zrušeno. Čerpám z portálu ÚIV. Dodavatel byl vybrán mimo transparentní výběrové řízení.

Opravdu stále věříte, že ÚIV je kompetentní vést projekt školského vzdělávacího a informačního portálu? Děkuji předem za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Novotného. Nyní prosím ministryni Petru Buzkovou, která má k dispozici také pět minut, maximálně pět minut, na odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v září roku 2003 bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti školského vzdělávacího a informačního portálu, jehož zadavatelem byl útvar SPVZ a zpracovatelem Ústav pro informace ve vzdělávání. Studie proveditelnosti byla v témže měsíci předložena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Studie proveditelnosti byla projednána na poradě vedení 6. dubna 2004.

Studie poskytla základní informace potřebné pro rozhodnutí, zda portál realizovat. Za prvé: Realizovat portál se ukázalo jako potřebné. Podloženo šetřením odborné veřejnosti a analýzou internetového prostředí. Za druhé bylo předloženo variantní řešení existujících technických řešení. Za třetí bylo rozhodnuto o tom, že je třeba budovat portál v postupných krocích, to znamená - informační složka, komunikační složka a vzdělávací složka.

Byl určen realizátor projektu, kterým byl Ústav pro informace ve vzdělávání. A zde odpovídám na jednu z vašich otázek, pane poslanče. Ano. Jsem přesvědčena o tom, že rozhodnutí, že realizátorem projektu bude Ústav pro informace ve vzdělávání, je správné.

Byl také jmenován řídící výbor, a to 20. 7. 2004. Dne 26. srpna 2004 bylo první jednání řídícího výboru a v říjnu roku 2004 byly schváleny strategické cíle a definice portálu. Dále bylo zadáno výběrové řízení na zpracování systémového projektu na centrální adrese. Dodavatel nebyl vybrán, protože ze všech uchazečů pouze jeden splnil podmínky. Komise doporučila výběrové řízení zrušit. To se stalo 29. 12. 2004.

Zde bych chtěla velmi zdůraznit, že bylo vypsáno výběrové řízení, přestože zakázka je pod zákonným limitem, kdy se výběrové řízení musí konat. Důvodem bylo, aby byly všechny kroky zcela transparentní a kontrolovatelné. Řídící výbor se rozhodl, že tímto způsobem bude standardně postupovat, a to proto, aby veřejnost měla vhled do přípravy portálu.

Došlo k tomu, že byla vydána výzva více zájemcům na dodání systémového projektu. Byli osloveni všichni uchazeči z předchozího řízení a byla vybrána firma Safira, které byla přidělena zakázka dne 31. 1. 2005. V současnosti se připravuje podpis smlouvy o dílo. 8. 12. 2004 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele grafiky prostřednictvím elektronického tržiště Aligem a uzavřeno na základě vyhodnocení předložených grafických návrhů 24. 1. výběrovou komisí.

ÚIV průběžně pracuje na přípravě obsahu portálu. Je připravena tematická kategorizace informační části portálu, je připravena kategorizace uživatelských skupin. Připravují se obsahy, jejichž zdrojem nebudou přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je zpracována analýza českých vzdělávacích webů, zahraničních webů se zaměřením na vzdělávání, dětských webů, odborných časopisů dostupných na internetu, elektronicky dostupných encyklopedií, nakladatelství a vydavatelství zabývajících se produkcí učebnic a vzdělávací literatury a podobně. Byla provedena dvě výběrová šetření mezi řediteli škol a laickou veřejností s cílem získat reprezentativní podklad pro upřesnění uživatelských skupin a upřesnění tematických kategorií. Připravuje se slovník, který pomůže laické veřejnosti v orientaci ve školské terminologii.

Co se týká finančních prostředků, z prostředků Státní informační politiky ve vzdělávání bylo v roce 2004 uvolněno do rezervního fondu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 16,4 milionu korun. Z těchto prostředků ÚIV obdržel zatím 5,06 milionu korun. Doposud spotřeboval 3,5 milionu korun. Ostatní prostředky budou využity na zpracování projektů a na nákup softwaru a hardwaru. Přesnější informaci o potřebných prostředcích pro zrealizování celého díla získá realizátor po vypracování systémového projektu.

Co se týká připravovaných kroků, v dubnu roku 2005 bude spuštěna nultá verze pilotního projektu portálu. Její součástí bude prezentace grafiky, diskusní modul a demoverze. V prosinci roku 2005 by měl být spuštěn pilotní provoz portálu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, paní ministryně. Téměř jste svůj čas vyčerpala. A nyní prosím o slovo pana poslance Novotného, který má minutu na doplňující dotaz.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně. Paní ministryně, já jsem se vás tázal na školský informační a vzdělávací portál, nikoliv na studii proveditelnosti. Bylo dvakrát vyhlášeno výběrové řízení v rozporu se zákonem. A bylo dvakrát skrečováno. Když už jste ale studii proveditelnosti zmínila, uvedu, že i v případě studie proveditelnosti byl dvakrát vybrán jeden dodavatel mimo jakékoliv výběrové řízení. I v tomto případě. Tolik jenom na okraj.

A já bych vás prosil, abyste se vrátila k té původní otázce, to znamená ke dvakrát zrušenému výběrovému řízení, které bylo vyhlášeno vlastně mimo zákonnou normu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní ministryni, aby se ještě jednou chopila slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem řekla v odpovědi na úvodní část interpelace, a řekla jsem to myslím jasně, výběrové řízení bylo zrušeno jednou, a to z toho důvodu, že ze všech zájemců pouze jeden splnil podmínky. A proto komise doporučila výběrové řízení zrušit. Upozorňuji, že to není nic nezákonného. Výběrová komise má na takovýto postup právo. Bylo vypsáno výběrové řízení nové. A z druhého výběrového řízení vzešel vítěz.

Ráda bych opakovala ještě jednou to, co jsem uvedla v první části odpovědi. Výběrové řízení bylo vypsáno, přestože zakázka je pod zákonným limitem. Důvodem je, aby všechny kroky byly zcela transparentní a kontrolovatelné. Řídící výbor se rozhodl, že tímto způsobem bude standardně postupovat, aby veřejnost měla vhled do přípravy portálu. Jsem přesvědčena o tom, že byly zvoleny naprosto transparentní prostředky, a zásadním způsobem se ohrazuji proti tomu, že by bylo vypsáno výběrové řízení v rozporu se zákonem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. To bylo pravděpodobně všechno, co tu mělo být a mohlo být řečeno.

A nyní dalším, kdo si vybral svoje místo v seznamu, je pan poslanec Miloslav Kučera, který má v úmyslu interpelovat ministra Jaroslava Palase ve věci operačního programu. Pana ministra jsem tu ještě před chvílí viděl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP