(15.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Pokud jde o Horizontální plán rozvoje venkova, tak zde také dochází k bezproblémovému čerpání, tak jak jsem o tom hovořil. Pokud jde o společné organizace trhu, tak zde také Česká republika v této oblasti nemá žádné problémy a z hlediska čerpání prostředků je na tom nejlépe ze všech zemí Evropské unie.

Celkově se dá říci, že v tuto chvíli Česká republika nevykazuje žádný problém z hlediska čerpání prostředků, které jsou v České republice k dispozici. Samozřejmě někde jsou ještě dílčí problémy týkající se spíše administrativních záležitostí v oblasti zaměřování jednotlivých pozemků, ale to jsou věci, se kterými vláda České republiky sama o sobě toho mnoho nenadělá, a tyto problémy v některých lokalitách se průběžně odstraňují.

Čili odpověď na tu otázku, jestli Česká republika byla za něco sankcionována a jestli někde nějaký problém je, v tuto chvíli je jednoduchá. Není, Ministerstvo zemědělství a ti všichni, kteří se na tom podílet měli, situaci zvládli a já jim za to děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, vyčerpal jste čas na odpověď.

Dalším v pořadí interpelujícím je pan poslanec Miloslav Kučera, který se obrací na předsedu vlády ve věci vydání majetku oprávněným osobám. Prosím pana poslance, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji. Pane premiére, statisícům venkovských lidí komunisti sebrali a zestátnili jejich zemědělský majetek. Desetitisíce lidí, kteří projevili nesouhlas s tímto vyvlastňováním, platily krutou daň při popravách, mnohaletých žalářích a vyhánění z domovů. Jednomu a čtvrt milionu oprávněných osob bylo v roce 1992 vráceno právo k náhradám za odebraný majetek transformačním zákonem. Z nich asi 300 000 lidí využilo možnosti, že majetek ponechají sedm let ve družstvu a pak náhrady dostanou v penězích. Těch sedm let platili nemalé daně z tohoto majetku a nemohli o něm již jakkoliv spolurozhodovat, a když lhůta uplynula, velká část družstev byla v konkursu nebo již konkurs byl ukončen. Často se o konkursu ani nedozvěděli. Nemají se na koho obrátit a nikoho zažalovat.

Za tyto lidi se vás ptám, co mají dělat. Práva na majetek jim byla vrácena. Ten majetek nezmizel. Je to mrtvý a živý inventář zemědělských společností, které dál v konkrétním prostoru podnikají, ale po další majetkové transformaci se s pomocí vašeho ministra zemědělství tváří, že nejsou povinnými osobami. Ombudsman i Ústavní soud potvrdili, že k poškozování vlastnických práv zde dochází a že je potřeba je posílit a ochránit.

Vy osobně získáváte majetek velice lehce. Kdekdo vám půjčí bez standardního ručení, majetek nabýváte i za pomoci podivných vazeb na organizovanou prostituci a jste mladý. Ale většina těchto poškozovaných lidí je velmi starých. Za těžké nabývání svého majetku platili doslova krví a strádáním, a nyní jim má být tento majetek definitivně ukraden několika funkcionáři z minulého režimu.

Co mají dělat, pane premiére? Jak jim vy osobně coby premiér této země pomůžete ochránit jejich majetek? Ptám se za 300 000 poškozených lidí. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby se ujal slova. Jenom řeším problém, kolik času vlastně na tu odpověď má. V každém případě v této chvíli udělím slovo předsedovi vlády Stanislavu Grossovi.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Tak já vidím, pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, že se dostáváme do složité situace, zda mohu, nebo nemohu, protože - teda zda mohu, nebo nemohu mluvit v tuto chvíli, protože jinak já mohu. Ale pokud jde o to, že mají začít interpelace na jednotlivé členy vlády, tak jim nechci v tuto chvíli ubírat prostor, protože se na ně určitě těší. Tak bych řekl snad jen několik věcí.

Za prvé. Já si velmi vážím těch, kteří prošli v minulosti tím strádáním, o kterém pan kolega Kučera hovoří. Je mi to samozřejmě nesmírně líto a mám vůči těmto lidem obrovskou úctu. Problém je, že se samozřejmě tento problém nepodařilo řešit dostatečně v minulosti za všech vlád, které po roce 1989 v České republice byly. Pokud jde o restituční zákony, chtěl bych říci, že ty zákony všechny hovořily o tom, že jsou to zákony ne o úplném odstranění všech křivd, ale o zmírnění křivd, které se odehrály v té době. A to nebyly zákony, které předkládala sociální demokracie, ale vláda, v jejímž čele stáli kolegové z Občanské demokratické strany. A jelikož takto se ty zákony jmenovaly, tak samozřejmě od samého počátku nešlo o absolutní navrácení všeho, ale o to, co stálo v záhlaví zákona, o zmírnění některých křivd.

V tuto chvíli je to samozřejmě o tom, abychom našli nějaký rozumný kompromis, protože jeden kompromis, který jsme se snažili v minulosti realizovat, byl v Poslanecké sněmovně projednán a schválen. To byl ten návrh, který měl zajistit oprávněným osobám určitou výši - rozumím tomu, že to není dostatečná částka v hotovosti, tehdy šlo tuším o deset tisíc korun. A co bylo podstatné, tak zbytek majetkového podílu měl být vypořádán Pozemkovým fondem s tím, že lidé dostanou cenné papíry, a měli mít tímto způsobem zajištěny prostředky nebo svůj majetek. Rozumím tomu, že tehdy se toto řešení nelíbilo. V Poslanecké sněmovně zvítězilo, poté došlo k ústavní stížnosti a Ústavní soud rozhodl tak, jak rozhodl. Je otázka, jestli toto řešení tehdy nebylo lepší než to, že není žádné řešení. Já jsem přesvědčen, že toto řešení, které jsme před pěti lety prosadili, by v dnešní době sice mohlo být diskutováno, zda bylo úplně správné, ale ti lidé by měli alespoň něco a měli by i majetkovou jistotu do budoucna. V tuto chvíli tím přístupem, který zvolen byl, tak je tady ta situace, kterou kolega Kučera nyní kritizuje.

Víc k tomu v tento okamžik říci nemohu, protože říkám, nechci zabírat prostor ostatním kolegům, protože ze zákona mají být interpelace na jednotlivé členy vlády. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Já se ale asi omluvím panu poslanci Kučerovi, protože v této chvíli podle… (Poslanec Kučera již stál před řečništěm. Hlasy z pléna.)

Dobře, takže vám dám doplňující otázku. Máte prostor na doplňující otázku. Vzhledem k tomu, že vidím, že ji chcete položit, tak prosím.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Pane premiére, vy jste osobně nechtěl, aby se váš ministr spravedlnosti podílel na hledání této nápravy. Když jsme my podali návrh, aby vyplácené majetkové podíly byly nákladovou položkou povinných osob, čímž by se výrazně zrychlilo a umožnilo vydávání náhrad, tak jste to byl vy s vaším ministrem financí, kteří to zamítli a kteří rozhodli, že se přednostně budou platit daně. A teprve když to budou chtít povinné osoby poté vydat, tak jedině z čistého zisku. To jsou jasné důkazy toho, že jako premiér této země upřednostňujete zájmy lobbistů, tunelářů a také příživníků na přerozdělovacím procesu přes státní rozpočet před dodržováním těch nejzákladnějších práv fyzických osob daných ústavou.

To jste si ale, pane premiére, popletl význam vaší funkce. Vy byste přece neměl být hlavní tunelář, korupčník a hrabat majetek pro sebe, ale poslání vaší funkce je přece v naplňování a ochraně ústavy a právního řádu České republiky.

Proto se vás opětovně ptám - co poradíte oprávněným osobám? (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Jakým způsobem mají naplnit svá práva na majetek a co konkrétního pro to (Předsedající: Bohužel ale musím vám říct, že jste vyčerpal svůj čas v této chvíli.) uděláte vy osobně z titulu svých nemalých… (Oba řečníci mluvili současně.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bych byl rád, kdybyste ukončil své vystoupení, protože minuta uplynula, a prosím pana premiéra, aby odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já mohu být velice stručný v tuto chvíli.

Za prvé to, o čem hovořil pan kolega Kučera, bylo navrženo v úplně jiném zákoně, který samozřejmě nepatří tematikou k tomu, aby byla řešena tato otázka. Co může říct vláda, je to, že se připravuje v tuto chvíli novela zákona o dani z příjmu právnických osob a v rámci této novely, která bude vládní předlohou, se počítá s podobným režimem.

Myslím si, že tady může být i bez emocí docela klidná věcná odpověď, která směřuje tam, kam chcete. A možná kdybychom se takto věcně bavili o mnoha jiných otázkách, tak to bude pro občany České republiky daleko prospěšnější.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu premiérovi definitivně v této chvíli, protože končím interpelace na premiéra a zahajuji interpelace na členy vlády. Mám tady seznam vylosovaných. V něm na prvním místě je pan poslanec Zbyněk Novotný, který interpeluje ministryni školství Petru Buzkovou. (O slovo se hlásí poslanec Vymětal.)

Nemohu panu poslanci Vymětalovi dát slovo, protože si nevylosoval pořadí interpelací. A rovnou říkám, že problém, který tady vznikl kolem toho překryvu v interpelaci na premiéra s interpelacemi členů vlády, podle mne náš jednací řád neřeší. Sedneme si a vyřešíme ten problém do budoucna a jasně se domluvíme, do kdy může dostat někdo slovo na interpelace premiéra. V této chvíli to jednací řád neupravuje, takže takto budeme řešit problém, se kterým se chce na mne obrátit pan poslanec Vymětal.

A já uděluji slovo panu poslanci Zbyňkovi Novotnému. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP